Home » Pitkäkestoinen yhteistyö työelämän kanssa vaatii yksityiskohtaisen suunnittelun

Pitkä­kes­toinen yhteistyö työelämän kanssa vaatii yksityis­koh­taisen suunnit­telun

Tulevai­suuden työ ‑hankkeen tavoit­teena oli kehittää malli koulu­tukseen kytket­tä­vissä olevaan pitkä­kes­toiseen yritysten kanssa tehtävään yhteis­toi­mintaan, jonka avulla ratkaistaan työelämää uudis­tavia ja laajoja ongelmia ratkai­sevia haasteita. Yleinen toimin­ta­malli muodostui kokei­luiden avulla. Yksityis­koh­tai­semmin erilaisiin työelä­mäyh­teis­työ­mal­leihin voi tutustua Tulevai­suuden työn menetel­mä­korttien avulla. Yhteis­toi­minnan edelly­tyksenä on, että sekä työelämän toimijat että koulutus ovat sitou­tuneet pitkä­ai­kai­sesti yhteis­työhön.

Osa suunni­tel­luista kokei­luista ei edennyt käytännön toteu­tuksen, koska joko Karelian, työelä­mä­kump­panin tai korona­vi­rus­ti­lanteen oli yhteis­työhön sitou­tu­minen epävarmaa. Yksi vahvasti mallin syntyyn vaikut­ta­vista kokei­luista tehtiin energia- ja ympäris­tö­tek­nii­kassa. Yliopettaja Lasse Okkonen opiske­li­joineen hyödynsi työssään elinkaa­ria­na­lyysien analy­sointiin käytet­tävää SimaPro-ohjel­mistoa, jonka opetus­tar­koi­tukseen luodut LCA-ohjel­mistot ovat tukeneet energia- ja ympäris­tö­tek­niikan opetusta Kareliassa jo yli 10 vuoden ajan. Työssä on ollut suuri merkitys koulu­tukseen integroi­dulla yrity­syh­teis­työllä. Toisaalta yritysten kasvava kiinnostus elinkaa­ri­joh­ta­miseen ja ‑laskentaan edellyttää ammat­ti­kor­kea­kou­lulta myös uusia entistä jousta­vampia työelä­mäyh­teistyön muotoja. Tulevai­suuden työ ESR-hankkeessa tehtiin elinkaa­riar­viointeja opiske­li­joiden ja yritysten yhteis­työnä. Tällöin yritykset tietävät tarkemmin analyysien sisäl­löistä, rajoit­teista ja käyttö­tar­koi­tuk­sesta, mikä edistää myös tulosten hyödyn­tä­mistä liike­toi­min­nassa. Projektien avulla voidaan oppia yhdessä, kuinka kestävän kehityksen osaaminen tuodaan entistä vahvemmin mukaan liike­toi­minnan kehit­tä­miseen.

Tulevai­suuden työ ‑hankkeen toimek­siantona toteu­te­tussa opinnäy­te­työssä tutkittiin Muovisola Oy:n organi­saation ja tuotan­nossa keskeisen ruisku­va­lu­pro­sessin hiili­ja­lan­jälkeä. Muovisola Oy on Pohjois-Karja­lassa sijaitseva, noin 30 henkeä työllistävä yritys, joka valmistaa pääasiassa ruisku­va­lu­tek­nii­kalla tuotettuja muovi­tuot­teita. Elinkaa­ria­na­lyysin tulosten helpompi käytet­tävyys ja vaihtoeh­toisten skenaa­rioiden laadinta mahdol­listaa tiedon käyttä­misen osana yrityksen ympäris­tö­joh­ta­mista ja päätök­sen­tekoa.

Virtu­aa­lisen pyöreän pöydän toteut­ta­mis­malli

Uusia yhteis­työ­muotoja haettiin myös laati­malla virtu­aa­lisen pyöreän pöydän toteut­ta­mis­malli. Hankkeen aikana järjes­tettiin Miro-verkko­ym­pä­ris­tössä työpaja, johon osallistui Karelian asian­tun­ti­joiden lisäksi työelä­mä­toi­mi­joita, opettajia ja opiske­li­joita. Työelä­mästä mukana oli useiden yritysten edustajat. Työsken­telyyn osallis­tuivat HR-consulting, Hurry Oy, Atea Finland Oy, Valamis Group Oy, CGI Suomi Oy, Solenovo Oy, Silenna OY, Profiant Oy, Respecta Oy, Carki Oy sekä Siun sote ja Kiteen kaupunki.

Pitkä­ai­kaiseen työelä­mäyh­teis­työhön saadaan hyvin sitouttava ydin opinnol­lis­ta­malla työelä­mältä tuleva haaste virtu­aa­lisen pyöreän pöydän menetel­mällä. Virtu­aa­lisen pyöreän pöydän keskus­telun avulla yhdessä työelä­mä­toi­mi­joiden, opiske­li­joiden ja opettajien kanssa ideoidaan työelä­mältä tulleiden haasteiden ratkai­su­mah­dol­li­suuksia. Näistä rajataan esimer­kiksi YAMK-opinnäy­teytön aiheita ja sovitaan, ketkä lähtevät kehit­tämään ratkaisua näihin aiheisiin ja kenen toimek­sian­nossa. Työpajat voidaan toteuttaa teema­läh­töi­sesti tai rajaten työelä­mä­toi­mi­joita. Teemana voi olla esimer­kiksi terveyden edistä­minen kunnissa, jolloin työelämän toimek­sian­tajat tulevat kunnista ja sotea­lalta.

Pyöreän pöydän keskus­telun keskeinen periaate on, että kaikki osallis­tujat voivat osallistua tasa-arvoi­sesti keskus­teluun. Menetelmä vahvistaa myös yhteistä dialogiaa ja vuoro­vai­ku­tusta työelämän ja korkea­koulun välillä.

Yhteistyö ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa auttaa yritystä pysymään ajan tasalla uusim­mista tutki­mus­tu­lok­sista ja tekno­lo­gioista. Samalla tällainen työ osoittaa työelä­mälle, että ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on sellaista osaamista, jota työelämä tarvitsee. Ammat­ti­kor­kea­koulu voi puolestaan varmistua, että se kehittää toimin­taansa työelämän tarpeiden mukai­sesti. Opinnäy­tetyö voi olla joskus ensim­mäinen askel yhteis­työhön. Sen lisäksi yritykset voivat osallistua ammat­ti­kor­kea­kou­lujen kanssa yhteis­työhön esimer­kiksi tutkimus- ja kehitys­hank­keisiin, työpa­joihin ja pienempiin koulu­tuksen tilai­suuksiin.

Toimin­ta­malli:

1. Tavoit­teiden asetta­minen:

  • Määri­tellään selkeästi ratkais­tavat työelämän haasteet yhteis­työssä työelämän toimi­joiden kanssa.
  • Asetetaan mitat­tavat tavoitteet toiminnan vaikut­ta­vuu­delle.

2. Toiminnan suunnittelu:

  • Muodos­tetaan työryhmä, johon kuuluu asian­tun­ti­joita ammat­ti­kor­kea­kou­lusta, työelä­mästä ja mahdol­li­sista muista olennai­sista tahoista. Työryhmä suunnit­telee, toteuttaa ja arvioi toiminnan onnis­tu­misen.
  • Suunni­tellaan toimen­piteet, joilla tavoitteet saavu­tetaan. Toimen­piteet voivat olla esimer­kiksi tutkimus- ja kehitys­hank­keita, kurssien asian­tun­ti­ja­vie­rai­luita, opinnäy­te­töitä tai erilaisia tapah­tumia.
  • Sovitaan yhteys­hen­kilöt, joiden avulla kulloinkin opiske­lijat voivat tehdä konkreet­tista yhteis­työtä työelämän kanssa.

3. Toteutus:

  • Toimintaa toteu­tetaan yhteis­työssä työelämän toimi­joiden kanssa mahdol­li­sesti uutta tekno­logiaa hyödyntäen.
  • Varmis­tetaan, että toiminta on käytän­nön­lä­heistä ja vastaa työelämän tarpeita.

4. Seuranta ja arviointi:

  • Seurataan ja arvioidaan toiminnan vaikut­ta­vuutta säännöl­li­sesti.
  • Tehdään tarvit­taessa muutoksia toimen­pi­teisiin ja toimin­ta­malliin ja kehitetään yhteis­työtä tässä yhteis­työssä tai muissa havait­tujen parempien tapojen avulla.

Mallilla on mahdol­lista tarttua Karelian strate­gisiin haasteisiin, kuten kestävän kehityksen, digita­li­saation, ikään­tyvän työvoiman ja työelämän murroksen haasteisiin.

Teksti: Risto Salminen ja Lasse Okkonen