Home » Oppimi­sym­pä­ristöt

Oppimi­sym­pä­ristöt

Uusia tekno­lo­gisia menetelmiä, futuris­tisia tiloja ja kehit­ty­neitä oppimi­sym­pä­ristöjä.

Tutustu tästä uusien tilojen 360-esittelyyn

Hankkeessa on valmis­tunut uusia tiloja, joiden käytöstä kuuli­simme mielellään palau­tetta:

https://link.webropol.com/s/tilapalaute

Hanke­ko­ko­naisuus pitää sisällään fyysisten tilojen muutostyöt, uuden opetus­tek­no­logian hankinnan sekä opetukseen liittyvän pedago­gisen osaamisen kehit­tä­misen.

Hankkeessa raken­netaan digitaa­liseen jousta­vuuteen perustuva innovaatio- ja TKI-hybri­diym­pä­ristö molem­mille kampuk­sille (Wellbeing and Service Lab/Tikkarinne kampus ja Business and Industry Lab/Wärtsilä kampus). 

Näissä oppimi­sym­pä­ris­töissä huomioidaan sekä yleisiä pedago­gisia että alakoh­taisia vaati­muksia niin koulu­tuksen kuin työelämän näkökul­masta. Molem­mille kampuk­sille raken­netaan opettajien yhteis­suun­nittelu- ja digitaa­liset tuotan­to­tilat (Teaching Lab).

Fyysi­sissä oppimi­sym­pä­ris­töissä hyödyn­netään myös virtu­aa­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä ja hankittua tekno­logiaa.

VUOSINA 2020–2023 KEHITETTÄVÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Wellbeing & Service Lab
Business & Industry Lab
Canvas Studio
Telepree­sens­tilat (MLC)
XR Lab
Yhteis­suun­nit­te­lu­tilat (Teaching Lab)
Tuotan­to­tilat (Teaching Lab)