Home » ITK2022: Kuinka kehittäjäopettajat toimivat Kareliassa?

ITK2022: Kuinka kehit­tä­jä­opet­tajat toimivat Kareliassa?

Tulevai­suuden työ ‑hanke esitteli lokakuun alussa ITK-konfe­rens­sissa Hämeen­lin­nassa Karelian kehit­tä­jä­opet­ta­ja­mallia. Hankkeessa raken­ne­tussa ja jatku­vasti päivit­ty­vässä toimin­ta­mal­lissa yhdistyy pedago­ginen kehit­tä­minen, digipe­da­go­giset ja tekno­lo­giset kokeilut sekä opetta­ja­kol­le­goille entistä vahvemman digipe­da­go­gisen osaamisen jakaminen. Risto Salmisen esitystä täyden­sivät omisten kokemus­tensa kautta kehit­tä­jä­opet­tajat Hanna Vienonen sekä Aini Simola.

Esitystä seurasi 80 kuulijaa, joita keskus­te­luiden perus­teella kiinnosti etenkin se, miten kolle­goille kerty­nyttä osaamista saadaan levitettyä organi­saa­tiossa laajemmin

Torstaina 6.10. pidetyn esityksen sisältö on nähtä­vissä muiden ITK-konfe­renssin mielen­kiin­toisten esitysten joukossa tai suoraan alta.