Kuukausi: syyskuu 2021

 • Oppimi­sym­pä­ris­töjen turval­li­suus­nä­kö­kulmia

  Home » Archives for syyskuu 2021
  Turval­linen opiske­lu­ym­pä­ristö

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 31 §:ssä on säädetty opiske­lijan oikeu­desta turval­liseen opiske­lu­ym­pä­ristöön. Oppimi­sym­pä­ris­töjen tulee olla turval­lisia, mutta toisaalta niiden tulee myös mahdol­listaa ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 9 §:ssä säädetyn julkisen opetuksen antaminen. Säännöksen mukaan opetus on lähtö­koh­tai­sesti julkista ja pääsyä opetusta seuramaan voidaan rajoittaa vain perus­tel­lusta syystä. Ammat­ti­kor­kea­koulut voivat järjes­tys­sään­nöillä edistää järjes­tystä ja opiskelun estee­töntä sujumista sekä turval­li­suutta ja opiskelun viihtyi­syyttä. Järjes­tys­sään­nöillä voidaan antaa määräyksiä esimer­kiksi liikku­mi­sesta ja oleske­lusta ammat­ti­kor­kea­koulun tiloissa. Opiske­li­joiden näkökul­masta oppimi­sym­pä­ris­töjen viihtyvyys on turval­li­suuden lisäksi keskeinen asia.

  Työtur­val­li­suuslain (738/2002) tavoit­teena on parantaa työym­pä­ristöä ja työolo­suh­teita työnte­ki­jöiden työkyvyn turvaa­mi­seksi ja ylläpi­tä­mi­seksi. Työtur­val­li­suuslain säännöksiä sovel­letaan työtur­val­li­suuslain 4.1,1 §:n mukai­sesti myös opiske­li­joiden työhön koulu­tuksen yhtey­dessä. Tällä tarkoi­tetaan laajasti esimer­kiksi työhar­joit­telua, työhön rinnas­tet­tavaa käytännön opetusta, työssä oppimis­jaksoa tai työelämään tutus­tu­mista, jotka tapah­tuvat oppilai­tok­sessa tai työpai­kalla (HE 59/2002 vp, s. 26). Työtur­val­li­suus­laissa on säädöksiä yleisistä turval­li­suutta edistä­vistä tavoit­teista ja työnan­tajaa ja työnte­kijää koske­vista velvol­li­suuk­sista. Lisäksi laissa on tarkempia ja yksityis­koh­taisia työtä ja työolo­suh­teita koskevia säännöksiä esimer­kiksi työpisteen ergono­miasta ja työpaikan järjes­tyk­sestä ja siistey­destä. Nämä säännökset osaltaan kosket­tavat myös koulujen tiloissa sijait­sevia oppimi­sym­pä­ristöjä.

  Tarkoi­tukseen sopivat menetelmät ja tekno­logiat

  Työtur­val­li­suuslain 12 §:n mukaan työym­pä­ristön työtiloja, työme­ne­telmiä ja työssä käytet­tävien työvä­li­neiden käyttöä suunni­tel­lessa tulee ottaa huomioon niiden vaiku­tukset työnte­ki­jöiden turval­li­suuteen. Lisäksi on huomioitava, että ne ovat aiottuun tarkoi­tukseen sovel­tuvia. Työssä saadaan käyttää 41 §:n mukai­sesti vain säännösten mukaisia ja kyseiseen työhön ja työolo­suh­teisiin sopivia ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia työvä­li­neitä ja laitteita. Työvä­li­neitä on käytettävä ja hoidettava asian­mu­kai­sesti. Oppimi­sym­pä­ris­töissä käytet­tävien tekno­lo­gioiden tulee olla turval­lisia käyttää ja niiden tulee soveltua suunni­teltuun ympäris­tössä tapah­tuvaan opetukseen. Välineitä tulee huoltaa ja puhdistaa asian­mu­kai­sesti.

  Pereh­dyt­tä­minen oppimi­sym­pä­ris­töihin

  Työnan­tajan velvol­li­suutena on työtur­val­li­suuslain 14 §:n mukaan pereh­dyttää työntekijä työhönsä. Työntekijä tulee pereh­dyttää riittä­västi työhön, työpaikan olosuh­teisiin, työme­ne­telmiin ja työvä­li­neisiin. Pereh­dy­tystä annetaan erityi­sesti ennen uuden tehtävän aloit­ta­mista, työteh­tävien muuttuessa sekä ennen uusien työvä­li­neiden ja ‑menetelmien käyttöön ottamista. Opetta­jille tulisikin tarjota ohjausta ja koulu­tusta opetus­tek­no­lo­gioiden sekä pedago­gisten menetelmien käyttöön uusia oppimi­sym­pä­ristöjä käyttöön otettaessa.

  Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa pereh­dyt­tä­miseen vastataan erityi­sesti kehit­tä­jä­opettaja sekä opetta­jalta opetta­jalle ‑mallilla, jossa opettajat jakavat uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin liittyvää pedago­gista ja tekno­lo­gista osaamistaan toisille opetta­jille. Oppimi­sym­pä­ristöt saattavat sijaita myös yritysten ja organi­saa­tioiden tiloissa, jolloin myös työelämän ympäris­töihin, olosuh­teisiin ja tekno­lo­gioihin tulisi saada asian­mu­kainen pereh­dytys.

  Oppimi­sym­pä­ris­töjen tieto­turva ja tieto­suoja

  Oppimi­sym­pä­ris­töjen turval­li­suuteen liittyvät osaltaan myös tieto­turva ja tieto­suoja ‑asioiden huomioi­minen ja toteut­ta­minen lain mukai­sesti. Tieto­suo­jalla tarkoi­tetaan erityi­sesti henki­lö­tie­tojen suojaa. Tieto­tur­valla tarkoi­tetaan puolestaan tieto­yh­teis­kun­ta­kaaren (917/2014) 3 §:n 28 kohdan mukai­sesti hallin­nol­lisia ja teknisiä toimia, joilla varmis­tetaan, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeu­tet­tujen saata­villa, tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeu­tetut, sekä tiedot ja tieto­jär­jes­telmät ovat niiden käyttöön oikeu­tet­tujen hyödyn­net­tä­vissä. Tämä tarkoittaa erityi­sesti tietojen luotta­muk­sel­li­suuden, eheyden ja saata­vuuden varmis­ta­mista. Tieto­tur­va­toi­men­pi­teitä ovat esimer­kiksi asian­mu­kaisen lukituksen huomioi­minen tiloissa, tieto­jär­jes­telmien ja viestien salauk­sesta huoleh­ti­minen sekä käyttäjien toden­nuk­sesta, palomuu­rista ja virus­tor­jun­nasta huoleh­ti­minen.

  Henki­lö­tie­tojen suoja

  Henki­lö­tie­tojen suojaa säätelee erityi­sesti Euroopan parla­mentin ja neuvoston antama yleinen tieto­suoja-asetus ja asetusta täyden­netään kansal­li­sesti tieto­suo­ja­lailla (1050/2018). Tieto­suoja-asetuk­sessa on säädetty henki­lö­tie­tojen käsit­telyn yleisistä periaat­teista ja vaati­muk­sista. Esimer­kiksi asetuksen 5 artiklan mukai­sesti henki­lö­tietoja on käsiteltävä lainmu­kai­sesti, asian­mu­kai­sesti ja läpinä­ky­västi. Käsit­telyn lainmu­kaisuus tarkoittaa esimer­kiksi sitä, että henkilö on antanut suostu­muk­sensa henki­lö­tie­tojen käsit­telyyn.

  Infor­moinnin tulee olla läpinä­kyvää, kun käsitellään henki­lö­tietoja. Rekis­te­röi­dyllä on esimer­kiksi oikeus saada tieto, että hänen henki­lö­tietoja käsitellään ja oikeus saada pääsy häntä koskeviin henki­lö­tie­toihin. Rekis­te­röi­dyllä on asetuksen 17 artiklan mukai­sesti oikeus pyytää tieto­jensa poista­mista. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus olla joutu­matta päätöksen kohteeksi, joka perustuu automaat­tiseen tietojen käsit­telyyn, kuten profi­lointiin.

  Oppimi­sym­pä­ris­töissä käytetään paljon erilaisia tieto­jär­jes­telmiä, ohjel­mistoja, sosiaa­lisen median välineitä ja erilaisia opetus­tek­no­lo­gioita. Lisäksi opetuk­sesta tehdään nauhoit­teita, jaetaan niitä verkossa ja pidetään esimer­kiksi ohjausta verkon välityk­sellä.  Onkin erityisen tärkeää, että oppimi­sym­pä­ris­töissä on huomioitu tieto­suojaan liittyvät vaati­mukset, eikä opiske­li­joiden henki­lö­tie­toihin pääse käsiksi sellaiset henkilöt, joille ne eivät kuulu. Yksityi­syyden suoja on Suomen perus­tuslain (731/1999) 10 §:ssä jokai­selle turvattu oikeus.

  Oppimi­sym­pä­ris­töissä käytetään lisäksi yhä enemmän uusia tekno­lo­gioita, kuten tekoälyä ja oppimi­sa­na­ly­tiikkaa. Opiske­li­joita koske­vassa automa­ti­soi­dussa päätök­sen­teossa tulee huomioida henki­lö­tie­tojen käsit­telyyn liittyvät säännökset. Tekno­lo­gioiden toiminnan turval­lisuus tulee varmistaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyn osalta ja loppujen lopuksi rekis­te­rin­pi­tä­jällä on aina osoitus­vel­vol­lisuus siitä, että henki­lö­tie­tojen käsittely on lainmu­kai­sesti hoidettu.

  Mikko Hyttinen, lehtori
  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu