Home » Kehit­tä­mistyö » Kehit­tä­jä­opet­tajat

Kehit­tä­jä­opet­tajat

Hankkeessa kehitetään kehit­tä­jä­opet­ta­ja­mallia. Malli tukee etä- ja hybri­dio­pe­tuksen pedago­gista kehit­tä­mistä sekä uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen käyttöön­ottoa. Kehit­tä­mi­sessä hyödyn­netään oppimis­muo­toilua.

Ensim­mäiset neljä kehit­tä­jä­opet­tajaa aloit­tivat työnsä hankkeessa vuonna 2021. Keväällä 2022 aloittaa kolme uutta kehit­tä­jä­opet­tajaa, Mikko Hyttinen, Aini Simola ja Hanna Vienonen.

Jokainen kehit­tä­jä­opettaja ideoi oman työelä­mä­läh­töisen kehit­tä­mis­pro­jektin ja vie sen käytäntöön hankkeen tukemana.

Tutustu kehit­tä­jä­opet­tajien toimintaan alla: