Home » Kehit­tä­mistyö » Työelä­mäyh­teistyö

TYöelä­mäyh­teistyö

Kehit­tä­mis­työtä tehdään tiiviissä yhteis­työssä työelämän kanssa.
Hankkeessa toteu­tetaan työelämän kanssa oppimis­muo­toi­lu­ko­keiluja ja tuotetaan jatkuvan oppimisen palveluja. Lisäksi kehitetään harjoit­telun etäoh­jaus­käy­täntöjä sekä raken­netaan pitkä­kes­toisia opinto­jakso- ja harjoit­te­lu­kump­pa­nuuksia työelämän kanssa.

Keväällä 2021 toteu­tettiin työelä­mälle suunnattu virtu­aa­linen Tulevai­suuden Työ ‑foorumi. Vuoden 2022 aikana toteu­tetaan muun muassa oppimis­muo­toi­lu­ko­kei­luita Karelian avain­kump­panien kanssa.