Tule mukaan tulevai­suuteen

Tulevai­suuden työ ‑hanke on laaja kokonaisuus, jonka tavoit­teena on oppimi­sym­pä­ris­töjen ja pedago­giikan monia­lainen sekä työelä­mä­lä­heinen kehit­tä­minen. Hankeen tarkoi­tuksena on vastata tulevai­suuden työn asettamiin vaati­muksiin.

Hanke toimii 1.10.2020–31.8.2023 ajalla, ja sitä rahoit­tavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 

Karelia-ammattikorkeakoulun logo
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
EU rakennerahastot - EAKR:n ja ESR:n yhteiseen viestintään logo

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo