Home » Hankkeessa harjoittelussa

Hankkeessa harjoit­te­lussa

Moikka!

Tämä blogi­postaus kertoo minun eli Marjan kuulu­misia parin kuukauden työssä­op­pi­mis­jak­soltani hankkeessa. Opiskelen tieto- ja viestin­tä­tek­niikkaa Riveria ammat­ti­kou­lussa ja olen kiinnos­tunut robotii­kasta, uusista tekno­lo­gioista sekä sähköi­sistä palve­luista. Joten tämä kyseinen Tulevai­suuden työ ‑hanke osuu juuri minun mielen­kiin­non­koh­tei­siini, sillä hankkeen tavoit­tee­nahan on juuri kehittää näiden kautta nykyistä työelä­mä­osaa­mista tulevai­suuden työn visioihini vastaa­vaksi.

Työssä­op­pi­minen hankkeessa aluksi mieti­tytti, että miten se onnistuu ja vielä tällaisena etätyö­aikana ja hankkeen ollessa aika tuore. Mutta tämä mietti­minen osoit­tautui turhaksi, sillä saimme sovittua harjoit­te­lussa suori­tet­tavat työteh­täväni todella sujuvasti ja saimme raken­nettua sellaisen harjoit­telun, joka palveli molempia osapuolia. Harjoit­te­lussa sain omia mieleisiä projekteja, jotka vastaavat oppis­ta­voit­tei­siini. Näissä projek­teissa pääsin sovel­tamaan koulussa opittua tieto­taitoa käytäntöön. Olen esimer­kiksi päässyt tekemään verkko­sivuja, tieto­kantaa, testaamaan laitteita sekä pohtimaan erilaisien työka­lujen käyttöä hankkeen eri vaiheissa. Opetta­vai­sinta on ehkä se, että olen saanut paljon pohtia itsenäi­sesti ratkaisuja, mutta lopul­liseen ratkaisuun pääse­mi­seksi olen aina saanut tukea ja ohjausta hankkeesta.

Harjoittelu ison organi­saation alla toi myös sen etuuden, että pääsin tekemään yhteis­työtä muiden organi­saation toimin­tojen ja henki­löiden kanssa. Hanke on pitänyt minusta kyllä hyvää huolta ja huoleh­tinut, että saan kehittää osaamistani jakson aikana. Erittäin positii­vista minusta on se, että tunnen kuuluvani yhdeksi hanke­tiimin jäseneksi. Iso kiitos tästä koko hanke­po­ru­kalle!

Terkuin Marja, harjoit­telija