Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste koskee tulevaisuudentyo.karelia.fi -sivustoa. Pyrimme Kareliassa varmis­tamaan, että digitaa­liset palve­lumme toimivat saavu­tet­ta­vuus­di­rek­tiivin mukai­sesti ja teemme jatku­vasti työtä saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­mi­seksi.

Tämä saavu­tet­ta­vuus­se­loste on julkaistu/päivitetty 9.3.2021. Seloste perustuu tällä hetkellä itsear­vioon.

Verkko­si­vusto tulevaisuudentyo.karelia.fi on julkaistu maalis­kuussa 2021 ja sivuston sisältöä täyden­netään hankkeen edetessä.

Sisällön rakenteen selkey­dessä ja tekstien ymmär­ret­tä­vyy­dessä sekä visuaa­li­suu­dessa voi olla puutteita, joten sivusto ei ole välttä­mättä vielä kaikilta osin saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­musten mukainen.

Pyrimme korjaamaan puutteet vuoden 2021 aikana.

Palau­tetta saavu­tet­ta­vuu­desta

Jos haluat antaa palau­tetta tulevaisuudentyo.karelia.fi-sivuston saavu­tet­ta­vuu­desta, ota yhteyttä meihin tällä lomak­keella.

Valvon­ta­vi­ran­omainen

Jos huomaat sivus­tolla saavu­tet­ta­vuuson­gelmia, anna ensin palau­tetta meille eli sivuston ylläpi­tä­jälle. Vastauk­sessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuksen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rastoon. Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­raston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoi­tuksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto
Saavu­tet­ta­vuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
puhelin­numero vaihde 0295 016 000