Home » Karelian uudet tilat esillä Viive-lehdessä

Karelian uudet tilat esillä Viive-lehdessä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden Viive-lehti haastatteli kesällä Tulevai­suuden työ ‑hankkeen projek­ti­asian­tuntija Risto Salmista kysellen hankkeen avulla käyttöön saatuja uusia oppimi­sym­pä­ristöjä. Artikkeli on luetta­vissa Viive-lehden verkko­si­vuilla. Artik­keliin liittyy myös video, jossa Salminen kertoo myös tiloihin liitty­vistä tulevista suunni­tel­mista.

Viive-lehti on verkko­lehti, jonka sisältö on Karelian opiske­li­joiden tuottamaa. Aiemmin Viive-lehden sisäl­löstä vasta­sivat media­no­mio­pis­ke­lijat, mutta nykyisin sisältöä voivat tehdä kaikki opiske­lijat koulu­tusa­lasta riippu­matta.