Home » Kehit­tä­mistyö

Kehit­tä­mistyö

Hankkeessa vastataan tulevai­suuden työn vaati­muksiin ja muutoksiin työelämän kanssa sekä kehitetään opetusta, pedago­giikkaa ja jatkuvan oppimisen palveluja.

Työpa­ketit

Hankkeessa kehit­tä­mistyö on jaettu neljään kokonai­suuteen.

  1. Opettajien yhteis­suun­nit­te­luo­saa­minen ja uudet pedago­giset ratkaisut
  2. Työelämän kanssa toteu­tettava koulu­tus­muo­toilu
  3. Opinto­jak­soille ja harjoit­te­luihin integroitu uusi osaaminen työelämän uudis­tajana
  4. Uuden pedagogian konsep­tointi ja jalkaut­ta­minen työelä­mälle