Kategoria: Tilat ja laitteet

 • ,

  Omilla kokei­lulla edut irti älysei­nistä ja älyti­loista

  Home » Tilat ja laitteet

  Älykkäiden tilojen yleis­ty­minen on näkynyt tekno­lo­giat­rendien trendi­mit­tauk­sissa jo niin usein, että sitä ei voi laskea enää vain heikoksi signaa­liksi. Maineikkaan Gartnerin viime­vuo­tisen ennus­tuksen mukaan älykkäät tilat ja älyseinät ovat vaikut­ta­vimpia todel­li­suutta ja virtu­aa­li­suutta yhdis­täviä tekno­lo­gioita, jotka tulevat yleis­tymään voimak­kaasti 3–6 vuoden sisällä.

  (lisää…)

 • ,

  MLC-oppimi­sym­pä­ristöä hyödyn­nettiin liike­ta­louden opinto­jak­solla

  Home » Tilat ja laitteet

  Tulevai­suuden Työ ‑hankkeessa on valmis­tunut uusia oppimi­sym­pä­ristöjä, joista yksi on MLC (Multi-Location-Classroom) tekno­logiaa hyödyntävä MLC-luokka­huone. MLC-tekno­logia perustuu jaetun luokka­huoneen kokemukseen ja mahdol­listaa opetuksen järjes­tä­misen useam­massa tilassa sekä verkossa saman­ai­kai­sesti. MLC-tekno­logiaa hyödyn­tävät luokat sijait­sevat molem­milla Karelian kampuk­silla Tikka­rin­teellä sekä Wärtsi­lässä.

  Kuva 1. Liike­ta­louden opinto­jakson toteutus MLC-tilassa.

  Kokeilu

  Tässä kokei­lussa hyödyn­nettiin Wärtsilä-kampuk­sella sijait­sevaa MLC-luokka­tilaa yhdis­tettynä etäope­tukseen Colla­bo­ra­tessa, jolloin hybri­dio­pe­tukseen osallistui yhteensä 47 opiske­lijaa. Tarkoi­tuksena oli yhden aamupäivän opetus­kerran aikana selvittää, kuinka hyvin uudella tekno­lo­gialla varus­tettu tila toimii hybri­dio­pe­tuk­sessa niin, että osa opiske­li­joista osallistuu oppitun­nille etänä (25 hlöä) ja osa luokassa (22 hlöä) paikan päällä.

  Opettajina opinto­jak­solla toimivat Lotta Lilja ja Aini Simola. Opetus sisälsi aamupäivän alussa etäyh­teyden (Colla­borate) kautta työelä­mäyh­teis­työ­kump­panin pitämän luennon (Kuva 2) sekä tauon jälkeen yhteistä keskus­telua aiheesta (Kuva 3) ja kuvassa 1 nähtävää luokkao­pe­tusta.

  Miten tekno­logia toimi opetuk­sessa

  Tekno­logian käyttöönotto tunnin alussa sujui nopeasti, eikä erityisiä ongelmia tullut vastaan. Hyötynä tekno­lo­giasta nähtiin se, että yhtei­söl­li­syyden tunne koettiin opetuk­sessa vahvempana suuren näytön ja tarkan kuvan ansiosta. Kuva välittyi verkkoon ja verkosta luokkaan ilman haasteita. Luokka­huo­neessa olevat opiske­lijat ja opettajat näkyivät selkeästi etäosal­lis­tu­jille verkkoon ja vastaa­vasti etäopis­ke­li­joiden profiili- ja video­kuvat näkyivät selkeästi luokka­tilaan ison MLC-seinän ansiosta.

  Video­yh­teyksien avaaminen etäosal­lis­tujien toimesta sai aikaan positii­visen ja läheisen tunnelman eri tiloissa olevien osallis­tujien välillä. Tämä mahdol­listi hyvän keskus­telun synty­misen ja todel­lisen vuoro­pu­helun luokka­ti­lassa ja etänä osallis­tujien kesken. Tila ja iso MLC-seinä auttoivat opettajaa huomioimaan hyvin sekä verkossa että luokka­ti­lassa olevat opiske­lijat. Kaikkien eri kanavien kautta osallis­tuvien huomiointi tasapuo­li­sesti on joskus haasteena hybri­dio­pe­tuk­sessa.

  Kuva 2. Työelä­mä­kump­panin etäluento.

  Kokeiluun liittyvät haasteet

  Oppitunnin järjes­tä­miseen liittyi myös haasteita. Esille nousi erityi­sesti teknisiä haasteita, kuten ohjelmien yhteen­so­pivuus ja äänion­gelmia. Etäosal­lis­tu­miseen hyödyn­ne­tyssä ohjel­mis­tossa (Colla­borate) ei tiedoston jakaminen toiminut vierai­lijan MAC koneella. Tiedosto jaettiin opettajan toimesta, jonka jälkeen kaikki toimi ilman ongelmia.

  Äänet kuuluivat pääasiassa hyvin, mutta jonkin verran pätki­mistä esiintyi etäosal­lis­tujien äänessä. Haaste liittyy erityi­sesti etäosal­lis­tujien käyttämiin laitteisiin ja verkko­yh­teyksiin, joihin ei voida vaikuttaa oppilai­toksen tai luokan tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla. Etäosal­lis­tujien mukaan myös luokka­huo­neesta ääni kuului paikoi­tellen etäisenä. Yhtenä haasteena nähtiin myös luokka­huo­neesta kuuluvat häiriöäänet, kuten tuolista ja pulpe­teista lähtevät äänet niitä siirret­täessä tai liikut­taessa kuuluivat selvästi. Lisäksi video­ty­kistä kuuluva varsin kova tuulet­timen ääni voi peittää hiljaisen opettajan äänen. Ratkaisuna nähtiin erillisen mikro­fonin käyttö kattoon kiinni­tetyn kuvissa näkyvän paneeli-mikro­fonin lisäksi, joka voisi tehostaa äänen kuulu­vuutta verkkoon sekä luokka­huo­neessa.

  Kuva 3. Yhteistä keskus­telua verkko- ja lähio­pis­ke­li­joiden kanssa.

  Video­kuvan osalta opettajan tulee miettiä missä kohtaa luokassa seisoo, jotta opettaja on näkyvissä sekä etäopis­ke­li­joille että luokka­huo­neo­pis­ke­li­joille. Opettajaa seuraava robot­ti­kamera mahdol­lis­taisi sen, että opettaja voisi keskittyä enemmän opetta­miseen, eikä tarvitsisi miettiä video­kuvan kannalta optimaa­li­sinta kohtaa, jossa seisoa. Lisäksi luokan edessä puhuvalla opetta­jalla (kuvassa näytön oikealla laidalla) on pitkä matka tieto­ko­neiden taakse, jolloin materi­aalien ja Power­point-diojen vaihta­minen vaatii siirty­mistä tieto­ko­neelle. Kauko­sää­timen hankki­minen esityksen ohjaukseen toimisi hyvänä lisänä.

  Kehit­tä­mi­si­deoita opiske­li­joilta

  Opetukseen osallis­tuneet opiske­lijat olivat kiinnos­tu­neita uudesta tekno­lo­giasta ja sen mukanaan tuomista mahdol­li­suuk­sista. He suhtau­tuivat ymmär­tä­väi­sesti ja myötä­mie­li­sesti tähän kokeiluun.

  Tunnin lopuksi tilan ja tekno­logian toimi­vuu­desta saatiin runsaasti sekä positii­vista palau­tetta että kehit­tä­mi­si­deoita luokassa läsnä­ol­leilta opiske­li­joilta. Valko­kan­kaalla oleva ikkuna oli laajen­nettu koko näytölle, jolloin näytön alareu­nassa olevat asiat eivät näkyneet luokan takaosaan. Päänäy­töllä käytössä olevaa esitys­tilaa voikin opettaja säätää ohjaus­pa­nee­lista tarpeeksi korkealle, jotta ne näkyvät myös takana oleville opiske­li­joille.

  Luokan pulpetit oli aseteltu perin­tei­sesti riviin ja ne toimivat ehkä perin­tei­sessä opetuk­sessa. Kalus­teiden asettelua voi miettiä ja muokata valitun pedago­giikan mukai­sesti ja pulpettien asette­le­minen esimer­kiksi suurem­miksi pöydiksi mahdol­listaa ryhmä­töiden teon. Pulpettien asette­le­minen puoli­kaareen mahdol­lis­taisi erilaisen näkyvyyden näytölle sekä säästäisi edestä tilaa opetuk­selle ja voisi myös vähentää hälyäänten kantau­tu­mista etäosal­lis­tu­jille, jos pulpetteja ei sijoi­tet­taisi aivan katossa olevan panee­li­mik­ro­fonin alle.

  Lopuksi

  Kokei­lusta huomattiin, että tila toimii varsin hyvin hybri­dio­pe­tuk­sessa. Perin­tei­sessä opetuk­sessa tila tarjoaa suuren ja tarkan näytön materi­aalien esittä­mi­selle ja etäope­tuk­sessa etäosal­lis­tujien suuret kuvat tuovat enemmän läsnä­olon­tun­netta luokka­huo­ne­työs­ken­telyyn. Seuraa­vassa kokei­lussa on hyvä ottaa mukaan myös toinen MLC-luokka­huone ja tarkas­tella luokkien ja etäope­tuksen välistä toimi­vuutta.

  Kirjoit­tajat:
  Mikko Hyttinen, lehtori
  Aini Simola, lehtori
  Lotta Lilja, lehtori


 • Uusien tilojen 360-esittelyt julki

  Home » Tilat ja laitteet

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun media­no­mio­pis­ke­lijat loivat syksyllä 2022 esittelyn Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehite­tyistä uusista tiloista. 360-kuvauksen avulla tiloja ja niiden käyttö­tar­koi­tuksia esitte­le­vässä toteu­tuk­sessa on mukana uusei tilojen lisäksi myös jo 2010-luvulla paljon käytetty Simula, jonka käyttö­mah­dol­li­suuksia on lisätty hankkeen aikana uuden­lai­silla tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla.

  Voit tutustua toteu­tukseen täällä

 • Karelian uudet tilat esillä Viive-lehdessä

  Home » Tilat ja laitteet

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden Viive-lehti haastatteli kesällä Tulevai­suuden työ ‑hankkeen projek­ti­asian­tuntija Risto Salmista kysellen hankkeen avulla käyttöön saatuja uusia oppimi­sym­pä­ristöjä. Artikkeli on luetta­vissa Viive-lehden verkko­si­vuilla. Artik­keliin liittyy myös video, jossa Salminen kertoo myös tiloihin liitty­vistä tulevista suunni­tel­mista.

  Viive-lehti on verkko­lehti, jonka sisältö on Karelian opiske­li­joiden tuottamaa. Aiemmin Viive-lehden sisäl­löstä vasta­sivat media­no­mio­pis­ke­lijat, mutta nykyisin sisältöä voivat tehdä kaikki opiske­lijat koulu­tusa­lasta riippu­matta.


 • , ,

  Video: Oppimisen tulevai­suuden trendit Karelia 30 ‑areenassa

  Home » Tilat ja laitteet

  Tulevai­suuden työn asian­tun­tijat vierai­livat maalis­kuussa Karelia 30 ‑areenan avaus­jak­sossa. Mikko Hyttinen, Minna Rokkila sekä hankkeessa maaliskuun alussa aloit­tanut Risto Salminen tekivät katsauksen Tulevai­suuden työ ‑hankkeen toimiin ja kertoivat kokemus­tensa perus­teella näkemyk­siään oppimisen tulevai­suuden trendeistä.

  Katso koko jakso alta.


 • Podcast-pedago­gii­kalla monipuo­li­suutta ja vaihtelua opetukseen ja oppimiseen

  Home » Tilat ja laitteet

  Podcastit ovat äänioh­jelmia, joita julkaistaan inter­ne­tissä. Podcas­teissa keskus­tellaan erilai­sista aiheista, kuten perin­tei­sissä radio-ohjel­missa. Yleensä keskus­tel­tavat aiheet ovat ajankoh­taisia ja niihin liittyy usein tarinal­lisuus. Erilaiset tarinat herät­tävät kuunte­li­joiden mielen­kiinnon ja saavat heidät kuunte­lemaan podcastia ja sitou­tumaan sen sisältöön.

  Podcastit voivat olla yhden henkilön pitämiä lähetyksiä tai monesti niissä on mukana useampi henkilö, joista yksi toimii keskus­telun vetäjänä ja muut tuovat esille mieli­pi­teitään käsitel­tä­västä aiheesta. Livepodcas­teissa lähetystä kuunnellaan reaalia­jassa samaan aikaan kun sitä tehdään. Tällainen livelä­hetys voi olla seurat­ta­vissa esimer­kiksi verkko­si­vulla tai Youtu­bessa. Podcast voi olla myös tallenne, jolloin keskustelu on nauhoi­tettu etukäteen ja jaettu myöhemmin kuunnel­ta­vaksi. Myös livepodcastien nauhoit­ta­minen ja jakaminen on taval­lista.

  Videoilla ja tarinoilla lisää mielen­kiintoa sisältöön

  Podcas­tista saa monipuo­li­semman, jos siihen lisää myös video­kuvaa. Kuunte­lijat näkevät keskus­te­lijat ja koko keskus­te­lu­ti­lanteen, sekä siihen liittyvän ympäristön. Videoihin pystytään lisäämään mukaan myös asiaa havain­nol­lis­tavia visuaa­lisia elementtejä. Videon taustalla voi esittää esimer­kiksi asiaa havain­nol­lis­tavia kuvia tai diaesi­tyksiä. Videolta on nähtä­vissä myös podcastiin osallis­tuvien henki­löiden reaktiot sekä ilmeet ja eleet.

  Tarinal­lis­ta­minen koukuttaa ja sitouttaa kuunte­li­joita. Kuten sadut ja kirjat tempaavat mukaansa mielen­kiin­toi­silla ja jännit­tä­villä juonen­kään­teillä, myös podcas­teissa kuunte­li­joiden mielen­kiintoa herätetään tarinoilla. Opetuk­sessa parhaiten mieleen jäävät aina opettajien kertomat tarinat ja esimerk­ki­ta­paukset opiskel­taviin aiheisiin liittyen. Mieleen­pai­nu­vimpia ovatkin olleet aina niiden opettajien luennot, jotka ovat olleet innos­tavia tarinan­ker­tojia ja osanneet kuvittaa ja sanoittaa luentoaan. Nämä tarinat ja esimerkit muistuvat mieleen vielä opiskelun jälkeenkin, jolloin myös käsitelty asia palautuu mieleen.

  Podcas­teissa huomiota tulee kiinnittää äänen käyttöön. Vaihte­le­valla äänen­käy­töllä saa tekstiä elävöi­tettyä. Monoto­nista käsikir­joi­tuksen lukemista kannattaa välttää. Äänen­käyttöä podcas­teissa kannat­taakin harjoi­tella niin, että siitä tulee luontevaa ja sujuvaa. Tällöin podcastin kuunte­le­minen on myös kuunte­li­jalle mielui­sampaa ja kuuli­jays­tä­väl­li­sempää.

  Podcast-pedago­giikkaa ja pedacasteja

  Podcasteja kuunnellaan ja kuunte­le­malla opitaan. Podcastien käyttä­minen opetuk­sessa sovel­tuukin hyvin sellai­sille oppijoille, jotka oppivat parhaiten kuunte­le­malla. Podcastit monipuo­lis­tavat ja tuovat vaihtelua opetukseen ja oppimiseen muiden kurssilla käytet­tävien pedago­gisten ratkai­sujen lisäksi. Jos podcasteja käytetään opetuk­sessa, voidaan yleisesti puhua podcast-pedago­gii­kasta. Tällöin oppimisen kohteena olevaa asiaa käsitellään podcas­teissa ja opiske­lijat oppivat tarvit­tavan asian podcastien sisäl­löstä.

  Podcasteja voidaan käyttää myös tukena erilai­sissa pedagog­sissa malleissa, kuten kääntei­sessä opetuk­sessa (flipped classroom). Tällöin opiske­lijat kuunte­levat opetukseen liittyvät podcastit etukäteen ja opettajan kanssa syven­netään aihetta lisää oppitun­neilla. Podcas­teissa voidaan käsitellä myös opetta­mista ja oppimista käsit­te­leviä aiheita. Näissä pedacas­teissa keski­tytään pedago­giikkaan ja opetukseen liittyviin kysymyksiin esimer­kiksi podcastien hyödyn­tä­miseen opetuk­sessa.

  Erilaisia tapoja hyödyntää podcasteja opetuk­sessa

  Opetuk­sessa podcasteja voidaan hyödyntää monella eri tavalla ja jokainen voi miettiä omaan opinto­jak­soonsa ja aihee­seensa sopivan tavan. Podcast voi toimia kurssilla esimer­kiksi mielen­kiinnon ja motivaation herät­täjänä opiske­li­joille. Podcasteja voidaan käyttää aiheen esittelyyn, asian syven­tä­miseen, palautteen antamiseen, asioiden yhteen­vetoon tai vaikka lisäai­neistona opinto­jak­solla. Podcastit voivat parhaim­millaan motivoida opiske­li­joita ja innostaa heitä oppimaan aiheesta lisää.

  Aiheen syven­tä­miseen esimer­kiksi asian­tun­ti­joiden haastat­telut ovat oiva keino tuoda lisää syvyyttä. Opiske­lijat voivat kuunnella podcastin ja tehdä siitä muistiin­panoja sekä siihen perus­tuvia oppimis­teh­täviä. Podcas­teissa olevia keskus­te­luita voidaan jatkaa yhdessä opettajan kanssa oppitun­neilla.

  Podcas­teilla saadaan opinto­jak­soille tuotua helposti työelä­mä­nä­kö­kulmaa. Esimer­kiksi haastat­te­le­malla podcas­tissa työelä­mässä toimivia alan asian­tun­ti­joita, jotka kertovat omista kokemuk­sistaan opiskel­ta­vasta aiheesta sekä sen sovel­ta­mi­sesta omassa työssään. Podcastejä voidaan hyödyntää opinto­jak­sojen lisäksi myös työelä­mälle tarjot­ta­vissa pienem­missä mikro-oppimis­ko­ko­nai­suuk­sissa.

  Neljä esimerkkiä podcastien hyödyn­tä­mi­sestä

  Seuraavana on esitetty neljä esimerkkiä podcastien pedago­gi­sesta hyödyn­tä­mi­sestä opetuk­sessa lähtien liikkeille yksin­ker­tai­sim­masta tavasta. Kaikkia alla olevia esimerkkejä voidaan monipuo­listaa ottamalla niihin mukaan myös videokuva.

  Esimerkki 1: Luennon nauhoit­ta­minen ja tarinal­lis­ta­minen

  Yksin­ker­tai­sim­millaan podcastina voi toimia opettajan laatima ääninau­hoite omista luennoistaan. Tällöin opettaja laatii omat luentonsa helposti kuunnel­tavaan ja sopivan mittaisiin nauhoi­tet­tuihin äänital­len­teisiin. Nämä tallenteet voidaan sitten jakaa opiske­li­joille eri ympäris­töissä, kuten Moodlessa tai Youtu­bessa. Luentojen tallen­ta­mi­sessa kannattaa kiinnittää huomiota sisällön kerto­miseen, tarinal­lis­ta­miseen sekä kuvit­ta­miseen erilaisin mielen­kiin­toisin esimerkein. Kaikista kurssin luennoista saa nauhoi­tettua podcast sarjan.

  Esimerkki 2: Asian­tun­ti­ja­haas­tattelu

  Jos podcas­tilla halutaan syventää kurssilla tai luennolla käsiteltyä aihetta, voidaan podcastina nauhoittaa asian­tun­ti­ja­haas­tattelu. Opettaja voi haasta­tella tai keskus­tella kurssin aiheeseen liittyen asian­tun­tijaa ja tarjota podcastia opiske­li­joille syven­tämään ja monipuo­lis­tamaan kurssi­ma­te­ri­aalia. Tällä tavoin saadaan helposti integroitua työelä­mä­nä­kö­kulmaa opinto­jak­soille. Opiske­li­joille voidaan antaa tehtä­väksi kuunnella podcastit ja tehdä niihin liittyen esimer­kiksi oppimis­teh­täviä. Podcastiin voi ottaa myös useamman asian­tun­tijan, jolloin keskus­te­luista saa vielä monipuo­li­semman.

  Esimerkki 3: Yhteis­toi­min­nal­linen podcast

  Opiske­li­joiden sitout­ta­minen mukaan podcastiin ja asian keskus­teluun yhdessä asian­tun­tijan kanssa. Otetaan opiske­lijat mukaan podcastiin keskus­te­lemaan opettajan ja asian­tun­tijan kanssa. Opiske­li­joille annetaan tehtä­väksi perehtyä aiheeseen sekä toimia mukana keskus­te­lussa asian­tun­tijan tai työelämän edustajan kanssa. Opettaja voi olla mukana keskus­te­luissa, toimia podcastin juontajan tai toimia molem­missa rooleissa. Tämä podcastien käyttötapa aktivoi opiske­li­joita passii­visen kuuntelun sijasta, sekä tukee yhteis­toi­min­nal­lisen oppimisen muotoa.

  Esimerkki 4: Podcastit tehtävänä opiske­li­joille

  Lisää haasta­vuutta podcastien käyttöön voidaan lisätä sillä, että annetaan podcastien tekeminen opiske­li­joille oppimis­teh­tä­väksi. Opiske­lijat suunnit­te­levat ja toteut­tavat podcastin annetusta aiheesta. Opiske­lijat tutus­tuvat aiheeseen, etsivät haasta­tel­tavan tai keskus­teluun osallis­tuvat henkilöt, opette­levat tekno­logian käytön, sekä toteut­tavat podcastin ja julkai­sevat sen. Opiske­li­joiden rooli on toimia haastat­te­lijan lisäksi asian­tun­tijana mukana keskus­te­lussa. Tämä tuo lisää vaati­musta ja vastuuta oppimiseen sekä vaatii aiheisiin paneu­tu­mista ennakolta.

  Oppimis­teh­tävinä tehdyistä podcas­teista voidaan käydä lisää keskus­telua opettajan johdolla oppitun­neilla ja opiske­lijat voivat oppia myös toistensa tekemistä podcas­teista. Aiheen lisäksi opiske­lijat oppivat tekno­logian käytön, mikä puolestaan voi tuoda uutta mielen­kiintoa ja motivaa­tiota opiskeluun.

  Podcas­teilla jaetaan hankkeissa synty­nyttä osaamista

  Podcastit ovat hyvä keino myös hankkeissa syntyneen osaamisen jakamiseen suurem­malle yleisölle. Esimer­kiksi Digi2Market hankkeessa nauhoi­tettiin Kareliassa 4 podcastia eri aihea­lueisiin liittyen. Näistä 2 liittyi keskei­sesti myös Tulevai­suuden työ hankkeessa tehtävään kehit­tä­mis­työhön. Ensim­mäi­sessä näistä käsiteltiin oppimista tekno­lo­gioiden avulla ja toisessa ajatuksia XR tekno­lo­gioista ja tulevai­suu­desta.

  Nämä nauhoi­tetut podcastit voidaan julkaista eri kanavissa, jolloin ne tavoit­tavat suuremman yleisön. Podcastit tuovat hankkeissa vaihtelua perin­teisiin kirjoi­tet­tuihin julkai­suihin nähden. Podcasteja voidaan hyödyntää myös osana kirjoi­tettua julkaisua, jolloin julkai­susta saadaan monipuo­li­sempi.

  Podcast-laitteita hankittu opetuksen käyttöön

  Tulevai­suuden työ hankkeessa on hankittu helppo­käyt­töiset podcast laitteet opettajien käyttöön. Näillä helposti siirret­tä­villä ja kannet­ta­villa laitteilla saadaan podcasteja tehtyä eri paikoissa ja oppimi­sym­pä­ris­töissä niin oppilai­tok­sissa kuin työpai­koilla. Näitä laitteita voivat hyödyntää myös opiske­lijat opiske­lu­pro­jek­teissaan.

  Mihin sopii ja mitä tekeminen vaatii?

  Podcastit sopivat kaikille opinto­jak­soille ja kaikkiin aiheisiin. Hyvä kuitenkin miettiä ja suunni­tella podcastien pedago­ginen käyttö­tar­koitus ennen tekemistä. Toimiiko se esimer­kiksi lisäma­te­ri­aalina, asian syven­tä­mi­sessä, johdantona aiheeseen vai oppimis­teh­tävänä. Mietittävä on myös, miten podcast tukee opinto­jakson osaamis­ta­voit­teiden saavut­ta­mista?

  Podcastien tekeminen vaatii jonkin verran teknistä osaamista. Podcast-laitteisto pitää laittaa esimer­kiksi käyttö­val­miiksi siinä paikassa, jossa podcast nauhoi­tetaan. Lisäksi pitää opetella laitteiden käyttä­minen. Laitteiston käyttöä kannattaa harjoi­tella ennen varsi­naisen podcastin nauhoi­tusta.

  Mikko Hyttinen, lehtori
  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  Työpaja VR tekno­lo­gioista opetus­suun­ni­tel­ma­vas­taa­ville

  Home » Tilat ja laitteet

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja niihin liittyvää pedago­giikkaa. Jos oppimi­sym­pä­ristöjä ei oteta käyttöön, ei niiden kehit­tä­mi­sestä ole juuri hyötyä. Hankkeessa tavoit­teena on jalkauttaa osaamista uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä, tekno­lo­gioista ja pedago­gii­kasta Karelian opetta­jille kehit­tä­jä­opetta- sekä opetta­jalta opetta­jalle mallin mukai­sesti. Tarkoi­tuksena on saada uudet tekno­lo­giset ratkaisut sekä kehitetyt Lab ympäristöt opettajien käyttöön.

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ollaan parasta aikaa kehit­tä­mässä opetus­suun­ni­telmia.  Tulevai­suuden työ hankkeen tavoit­teena on, että hankkeessa kehitet­tävät uudet oppimi­sym­pä­ristöt, tekno­logiat sekä pedago­giikka huomioidaan myös opetus­suun­ni­telmien kehitys­työssä.

  XR tekno­logiat

  XR tekno­lo­gioilla tarkoi­tetaan katto­kä­sit­teenä yhtei­sesti VR (virtu­aa­li­to­del­lisuus), AR (lisätty todel­lisuus) ja MR (yhdis­tetty todel­lisuus) tekno­lo­gioita. Näillä tekno­lo­gioilla voidaan esimer­kiksi simuloida todel­lisia työelämän oppimis­ti­lan­teita ja luoda katso­jille toden­tun­tuisia oppimis­ko­ke­muksia erilai­sista ilmiöistä.

  Työpaja

  Tulevai­suuden työ hankkeen toimijat järjes­tivät opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille työpajoja hankkeen uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä ja tekno­lo­gioista. Yksi työpaja käsitteli XR tekno­lo­gioita ja kuinka niitä voisi hyödyntää opetuk­sessa. Työpa­jassa keski­tyttiin erityi­sesti virtu­aa­li­tek­no­lo­giaan (VR).

  Työpajan tarkoi­tuksena oli tarjota opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville tietoa ja ideoita eri mahdol­li­suuk­sista, miten VR tekno­logiaa on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä tällä hetkellä. Työpa­jassa esiteltiin osallis­tu­jille yleisesti mitä XR tekno­logiat ovat, miten niitä on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä. Lopuksi testattiin VR laseja erilaisten sisäl­töjen avulla.

  Työpa­jassa käytetyt VR lasit.
  Hard Skills ja Soft Skills

  Työpa­jassa VR tekno­logiaa lähes­tyttiin erityi­sesti Hard skills ja Soft Skills jaottelun kautta. Hard skills eli teknisten taitojen opiskelua VR tekno­logian avulla havain­nol­lis­tettiin Voima­telin ja Ponssen virtu­aa­li­sista harjoi­tuk­sista laadi­tuilla videoilla (mastoon kiipeä­mis­har­joitus ja virtu­aa­linen poistu­mis­har­joitus). Soft Skills eli pehmeiden taitojen (esimer­kiksi vuoro­vai­kutus, kokemuk­sel­lisuus, kohtaa­minen, jne.) opiskelua havain­nol­lis­tettiin esimer­kiksi asiakas­pal­veluun liitty­villä tilan­teilla. (Kela-asointi  ja Vanhempien alkoho­lin­käyttö lapsen silmin)

  Virtu­aa­li­maa­ilmat

  Työpa­jassa keskus­teltiin myös virtu­aa­li­maa­il­mojen, kuten AltSpace käytöstä ja merki­tyk­sestä opetuk­sessa. Virtu­aa­li­maa­il­moihin voidaan osallistua VR lasien avulla, jolloin kokemuk­sesta saadaan vaikut­ta­vampi kuin pelkän tieto­koneen ja näytön kautta osallis­tu­mi­sella. Virtu­aa­li­maa­ilmoja voidaan hyödyntää esimer­kiksi kokousten tai opetusten pitämiseen. Tulevai­suu­dessa myös metaversen rooli sosiaa­li­sessa kanssa­käy­mi­sessä, oppimi­sessa ja opetuk­sessa tulee kasvamaan.

  Mihin sisäl­töihin VR tekno­logia soveltuu

  Tiivis­te­tysti työpa­jasta VR tekno­logian käyttöä kannattaa miettiä mihin sisäl­töihin se sopii. VR tekno­logia sopii esimer­kiksi vaaral­listen ja haasteel­listen tilan­teiden kokemiseen ja harjoit­teluun autent­ti­sessa ympäris­tössä. VR tekno­logian avulla päästään paikkoihin, joihin ei normaa­listi tai helposti päästä. Esimerkkejä tällai­sista ovat muun muassa tulipalot, pelas­tus­toi­minta ja yritys­kier­rokset toisissa maissa.

  VR tekno­logian käyttö soveltuu myös kalliiden ja paljon resursseja vaativien tilan­teiden harjoit­teluun simulaa­tioiden avulla. Tällaisia ovat esimer­kiksi lento­si­mu­laatiot ja tuotan­to­ti­lojen alasajot vaara­ti­lan­teissa. VR tekno­logia soveltuu hyvin myös vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teiden simulointiin asiakas­pal­ve­lussa, asiakas- ja potilas­työssä sekä ihmisten kohtaa­misiin liitty­vissä harjoi­tuk­sissa. Esimer­kiksi erilaisten asiakas­ti­lan­teiden harjoittelu kaupan asiakas­pal­ve­lussa, rekry­toinnin harjoittelu tai haastavan asiakkaan kohtaa­minen.

  Pohdit­ta­vaksi osallis­tu­jille jäi miten VR tekno­logiaa voisi hyödyntää oman alan opetuk­sessa ja miten tekno­logiat tulisi huomioida opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sessä?

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Tommi Kinnunen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  Kehit­tä­mis­työ­pa­jassa kartoi­tettiin XRlab toiminnan vaati­muksia

  Home » Tilat ja laitteet

  XR tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa on viime aikoina lisään­tynyt paljon. Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää ja rakentaa uusia oppimi­sym­pä­ristöjä Karelian kampuk­sille. Tätä varten hankkeessa kartoi­tetaan uusia sekä olemassa olevia opetus­tek­no­lo­gioita. XR tekno­lo­gioiden osalta hankkeessa ollaan kehit­tä­mässä XRlab ‑tiloja molem­mille kampuk­sille vastaamaan tekno­lo­gioiden lisään­tyvään käyttöön niin opetuk­sessa kuin työelä­mäs­säkin.

  XR tekno­lo­gioita ovat virtu­aa­li­tek­no­logiat (VR), lisätyn todel­li­suuden tekno­logiat (AR) ja yhdis­tetyn todel­li­suuden (MR) tekno­logiat. Työelä­mässä XR tekno­logiat ovat yleis­tyneet erityi­sesti markki­noin­ti­käy­tössä sekä sellaisten asioiden simuloin­nissa, jotka ovat reaali­maa­il­massa hankalia tai kalliita toteuttaa.

  Kehit­tä­mis­työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa

  XRlabin toiminnan kartoit­ta­mi­seksi sekä vaati­musten määrit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja. Työpaja järjes­tettiin samalla konsep­tilla kuin aikai­sem­massa blogi­jul­kai­sussa esitelty BusinessLab työpaja. XRlab kehit­tä­mis­työ­pajaan kutsuttiin samaan tapaan Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia. Työpa­jalle asetettuna haasteena oli selvittää: Millaista on XRlabin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä?

  Yhteisen aloituksen jälkeen työpa­jassa työsken­neltiin pienryh­missä haasteen parissa. Haasteessa oli tarkoitus etsiä ratkaisuja erityi­sesti seuraaviin asioihin: 1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi? 2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan? 3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

  XRlab työpaja järjes­tettiin tikka­rinne kampuk­selle valmis­tu­neessa uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa. Työpajaan oli mahdol­lista osallistua myös etäyh­teyden välityk­sellä.

  XRlab kehit­tä­mis­työpaja tikka­rinne kampuk­sella uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa.
  Tekno­logian käytöllä oltava lisäarvoa

  XR tekno­logian osalta on erityisen tärkeää suunni­tella mihin sitä käytetään ja mitä lisäarvoa se tuo aiottuun toimintaan. Mitä lisää se tuo opetukseen tai TKI toimintaan? Tekno­logiaa ei pitäisi käyttää pelkästään sen vuoksi, että se on uusi ja hieno tekno­logia. Tilojen suunnit­telua pitäisi lähteä työstämään käytön kautta. Mitä toimintaa tilassa on ja miten sitä käytetään? Esille työpa­jassa nousi, että VR tekno­logiaa on hyödyn­netty jo aikai­sem­minkin Karelian hankkeissa.

  Ennen XRlabin toteut­ta­mista ja laite­han­kintoja tulee pohtia, onko laitteita välttä­mä­töntä ostaa vai voisiko niitä lainata. Laitteiden ja tilojen vuokraa­minen myös muille kouluille tulisi olla mahdol­lista, eikä kaikkien koulujen kannata tehdä päällek­käistä kehit­tä­mis­työtä. Täytyy varmistaa, voidaanko tehdä yhteis­työtä muiden oppilai­tosten ja yritysten kanssa XR laitteiden ja tilojen osalta.

  Tekno­logian käytön monia­lainen koulu­tus­tarve tiedos­tettiin sekä osaamis­tarve tekno­lo­gioiden käyttöön. Monia­laisuus tulisi ottaa huomioon. Esimer­kiksi eri koulu­tus­vastuu toimisi sisäl­töjen toteut­tajana ja toinen sisällön suunnit­te­lijana. Substanssi osaaminen sisältöön tulisi esimer­kiksi sosiaa­lialan koulu­tus­vas­tuusta ja toteutus tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuk­sesta. 

  Monia­lainen yhteis­käyttö

  Tilan tulisi mahdol­listaa yhteis­käyttö eri organi­saa­tioiden, opettajien ja opiske­li­joiden kesken. XRlabin tulisi mahdol­listaa eri alojen opiske­li­joiden yhteistyö sekä opinnäy­te­töiden tekeminen tekno­lo­gioihin liittyen (monia­lainen yhteistyö). Haasteena esille nousi eri koulu­tusten omat aikatalut ja opetus­kurssien opetusa­jan­kohdat. Toimin­nassa tulisi huomioda yhteys opetus­suun­ni­telmiin.

  VR sisäl­töjen tuotta­minen ja tarkastelu

  XRlabissa tulisi olla mahdol­lista tuottaa VR sisältöjä sekä tarkas­tella tehtyjä tuotoksia yhdessä yrityksen edustajien ja opettajien kanssa. Tilan tulisi palvella myös erilaisia pedago­gisia ratkai­suita, kuten pienryh­mä­työs­ken­telyä. Lattiassa voisi olla tilojen eriyt­tä­miseen liittyen tarraoh­jeistus.

  Labin pitäisi tukea opiske­li­jay­rit­tä­jyyttä ja mahdol­listaa erilaisten kokei­luiden tekeminen. Lisäksi toimintana tilassa nähtiin tarve hologrammien tallen­nuk­selle ja telepresens kokei­luille sekä erilai­sille tuotan­to­mah­dol­li­suuk­sille, kuten uutis­tuo­tan­nolle ja esitte­lyille.

  Tekno­lo­gisia tarpeita

  Tiloissa tulisi olla tieto­ko­neita, AR ja VR-lasit sekä syvyys­ka­me­roita. VR kokousa­lustat ja virtu­aa­li­maa­ilmat etäko­kousten järkes­tä­miseen. AR ja VR sisäl­töjen tuotta­miseen tarvit­tavat ohhjel­mistot. Esitys­tek­no­logiat (näytöt, tykit, tieto­koneet, kaiut­timet). 5G-tekno­logian hyödyn­tä­minen laitteiden tieto­lii­ken­teessä. Tilan tulisi olla viihtyisä (sohvat ja kalusteet) sekä riittävän iso ja avoin usealle osallis­tu­jalle.

  Labissa esitet­tä­välle VR sisäl­lölle ja sovel­luk­sille tulisi olla tallen­nus­paikka, josta sisältö on helposti ja nopeasti saata­ville, esitet­tä­vissä sekä jaetta­vissa. Esille nousivat myös säily­tys­ti­lojen ja tieto­turvan huomioi­minen sekä laitteiden huollon ja päivi­tysten varmis­ta­minen.

  Tekno­lo­gioiden hallinta voi vaatia koulu­tusta. Tämän takia erityisen tärkeää on huolehtia, että tekno­lo­gioiden ja tilan käyttöön on tarjolla ohjausta ja tukea. Uuden tilan ja tekno­logian osalta nähtiin tarve myös uuden pedago­giikan kehit­tä­mi­selle, etteivät tilat ja tekno­logiat jää käyttä­mättä.

  Kokemuksia työpa­jasta

  Työpaja onnistui varsin hyvin ja siitä saatiin hyvää tietoa tilassa tapah­tu­vasta toimin­nasta sekä tekno­lo­gi­sista vaati­muk­sista. Työpa­jassa saatiin samalla testattua juuri valmis­tunut yhteis­suun­nit­te­lutila sekä sen tekno­lo­giset ratkaisut. Etäyhteys oli toimiva, koske­tus­näyttö toi lisäarvoa työpajan esitte­lyssä sekä sähköinen fläppi­taulu auttoi pienryh­mä­työs­ken­te­lyssä ajatusten kokoa­mi­sessa ja rapor­toin­nissa. XRlab kehit­tä­mistä ja tekno­lo­gisten ratkai­sujen kartoi­tusta jatketaan vielä ennen varsi­naista toteut­ta­mista. XRlabista on tarkoitus rakentaa sellainen, että se palvelee parhaiten siellä tehtävää opetusta sekä yhteis­työtä eri toimi­joiden välillä.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  BusinessLab toiminnan suunnit­telua työelä­mäyh­teis­työssä

  Home » Tilat ja laitteet

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan työelämän muuttuviin vaati­muksiin. Hankkeessa on tarkoi­tuksena toteuttaa erilaisia lab ‑tiloja vastaamaan näihin vaati­muksiin. Yhtenä lab kokonai­suutena Wärtsilä kampuk­selle raken­netaan BusinessLab oppimi­sym­pä­ristö.

  Business­Labin on tarkoitus palvella erityi­sesti työelä­mäyh­teis­työssä tehtävää opetus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa Karelian Wärtsilä kampuk­sella. Business­La­bissa voidaan esimer­kiksi simuloida myynti­ta­pah­tumia liike­ta­louden koulu­tuk­sessa tai asiakas­pal­ve­lu­toi­mintaa matkailun koulu­tuk­sessa.

  Kehit­tä­mis­työpaja

  BusinessLab kokonai­suuden kehit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja, johon kutsuttiin Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia suunnit­te­lemaan ja keskus­te­lemaan Labissa tapah­tu­vasta toimin­nasta. Toimintaa lähdettiin selvit­tämään työpa­jalle asetetun haasteen kautta. Haasteena oli: Millaista on Business­Labin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä? Haaste jaettiin vielä kolmeen pääteemaan, joihin vastauksia lähdettiin pohtimaan pienryh­mä­työs­ken­telyn avulla. Nämä teemat olivat:

  1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi?
  2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan?
  3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

  Työpajan lopuksi pienryhmät esitte­livät tuotoksena ja ideoista keskus­teltiin yhdessä hanke­toi­mi­joiden kanssa. BusinessLab työpaja järjes­tettiin tilassa, johon labin on tarkoitus valmistua, jotta tuleva tila pystyttiin hahmot­tamaan työsken­te­lyssä. Työpajaan pystyi osallis­tumaan myös Teams ‑yhteyden kautta.

  BusinessLab kehit­tä­mis­työpaja Wärtsilä kampuk­sella.
  Pedago­giset ratkaisut ja monia­laisuus

  BusinessLab toiminnan osalta esille tuli laajasti erilaisia ideoita. Tilan pitäisi toimia erityi­sesti ryhmä­työ­tilana ja mahdol­listaa pienryh­mä­työs­kentely. Tilan pitäisi mahdol­listaa erilaisten tilan­teiden simuloinnit, kuten asiakas­pal­ve­lu­ti­lan­teiden harjoittelu. Business­La­bissa tulisi voida hyödyntää erilaisia pedago­gisia ratkaisuja, kuten käänteitä opetusta (flipped learning). Pedago­giikan osalta esille nousi myös dialogien järjes­tä­minen sekä opettajien yhteis­ke­hit­tä­misen mahdol­lis­ta­minen. Monia­laisuus ja ammatil­lisuus koettiin tärkeäksi ja sen huomioi­minen pedago­gi­sissa rakai­suissa.

  Työelä­mäyh­teistyö ja koulu­tukset

  Business­Labin tulisi mahdol­listaa yrity­syh­teistyön tekeminen opiske­li­joiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Tilasssa tulisi voida järjestää koulu­tusta ja erilaisia works­hoppeja. Yhtenä ideana esille nousi verkko­kaupan perus­ta­minen. Business­La­bissa voisi toimia oikea verkko­kauppa, johon kuuluisi verkko­kaupan, myynnin, varaston ja analy­tiikan hoita­mista.

  Tekno­logiat

  Tekno­lo­gioiden osalta tilassa tarvit­taisiin tieto­ko­neita, näyttöjä, mobii­li­lait­teita ja webka­me­roita. XR tekno­logiat tulisi voida kytkeä osaksi tilan käyttöä. Tilassa tulisi olla vahva langa­ton­verkko, jotta eri tekno­lo­gisia laitteita voisi käyttää ilman viivettä tai muita teknisiä ongelmia.

  Näyttöjä tulisi olla useampi, jotka mahdol­lis­tai­sivat tuotosten esittä­misen tai suunnit­telun ryhmissä. Lisäksi toiveena oli VR lasit, konfe­rens­si­mik­ro­fonit ja 360 kamera. Kannet­tavien tieto­ko­neiden langaton käyttö ja yhdis­tä­minen tilan tekno­lo­gioihin nähtiin tärkeänä.

  Esille tulleita ohjel­mis­to­tar­peita olivat muun muassa markki­noinnin automaatio-ohjel­misto chatbot ohjel­misto, verkko­kaup­paoh­jel­misto, toimin­na­noh­jaus­jär­jes­telmä sekä projek­tin­hal­lin­taoh­jel­misto.

  Ryhmä­työs­ken­telyä Miro ‑alustalla.
  Tilan jakaminen ja pelisäännöt

  Tila pitäisi pystyä jakamaan, jotta se palvelisi opetusta, koulu­tusta ja demokäyttöä. Tilassa tulisi olla pimennys mahdol­lisuus, viher­kasveja sekä korkea­koulua edustavat kalusteet. Tilan tulisi tarjota ”Vau efekti” sisään tullessa.

  Tärkeäksi koettiin, että tilan käyttöön laaditaan pelisäännöt, jolloin tiedetään kuka tilaa käyttää ja milloin. Tekniikan hoita­miseen olisi hyvä olla oma henkilö ja tuki saata­ville sekä opetta­jille tulisi tarjota koulu­tusta tekno­lo­gioiden käyttä­miseen.

  Kokemuksia työpa­jasta

  BusinessLab kehit­tä­mis­työ­pajan järjes­tä­minen onnistui hyvin ja pajasta saatiin arvokasta tietoa BusinessLab tilan kehit­tä­mis­työhön. Harmil­li­sesti työelämän edustus työpa­jassa jäi varsin vähäi­seksi perumisten takia. Vaikka paja suunni­teltiin alun perin lähita­pah­tu­maksi, onnistui osallis­tu­minen ja ryhmä­työs­kentely hyvin myös verkon kautta. BusinessLab kehit­tä­mistä jatketaan eteenpäin ja tästä työpa­jasta saatiin hyvin tietoa Labbiin liitty­västä toimi­nasta sekä tekno­lo­gi­sista ja pedago­gi­sista tarpeista. Tarkoi­tuksena on saada Business­La­bista sellainen, että se vastaa tulevai­suuden oppimis­tar­peisiin sekä työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­miseen.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • Oppimi­sym­pä­ris­töjen turval­li­suus­nä­kö­kulmia

  Home » Tilat ja laitteet
  Turval­linen opiske­lu­ym­pä­ristö

  Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 31 §:ssä on säädetty opiske­lijan oikeu­desta turval­liseen opiske­lu­ym­pä­ristöön. Oppimi­sym­pä­ris­töjen tulee olla turval­lisia, mutta toisaalta niiden tulee myös mahdol­listaa ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 9 §:ssä säädetyn julkisen opetuksen antaminen. Säännöksen mukaan opetus on lähtö­koh­tai­sesti julkista ja pääsyä opetusta seuramaan voidaan rajoittaa vain perus­tel­lusta syystä. Ammat­ti­kor­kea­koulut voivat järjes­tys­sään­nöillä edistää järjes­tystä ja opiskelun estee­töntä sujumista sekä turval­li­suutta ja opiskelun viihtyi­syyttä. Järjes­tys­sään­nöillä voidaan antaa määräyksiä esimer­kiksi liikku­mi­sesta ja oleske­lusta ammat­ti­kor­kea­koulun tiloissa. Opiske­li­joiden näkökul­masta oppimi­sym­pä­ris­töjen viihtyvyys on turval­li­suuden lisäksi keskeinen asia.

  Työtur­val­li­suuslain (738/2002) tavoit­teena on parantaa työym­pä­ristöä ja työolo­suh­teita työnte­ki­jöiden työkyvyn turvaa­mi­seksi ja ylläpi­tä­mi­seksi. Työtur­val­li­suuslain säännöksiä sovel­letaan työtur­val­li­suuslain 4.1,1 §:n mukai­sesti myös opiske­li­joiden työhön koulu­tuksen yhtey­dessä. Tällä tarkoi­tetaan laajasti esimer­kiksi työhar­joit­telua, työhön rinnas­tet­tavaa käytännön opetusta, työssä oppimis­jaksoa tai työelämään tutus­tu­mista, jotka tapah­tuvat oppilai­tok­sessa tai työpai­kalla (HE 59/2002 vp, s. 26). Työtur­val­li­suus­laissa on säädöksiä yleisistä turval­li­suutta edistä­vistä tavoit­teista ja työnan­tajaa ja työnte­kijää koske­vista velvol­li­suuk­sista. Lisäksi laissa on tarkempia ja yksityis­koh­taisia työtä ja työolo­suh­teita koskevia säännöksiä esimer­kiksi työpisteen ergono­miasta ja työpaikan järjes­tyk­sestä ja siistey­destä. Nämä säännökset osaltaan kosket­tavat myös koulujen tiloissa sijait­sevia oppimi­sym­pä­ristöjä.

  Tarkoi­tukseen sopivat menetelmät ja tekno­logiat

  Työtur­val­li­suuslain 12 §:n mukaan työym­pä­ristön työtiloja, työme­ne­telmiä ja työssä käytet­tävien työvä­li­neiden käyttöä suunni­tel­lessa tulee ottaa huomioon niiden vaiku­tukset työnte­ki­jöiden turval­li­suuteen. Lisäksi on huomioitava, että ne ovat aiottuun tarkoi­tukseen sovel­tuvia. Työssä saadaan käyttää 41 §:n mukai­sesti vain säännösten mukaisia ja kyseiseen työhön ja työolo­suh­teisiin sopivia ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia työvä­li­neitä ja laitteita. Työvä­li­neitä on käytettävä ja hoidettava asian­mu­kai­sesti. Oppimi­sym­pä­ris­töissä käytet­tävien tekno­lo­gioiden tulee olla turval­lisia käyttää ja niiden tulee soveltua suunni­teltuun ympäris­tössä tapah­tuvaan opetukseen. Välineitä tulee huoltaa ja puhdistaa asian­mu­kai­sesti.

  Pereh­dyt­tä­minen oppimi­sym­pä­ris­töihin

  Työnan­tajan velvol­li­suutena on työtur­val­li­suuslain 14 §:n mukaan pereh­dyttää työntekijä työhönsä. Työntekijä tulee pereh­dyttää riittä­västi työhön, työpaikan olosuh­teisiin, työme­ne­telmiin ja työvä­li­neisiin. Pereh­dy­tystä annetaan erityi­sesti ennen uuden tehtävän aloit­ta­mista, työteh­tävien muuttuessa sekä ennen uusien työvä­li­neiden ja ‑menetelmien käyttöön ottamista. Opetta­jille tulisikin tarjota ohjausta ja koulu­tusta opetus­tek­no­lo­gioiden sekä pedago­gisten menetelmien käyttöön uusia oppimi­sym­pä­ristöjä käyttöön otettaessa.

  Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa pereh­dyt­tä­miseen vastataan erityi­sesti kehit­tä­jä­opettaja sekä opetta­jalta opetta­jalle ‑mallilla, jossa opettajat jakavat uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin liittyvää pedago­gista ja tekno­lo­gista osaamistaan toisille opetta­jille. Oppimi­sym­pä­ristöt saattavat sijaita myös yritysten ja organi­saa­tioiden tiloissa, jolloin myös työelämän ympäris­töihin, olosuh­teisiin ja tekno­lo­gioihin tulisi saada asian­mu­kainen pereh­dytys.

  Oppimi­sym­pä­ris­töjen tieto­turva ja tieto­suoja

  Oppimi­sym­pä­ris­töjen turval­li­suuteen liittyvät osaltaan myös tieto­turva ja tieto­suoja ‑asioiden huomioi­minen ja toteut­ta­minen lain mukai­sesti. Tieto­suo­jalla tarkoi­tetaan erityi­sesti henki­lö­tie­tojen suojaa. Tieto­tur­valla tarkoi­tetaan puolestaan tieto­yh­teis­kun­ta­kaaren (917/2014) 3 §:n 28 kohdan mukai­sesti hallin­nol­lisia ja teknisiä toimia, joilla varmis­tetaan, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeu­tet­tujen saata­villa, tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeu­tetut, sekä tiedot ja tieto­jär­jes­telmät ovat niiden käyttöön oikeu­tet­tujen hyödyn­net­tä­vissä. Tämä tarkoittaa erityi­sesti tietojen luotta­muk­sel­li­suuden, eheyden ja saata­vuuden varmis­ta­mista. Tieto­tur­va­toi­men­pi­teitä ovat esimer­kiksi asian­mu­kaisen lukituksen huomioi­minen tiloissa, tieto­jär­jes­telmien ja viestien salauk­sesta huoleh­ti­minen sekä käyttäjien toden­nuk­sesta, palomuu­rista ja virus­tor­jun­nasta huoleh­ti­minen.

  Henki­lö­tie­tojen suoja

  Henki­lö­tie­tojen suojaa säätelee erityi­sesti Euroopan parla­mentin ja neuvoston antama yleinen tieto­suoja-asetus ja asetusta täyden­netään kansal­li­sesti tieto­suo­ja­lailla (1050/2018). Tieto­suoja-asetuk­sessa on säädetty henki­lö­tie­tojen käsit­telyn yleisistä periaat­teista ja vaati­muk­sista. Esimer­kiksi asetuksen 5 artiklan mukai­sesti henki­lö­tietoja on käsiteltävä lainmu­kai­sesti, asian­mu­kai­sesti ja läpinä­ky­västi. Käsit­telyn lainmu­kaisuus tarkoittaa esimer­kiksi sitä, että henkilö on antanut suostu­muk­sensa henki­lö­tie­tojen käsit­telyyn.

  Infor­moinnin tulee olla läpinä­kyvää, kun käsitellään henki­lö­tietoja. Rekis­te­röi­dyllä on esimer­kiksi oikeus saada tieto, että hänen henki­lö­tietoja käsitellään ja oikeus saada pääsy häntä koskeviin henki­lö­tie­toihin. Rekis­te­röi­dyllä on asetuksen 17 artiklan mukai­sesti oikeus pyytää tieto­jensa poista­mista. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus olla joutu­matta päätöksen kohteeksi, joka perustuu automaat­tiseen tietojen käsit­telyyn, kuten profi­lointiin.

  Oppimi­sym­pä­ris­töissä käytetään paljon erilaisia tieto­jär­jes­telmiä, ohjel­mistoja, sosiaa­lisen median välineitä ja erilaisia opetus­tek­no­lo­gioita. Lisäksi opetuk­sesta tehdään nauhoit­teita, jaetaan niitä verkossa ja pidetään esimer­kiksi ohjausta verkon välityk­sellä.  Onkin erityisen tärkeää, että oppimi­sym­pä­ris­töissä on huomioitu tieto­suojaan liittyvät vaati­mukset, eikä opiske­li­joiden henki­lö­tie­toihin pääse käsiksi sellaiset henkilöt, joille ne eivät kuulu. Yksityi­syyden suoja on Suomen perus­tuslain (731/1999) 10 §:ssä jokai­selle turvattu oikeus.

  Oppimi­sym­pä­ris­töissä käytetään lisäksi yhä enemmän uusia tekno­lo­gioita, kuten tekoälyä ja oppimi­sa­na­ly­tiikkaa. Opiske­li­joita koske­vassa automa­ti­soi­dussa päätök­sen­teossa tulee huomioida henki­lö­tie­tojen käsit­telyyn liittyvät säännökset. Tekno­lo­gioiden toiminnan turval­lisuus tulee varmistaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyn osalta ja loppujen lopuksi rekis­te­rin­pi­tä­jällä on aina osoitus­vel­vol­lisuus siitä, että henki­lö­tie­tojen käsittely on lainmu­kai­sesti hoidettu.

  Mikko Hyttinen, lehtori
  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu