Home » Kehit­tä­mistyö » Opiske­lijat

Opiske­lijat

Hankkeessa kehitetään opiske­li­joiden harjoit­telun etäoh­jausta. Esimer­kiksi pilotoidaan eri koulu­tus­aloilla opiske­li­joiden harjoit­telun online-etäoh­jauksen mahdol­lis­tavia tekno­lo­gioita ja sovel­luksia.