Home » Blogi

Blogi

 • Kehit­tä­jä­opet­tajat työelä­mä­läh­töisen digipe­da­go­giikan kehit­tä­mi­sessä  

  Digita­li­saatio on tullut voimak­kaasti kaikkialle työelämään ja yhteis­kuntaan. Tämä koskee myös koulu­tusor­ga­ni­saa­tioita, joilla on myös keskeinen rooli lisätä kansa­laisten ja opiske­li­joiden digio­saa­mista. Henki­löstön digituen mahdol­lis­ta­mi­seksi organi­saa­tioihin on raken­nettu digimen­to­ri­toi­mintaa. Uudet tekno­logiat tulee integroida osaksi työhön, palve­luihin, johta­miseen sekä oppimiseen ja opetukseen.   Tämä vaatii usein näihin liittyvien toimin­ta­mallien kehit­tä­mistä. Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitettiin kehit­tä­jä­opet­ta­ja­mallia, jossa uutta…

 • Pitkä­kes­toinen yhteistyö työelämän kanssa vaatii yksityis­koh­taisen suunnit­telun

  Tulevai­suuden työ ‑hankkeen tavoit­teena oli kehittää malli koulu­tukseen kytket­tä­vissä olevaan pitkä­kes­toiseen yritysten kanssa tehtävään yhteis­toi­mintaan, jonka avulla ratkaistaan työelämää uudis­tavia ja laajoja ongelmia ratkai­sevia haasteita. Yleinen toimin­ta­malli muodostui kokei­luiden avulla. Yksityis­koh­tai­semmin erilaisiin työelä­mäyh­teis­työ­mal­leihin voi tutustua Tulevai­suuden työn menetel­mä­korttien avulla. Yhteis­toi­minnan edelly­tyksenä on, että sekä työelämän toimijat että koulutus ovat sitou­tuneet pitkä­ai­kai­sesti yhteis­työhön. Osa suunni­tel­luista kokei­luista…

 • Esitys AMK- ja ammatil­lisen koulu­tuksen tutki­mus­päi­villä 2.11.2023

  Tulevai­suuden työ ‑hankkeen projek­ti­asian­tuntija, opetus­­tek­­no­­logia-asian­­tuntija Risto Salminen esitti 2.11.2023 oheisen esityksen AMK- ja ammatil­lisen koulu­tuksen tutki­mus­päi­villä.

 • Tule tutus­tumaan uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin

  Terve­tuloa tutus­tumaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin ja niiden monipuo­lisiin hyödyn­tä­mis­mah­dol­li­suuksiin oppimi­sessa, opetuk­sessa, kehit­tä­mis­työssä ja työelä­mäyh­teis­työssä Tikka­­rinteen- ja Wärtsilän-kampuk­­sille. Tutus­tu­mis­ti­lai­suudet järjes­tetään molem­milla Karelian kampuk­sille. Tilai­suuk­sissa pääset näkemään, millaisia uusia oppimi­sym­pä­ristöjä on raken­tunut ja miten niitä hyödyn­netään oppimi­sessa, opetuk­sessa, kehit­tä­mis­työssä ja työelä­mäyh­teis­työssä. Lisäksi pääset itse kokei­lemaan ja kokemaan uutta tekno­logiaa näissä ympäris­töissä. Uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin voit tutustua etukäteen seuraa­vasta…

 • KUTSU: Tulevai­suuden työ ‑hankkeen webinaari 6.10. ja Karelian uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen kokeilut

  Terve­tuloa Tulevai­suuden työ ‑hankkeen loppuwe­bi­naariin sekä tutus­tumaan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin ja niiden monipuo­lisiin hyödyn­tä­mis­mah­dol­li­suuksiin oppimi­sessa, opetuk­sessa, kehit­tä­mis­työssä ja työelä­mäyh­teis­työssä Tikka­­rinteen- ja Wärtsilän-kampuk­­sille. Tulevai­suuden työ ja oppiminen webinaari järjes­tetään 6.10.2023 klo 9.30–11.00. » Linkki: Ilmoit­taudu webinaariin » Tilai­suu­dessa tulevai­suuden työtä ja oppimista tarkas­tellaan uusien tekno­lo­gioiden ja pedago­giikan näkökul­masta. Esitte­lemme Tulevai­suuden työ hankkeen keskeisiä tuloksia ja inves­toin­ti­hank­keessa hankit­tujen…

 • Ilmoit­taudu: Tulevai­suuden työ ja oppiminen ‑webinaari 6.10.2023

  Terve­tuloa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeen päätöswe­bi­naariin perjan­taina 6.10.2023 klo 8.30–11.00. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoit­taudu mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ. Webinaari toteu­tetaan Zoom-ympäris­­tössä ja osallis­tu­mis­linkki lähetetään ilmoit­tau­tu­neille. Tilai­suu­dessa tulevai­suuden työtä ja oppimista tarkas­tellaan uusien tekno­lo­gioiden ja pedago­giikan näkökul­masta. Esitte­lemme Tulevai­suuden työ ‑hankkeen keskeisiä tuloksia ja inves­toin­ti­hank­keessa hankit­tujen opetus­tek­no­lo­gioiden pedago­gista hyödyn­tä­mistä. Ohjelma: 8.30–8.40 Tilai­suuden avaus Pekka…

 • Pedaforum 2023: Esitys Pedago­gisen osaamisen valmen­nuk­sesta

  Tulevai­suuden työ ‑hanke esitteli 7. kesäkuuta Tampe­reella Pedaforum 2023-tapah­­tu­­massa Karelian pedago­gisen osaamisen valmen­nusta. Hankkeessa keväällä 2023 ensim­mäisen kerran toteu­te­tussa valmen­nuk­sessa on yhdeksän digipe­da­go­giikkaan liittyvää teemaa, jotka perus­tuvat opetta­jille tehtyyn kyselyyn. Esityksen pitivät Risto Salminen ja Päivi Sihvo. Esitystä seurasi noin 40 kuulijaa. Esityksen sisältö on nähtä­vissä alta.

 • Opinnäy­tetyö: Virtu­aa­li­sella taide­museolla monipuo­li­suutta varhais­kas­va­tukseen

  Sosio­no­mio­pis­kelija Sini Päivinen ajatteli jo opinto­jensa alkuvai­heessa toteut­ta­vansa opinnäy­te­työnsä taiteen ja kulttuurin saata­vuuteen ja saavu­tet­ta­vuuteen varhais­kas­va­tusiässä. Suunni­tel­lessaan hän kiinnostui virtu­aa­li­to­del­li­suuksien hyödyn­tä­mi­sestä osana opinnäy­te­työtä ja hän mietti, miten näistä ajatuk­sista saisi luotua opinnäy­tetyön. Tässä artik­ke­lissa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiskelija Sini Päivinen kertoo opinnäy­te­työstään, joka toteu­tettiin yhteis­työssä Tulevai­suuden työ ‑hankkeen kanssa: ”Vaikka vanha viisaus sanoo, ettei kukaan tule kotio­velta…

 • Raken­nus­työmaa näyttää erilai­selta HoloLens 2:n lävitse

  Lisätty todel­lisuus tuo raken­nus­työ­maalla työsken­te­le­ville ja niiden toimintaa suunnit­te­le­ville uuden­laisen tavan visua­li­soida laskelmat ja suunni­telmat työmaaym­pä­ristöön. Karelian Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa (EAKR) hankittiin Micro­softin HoloLens 2 ‑laitteen, suoja­ky­pärän sekä Trimblen ohjel­miston yhdistävä kokonaisuus, ”Trimble XR10 with HoloLens 2”. Sen avulla voi nähdä visua­li­soitua dataa oikeassa konteks­tissa, esimer­kiksi juuri raken­nus­työ­maalla. Trimble XR10 hyödyntää HoloLens 2 ‑laitetta, joka…

 • Pedago­gisen osaamisen valmen­nukset ja digiaa­mu­kahvit

  [ In english, click here or scroll further] Kun Karelian opettajat kertoivat opetus­tek­no­lo­gioiden käytöstä ja digipe­da­go­gisen osaamisen kehit­tä­mis­tar­peista viime keväällä tehdyssä kyselyssä, nousi esiin kolme tärkeää asiaa: Näiden tärkeiden pointtien lisäksi Kareliassa on otettu viime vuosina käyttöön runsaasti uuden­laisia työkaluja, oppimi­sym­pä­ristöjä, tiloja ja toimin­ta­tapoja. Nämä yhdessä ovat kannus­taneet järjes­tämään pedago­gisen osaamisen valmen­nuksen, jonka sisäl­löstä suurin…

 • Omilla kokei­lulla edut irti älysei­nistä ja älyti­loista

  Älykkäiden tilojen yleis­ty­minen on näkynyt tekno­lo­giat­rendien trendi­mit­tauk­sissa jo niin usein, että sitä ei voi laskea enää vain heikoksi signaa­liksi. Maineikkaan Gartnerin viime­vuo­tisen ennus­tuksen mukaan älykkäät tilat ja älyseinät ovat vaikut­ta­vimpia todel­li­suutta ja virtu­aa­li­suutta yhdis­täviä tekno­lo­gioita, jotka tulevat yleis­tymään voimak­kaasti 3–6 vuoden sisällä.

 • Opinnäy­tetyö: Murroksen kokenut henki­lös­tö­joh­ta­minen vaatii virtu­aa­lista osaamista

  Tulevai­suuden Työ ‑hankkeelle tehdyssä Johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen YAMK-opinnäy­­te­­työssäni kehitettiin modernia tekno­logiaa hyödyn­täviä työtapoja tulevai­suuden henki­lös­tö­am­mat­ti­lai­sille. Selvisi, että tulevai­suuden henki­lös­tö­joh­ta­minen on yksilöl­li­sesti joustavaa, mutta yhtei­söl­li­syyttä tukevaa – ja virtu­aa­li­tek­no­lo­gialla on siinä merkittävä rooli. Kehitystyö asian­tun­ti­ja­tii­missä Kehit­tä­mi­sessä hyödyn­nettiin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle keväällä 2022 valmis­tu­neita oppimis- ja työskentely-ympäristöjä. Kehitystyö toteu­tettiin työpa­ja­työs­ken­telynä ja tutki­mus­haas­tat­te­luina. Huhti­kuussa 2022 pidetyssä työpa­jassa Tikka­rinteen kampuk­selle koottiin…

 • Inspi­roivat puhujat johdat­te­livat ajatukset työelämän murrokseen

  Kolme erilaista ja keskenään risten­nyttä näkökulmaa, noin sata kuulijaa ja tunti aikaa. Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa ‑webinaa­ri­sarja käynnistyi perjan­taina 11. marras­kuuta ajatuksia herät­tä­neellä ja puhuja­kat­tauk­sestaan kiitoksia kerän­neellä webinaa­rilla. Tulevai­suuden työ ‑hankkeen järjestämä avausosa sisälsi puheen­vuorot Työter­veys­lai­toksen pääjohtaja Antti Koivu­lalta, Porokylän Leipomo Oyssä nykyisin henki­lös­tö­joh­tajana työsken­te­le­vältä Tomi Tuomas­ju­kalta sekä Thinglink Oyn toimi­tus­johtaja Ulla-Maaria Koivu­lalta.…

 • Työelä­mä­kump­panit saatiin mukaan elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehitetään tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­misen lisäksi osallis­tavia tapoja tehdä yhteis­työtä työelämän kanssa. Elinkaa­riar­vioin­neissa työelä­mä­kump­panit ovat tärkeitä, sillä pelkillä laskel­milla ei opita samoin kuin silloin, kun datalla on todel­linen lähde sekä ympäristö, jossa arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää käytän­nössä. Yliopettaja Lasse Okkonen kertoo Karelian Pulssi-verkko­­jul­­kai­­sussa, miten voidaan osallistaa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin. Lue lisää…

 • MLC-oppimi­­sym­­pä­­ristöä hyödyn­nettiin liike­ta­louden opinto­jak­solla

  Tulevai­suuden Työ ‑hankkeessa on valmis­tunut uusia oppimi­sym­pä­ristöjä, joista yksi on MLC (Multi-Location-Classroom) tekno­logiaa hyödyntävä MLC-luokka­­huone. MLC-tekno­­logia perustuu jaetun luokka­huoneen kokemukseen ja mahdol­listaa opetuksen järjes­tä­misen useam­massa tilassa sekä verkossa saman­ai­kai­sesti. MLC-tekno­­logiaa hyödyn­tävät luokat sijait­sevat molem­milla Karelian kampuk­silla Tikka­rin­teellä sekä Wärtsi­lässä. Kokeilu Tässä kokei­lussa hyödyn­nettiin Wärtsilä-kampuk­­sella sijait­sevaa MLC-luokka­­tilaa yhdis­tettynä etäope­tukseen Colla­bo­ra­tessa, jolloin hybri­dio­pe­tukseen osallistui yhteensä 47 opiske­lijaa.…

Tietoa blogista

Tulevai­suuden työ ‑hankkeen sivuston blogissa julkaistaan hankkeen kehit­tä­mistyön teemoihin ja toimintaan liittyviä artik­keleja. Teemoja ovat muuna muassa tulevai­suuden työ ja osaaminen, uudet oppimis- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöt, hybridi/-virtu­aa­lio­pe­tus/op­pi­minen, opetus­tek­no­logiat ja niiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa ja osaamisen kehit­tä­mi­sessä työelä­mässä ja työelämän koulu­tus­pi­lotit.

Blogin sisäl­löistä vastaa toimi­tus­kunta, johon kuuluvat Mikko Hyttinen, Minna Rokkila, Päivi Sihvo, Risto Salminen ja Kaisa Varis Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta.

Blogin etusivu

Arkisto

Kategoriat