Kategoria: Yhteistyö

 • ,

  Omilla kokei­lulla edut irti älysei­nistä ja älyti­loista

  Home » Yhteistyö

  Älykkäiden tilojen yleis­ty­minen on näkynyt tekno­lo­giat­rendien trendi­mit­tauk­sissa jo niin usein, että sitä ei voi laskea enää vain heikoksi signaa­liksi. Maineikkaan Gartnerin viime­vuo­tisen ennus­tuksen mukaan älykkäät tilat ja älyseinät ovat vaikut­ta­vimpia todel­li­suutta ja virtu­aa­li­suutta yhdis­täviä tekno­lo­gioita, jotka tulevat yleis­tymään voimak­kaasti 3–6 vuoden sisällä.

  (lisää…)

 • ,

  Inspi­roivat puhujat johdat­te­livat ajatukset työelämän murrokseen

  Home » Yhteistyö

  Kolme erilaista ja keskenään risten­nyttä näkökulmaa, noin sata kuulijaa ja tunti aikaa. Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa ‑webinaa­ri­sarja käynnistyi perjan­taina 11. marras­kuuta ajatuksia herät­tä­neellä ja puhuja­kat­tauk­sestaan kiitoksia kerän­neellä webinaa­rilla. Tulevai­suuden työ ‑hankkeen järjestämä avausosa sisälsi puheen­vuorot Työter­veys­lai­toksen pääjohtaja Antti Koivu­lalta, Porokylän Leipomo Oyssä nykyisin henki­lös­tö­joh­tajana työsken­te­le­vältä Tomi Tuomas­ju­kalta sekä Thinglink Oyn toimi­tus­johtaja Ulla-Maaria Koivu­lalta. Puheen­vuo­roissa käsiteltiin etenkin sitä, minkä­laista merki­tystä sillä on, missä työ tehdään, ja minkä­laisia vaiku­tuksia sillä on esimer­kiksi luovuuteen ja työssä kehit­ty­miseen.

  Aamun avannut Antti Koivula puhui etätyön sisäl­löstä ja merki­tyk­sestä. Pahimpina korona­vi­rusai­koina moni siirtyi etätyöhön. Pandemia tilanteen paikal­linen vaihtelu muutti usein sitä, tehtiinkö työtä työpaikan ja etätyö­pisteen välillä, mikä johti siihen, että keskustelu etätyöstä, lähityöstä, monipaik­ka­työstä ja virtu­aa­li­työstä muuttui aivan uuden­lai­seksi, kun yhä useam­malla oli näistä työn muodoista kokemusta.

  Maailman kriisit ja muut megat­rendit muuttavat työtä

  Koivula käsitteli työn tulevai­suutta koronan jälkei­sessä ajassa myös ennakoi­mat­toman maail­man­ti­lanteen vaiku­tuksen alla. Tällä hetkellä työn tulevai­suu­desta puhut­taessa on huomioitava koronan ja Venäjän hyökkäys­sodan lisäksi myös ilmas­to­kriisi ja digita­li­saatio. Ajalli­sesti nämä maailmaa muuttavat asiat ovat erilaisia, mutta kaikki vaikut­tavat työn murrokseen sekä työvoiman saata­vuuteen.

  Myös ihmisten käsitys jo siitä, mikä on työpaikan toimiston rooli, on muuttu­massa. Toimisto voidaan nähdä esimer­kiksi rauhan tyyssijana, tekno­lo­gisena älytilana tai usein ihmisten ja ideoiden kohtaa­mis­paikkana, jolloin yhtei­söl­li­syyden kautta käydään yhteistä keskus­telua. Se synnyttää luovuutta ja aktii­vi­suutta miettiä myös sitä, miten voidaan työsken­nellä uudella ja merki­tyk­sel­li­sellä tavalla.

  “Kun ollaan yhdessä, toimis­tosta tulee tehdä juhlan paikka, eikä hyödyntää sitä rutiinien työstä­miseen. Rutiineja voidaan tehdä etätyönä”, Antti Koivula sanoi.

  Koivulan mukaan paras tapa löytää kuhunkin organi­saa­tioon sopiva balanssi niin etätyön ja lähityön käytän­töjen suhteen on avoin, kaikki osapuolet huomioiva keskustelu kullakin työpai­kalla.

  Onko työasioiden ajattelu työtä ja tarvit­seeko työaikaa seurata?

  Monipuo­li­sesti johta­misen ja henki­lös­tötyön parissa työsken­nellyt ja johto­hen­ki­löitä valmen­tanut Tomi Tuomas­jukka puhui paljon siitä, mitä on työ ja mitä on etäällä oleminen, minkä vuoksi sana etätyö tuntui ymmär­ret­tä­västi hanka­lalta, ehkä aikansa eläneeltä käsit­teeltä. Lisäksi hän näki, että etänä työsken­te­le­miseen liittyy jänni­tettä, risti­riitaa ja jopa epäilystä siitä, onko etänä tehty työ yhtä arvokasta kuin työpai­kalla tehty sama työ.

  Tuomas­jukka pohdiskeli paljon sitä, mikä lasketaan työksi. Kun ajattelee töitä, saa ehkä töihin liittyvän oival­luksen, vaikkei niin aikonut tehdä, onko se työtä, Tuomas­jukka sanoi.

  “Entä teenkö vain työpai­kalla oikeaa työtä? Etätyö sanana on kahle, sillä (monessa ammatissa) työtä voidaan tehdä missä vain, milloin vain ja miten vain. Pitäisikö ryhtyä puhumaan vain työstä?”, Tuomas­jukka sanoi.

  Se, mikä määri­tetään työnteoksi, vaikuttaa myös siihen, kuinka järkevää on tehdä vaikkapa työajan­seu­rantaa. Tuomas­jukan mukaan tulevai­suu­dessa tämä työnteon aikaan ja paikkaan liittyvä muutos voi tuoda työhön vaihtoeh­doksi alusta­työtä, jolloin ihmiset toimi­sivat oman osaami­sensa puitteissa mikro­y­rit­täjinä sen sijaan että antai­sivat työpa­nok­sensa yhdelle organi­saa­tiolle.

  Virtu­aa­li­sessa tilan­teessa saa oppia tekemällä virheitä

  Aamun kolmas puhuja Ulla-Maaria Koivula on nähnyt vuosien ajan muutosta siinä, miten organi­saa­tioissa ihmiset kohtaavat työteh­tä­viään. Ulla-Maaria Koivula sanoi, että organi­saa­tioiden tulee miettiä, milloin henki­löstön kanssa kannattaa tavata kasvo­tusten ja milloin riittäisi etäkoh­taa­miset. Myös Antti Koivula korosti, että tällaiset päätökset ovat organi­saa­tio­koh­taisia.

  “Kohtaa­miset ovat tärkeitä, kun työstetään yhdessä jotakin asioita. Virtu­aa­liym­pä­ris­töjen merkitys työn teossa ja etenkin pereh­dy­tyk­sessä on kasvanut. Pereh­dy­tyksen virtua­li­soin­nista on yrityk­sissä hyviä kokemuksia”, Ulla-Maaria Koivula sanoi.

  Työhön liittyvän tekemisen muuttu­minen osin virtu­aa­li­seksi on alkanut pereh­dy­tysten kaltai­sesta toimin­nasta. Viime aikoina uutena tarpeena on tullut esille soft skills ‑osaaminen, jota voidaan harjoittaa myös virtu­aa­li­sesti. Esimer­kiksi Thinglinkin verkko­so­vel­luk­sella on toteu­tettu kaupassa helppojen ja hankalien asiak­kaiden kohtaa­misia, mikä on valmis­tanut opiske­li­joita ja työnte­ki­jöitä tilan­teisiin, joihin he eivät toivot­ta­vasti koskaan joudu työssään törmäämään.

  “Virtu­aa­li­sesti oppien ihminen voi oman valinnan kautta seurata, miten oma valinta vaikuttaa tilanteen etene­miseen”, Ulla-Maaria Koivula korosti.

  Puheen­vuo­roissa korostui, että työelämä on muuttuneet viime vuosina paljon, mikä vaatii paljon sekä tekno­lo­gialta että ihmisiltä. Suhtau­tu­minen monipaik­ka­työhön ja jatkuvaan osaamisen lisää­miseen on oltava erilaista nyt kuin viime vuosi­kym­me­nellä. Hybri­dityö ja hybri­diop­pi­minen eivät jääneet vain korona-ajan ilmiöiksi, vaan ne ovat arkea myös tulevai­suu­dessa.

  23.11.2022

  Kirjoit­tajat:

  Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Minna Rokkila,opetusteknologia-asiantuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, projek­ti­pääl­likkö, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • Työelä­mä­kump­panit saatiin mukaan elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin

  Home » Yhteistyö

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehitetään tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­misen lisäksi osallis­tavia tapoja tehdä yhteis­työtä työelämän kanssa. Elinkaa­riar­vioin­neissa työelä­mä­kump­panit ovat tärkeitä, sillä pelkillä laskel­milla ei opita samoin kuin silloin, kun datalla on todel­linen lähde sekä ympäristö, jossa arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää käytän­nössä.

  Yliopettaja Lasse Okkonen kertoo Karelian Pulssi-verkko­jul­kai­sussa, miten voidaan osallistaa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin.

  Lue lisää Pulssi-verkko­jul­kai­susta


 • ,

  MLC-oppimi­sym­pä­ristöä hyödyn­nettiin liike­ta­louden opinto­jak­solla

  Home » Yhteistyö

  Tulevai­suuden Työ ‑hankkeessa on valmis­tunut uusia oppimi­sym­pä­ristöjä, joista yksi on MLC (Multi-Location-Classroom) tekno­logiaa hyödyntävä MLC-luokka­huone. MLC-tekno­logia perustuu jaetun luokka­huoneen kokemukseen ja mahdol­listaa opetuksen järjes­tä­misen useam­massa tilassa sekä verkossa saman­ai­kai­sesti. MLC-tekno­logiaa hyödyn­tävät luokat sijait­sevat molem­milla Karelian kampuk­silla Tikka­rin­teellä sekä Wärtsi­lässä.

  Kuva 1. Liike­ta­louden opinto­jakson toteutus MLC-tilassa.

  Kokeilu

  Tässä kokei­lussa hyödyn­nettiin Wärtsilä-kampuk­sella sijait­sevaa MLC-luokka­tilaa yhdis­tettynä etäope­tukseen Colla­bo­ra­tessa, jolloin hybri­dio­pe­tukseen osallistui yhteensä 47 opiske­lijaa. Tarkoi­tuksena oli yhden aamupäivän opetus­kerran aikana selvittää, kuinka hyvin uudella tekno­lo­gialla varus­tettu tila toimii hybri­dio­pe­tuk­sessa niin, että osa opiske­li­joista osallistuu oppitun­nille etänä (25 hlöä) ja osa luokassa (22 hlöä) paikan päällä.

  Opettajina opinto­jak­solla toimivat Lotta Lilja ja Aini Simola. Opetus sisälsi aamupäivän alussa etäyh­teyden (Colla­borate) kautta työelä­mäyh­teis­työ­kump­panin pitämän luennon (Kuva 2) sekä tauon jälkeen yhteistä keskus­telua aiheesta (Kuva 3) ja kuvassa 1 nähtävää luokkao­pe­tusta.

  Miten tekno­logia toimi opetuk­sessa

  Tekno­logian käyttöönotto tunnin alussa sujui nopeasti, eikä erityisiä ongelmia tullut vastaan. Hyötynä tekno­lo­giasta nähtiin se, että yhtei­söl­li­syyden tunne koettiin opetuk­sessa vahvempana suuren näytön ja tarkan kuvan ansiosta. Kuva välittyi verkkoon ja verkosta luokkaan ilman haasteita. Luokka­huo­neessa olevat opiske­lijat ja opettajat näkyivät selkeästi etäosal­lis­tu­jille verkkoon ja vastaa­vasti etäopis­ke­li­joiden profiili- ja video­kuvat näkyivät selkeästi luokka­tilaan ison MLC-seinän ansiosta.

  Video­yh­teyksien avaaminen etäosal­lis­tujien toimesta sai aikaan positii­visen ja läheisen tunnelman eri tiloissa olevien osallis­tujien välillä. Tämä mahdol­listi hyvän keskus­telun synty­misen ja todel­lisen vuoro­pu­helun luokka­ti­lassa ja etänä osallis­tujien kesken. Tila ja iso MLC-seinä auttoivat opettajaa huomioimaan hyvin sekä verkossa että luokka­ti­lassa olevat opiske­lijat. Kaikkien eri kanavien kautta osallis­tuvien huomiointi tasapuo­li­sesti on joskus haasteena hybri­dio­pe­tuk­sessa.

  Kuva 2. Työelä­mä­kump­panin etäluento.

  Kokeiluun liittyvät haasteet

  Oppitunnin järjes­tä­miseen liittyi myös haasteita. Esille nousi erityi­sesti teknisiä haasteita, kuten ohjelmien yhteen­so­pivuus ja äänion­gelmia. Etäosal­lis­tu­miseen hyödyn­ne­tyssä ohjel­mis­tossa (Colla­borate) ei tiedoston jakaminen toiminut vierai­lijan MAC koneella. Tiedosto jaettiin opettajan toimesta, jonka jälkeen kaikki toimi ilman ongelmia.

  Äänet kuuluivat pääasiassa hyvin, mutta jonkin verran pätki­mistä esiintyi etäosal­lis­tujien äänessä. Haaste liittyy erityi­sesti etäosal­lis­tujien käyttämiin laitteisiin ja verkko­yh­teyksiin, joihin ei voida vaikuttaa oppilai­toksen tai luokan tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla. Etäosal­lis­tujien mukaan myös luokka­huo­neesta ääni kuului paikoi­tellen etäisenä. Yhtenä haasteena nähtiin myös luokka­huo­neesta kuuluvat häiriöäänet, kuten tuolista ja pulpe­teista lähtevät äänet niitä siirret­täessä tai liikut­taessa kuuluivat selvästi. Lisäksi video­ty­kistä kuuluva varsin kova tuulet­timen ääni voi peittää hiljaisen opettajan äänen. Ratkaisuna nähtiin erillisen mikro­fonin käyttö kattoon kiinni­tetyn kuvissa näkyvän paneeli-mikro­fonin lisäksi, joka voisi tehostaa äänen kuulu­vuutta verkkoon sekä luokka­huo­neessa.

  Kuva 3. Yhteistä keskus­telua verkko- ja lähio­pis­ke­li­joiden kanssa.

  Video­kuvan osalta opettajan tulee miettiä missä kohtaa luokassa seisoo, jotta opettaja on näkyvissä sekä etäopis­ke­li­joille että luokka­huo­neo­pis­ke­li­joille. Opettajaa seuraava robot­ti­kamera mahdol­lis­taisi sen, että opettaja voisi keskittyä enemmän opetta­miseen, eikä tarvitsisi miettiä video­kuvan kannalta optimaa­li­sinta kohtaa, jossa seisoa. Lisäksi luokan edessä puhuvalla opetta­jalla (kuvassa näytön oikealla laidalla) on pitkä matka tieto­ko­neiden taakse, jolloin materi­aalien ja Power­point-diojen vaihta­minen vaatii siirty­mistä tieto­ko­neelle. Kauko­sää­timen hankki­minen esityksen ohjaukseen toimisi hyvänä lisänä.

  Kehit­tä­mi­si­deoita opiske­li­joilta

  Opetukseen osallis­tuneet opiske­lijat olivat kiinnos­tu­neita uudesta tekno­lo­giasta ja sen mukanaan tuomista mahdol­li­suuk­sista. He suhtau­tuivat ymmär­tä­väi­sesti ja myötä­mie­li­sesti tähän kokeiluun.

  Tunnin lopuksi tilan ja tekno­logian toimi­vuu­desta saatiin runsaasti sekä positii­vista palau­tetta että kehit­tä­mi­si­deoita luokassa läsnä­ol­leilta opiske­li­joilta. Valko­kan­kaalla oleva ikkuna oli laajen­nettu koko näytölle, jolloin näytön alareu­nassa olevat asiat eivät näkyneet luokan takaosaan. Päänäy­töllä käytössä olevaa esitys­tilaa voikin opettaja säätää ohjaus­pa­nee­lista tarpeeksi korkealle, jotta ne näkyvät myös takana oleville opiske­li­joille.

  Luokan pulpetit oli aseteltu perin­tei­sesti riviin ja ne toimivat ehkä perin­tei­sessä opetuk­sessa. Kalus­teiden asettelua voi miettiä ja muokata valitun pedago­giikan mukai­sesti ja pulpettien asette­le­minen esimer­kiksi suurem­miksi pöydiksi mahdol­listaa ryhmä­töiden teon. Pulpettien asette­le­minen puoli­kaareen mahdol­lis­taisi erilaisen näkyvyyden näytölle sekä säästäisi edestä tilaa opetuk­selle ja voisi myös vähentää hälyäänten kantau­tu­mista etäosal­lis­tu­jille, jos pulpetteja ei sijoi­tet­taisi aivan katossa olevan panee­li­mik­ro­fonin alle.

  Lopuksi

  Kokei­lusta huomattiin, että tila toimii varsin hyvin hybri­dio­pe­tuk­sessa. Perin­tei­sessä opetuk­sessa tila tarjoaa suuren ja tarkan näytön materi­aalien esittä­mi­selle ja etäope­tuk­sessa etäosal­lis­tujien suuret kuvat tuovat enemmän läsnä­olon­tun­netta luokka­huo­ne­työs­ken­telyyn. Seuraa­vassa kokei­lussa on hyvä ottaa mukaan myös toinen MLC-luokka­huone ja tarkas­tella luokkien ja etäope­tuksen välistä toimi­vuutta.

  Kirjoit­tajat:
  Mikko Hyttinen, lehtori
  Aini Simola, lehtori
  Lotta Lilja, lehtori


 • , ,

  Video: Oppimisen tulevai­suuden trendit Karelia 30 ‑areenassa

  Home » Yhteistyö

  Tulevai­suuden työn asian­tun­tijat vierai­livat maalis­kuussa Karelia 30 ‑areenan avaus­jak­sossa. Mikko Hyttinen, Minna Rokkila sekä hankkeessa maaliskuun alussa aloit­tanut Risto Salminen tekivät katsauksen Tulevai­suuden työ ‑hankkeen toimiin ja kertoivat kokemus­tensa perus­teella näkemyk­siään oppimisen tulevai­suuden trendeistä.

  Katso koko jakso alta.


 • ,

  Työpaja VR tekno­lo­gioista opetus­suun­ni­tel­ma­vas­taa­ville

  Home » Yhteistyö

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja niihin liittyvää pedago­giikkaa. Jos oppimi­sym­pä­ristöjä ei oteta käyttöön, ei niiden kehit­tä­mi­sestä ole juuri hyötyä. Hankkeessa tavoit­teena on jalkauttaa osaamista uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä, tekno­lo­gioista ja pedago­gii­kasta Karelian opetta­jille kehit­tä­jä­opetta- sekä opetta­jalta opetta­jalle mallin mukai­sesti. Tarkoi­tuksena on saada uudet tekno­lo­giset ratkaisut sekä kehitetyt Lab ympäristöt opettajien käyttöön.

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ollaan parasta aikaa kehit­tä­mässä opetus­suun­ni­telmia.  Tulevai­suuden työ hankkeen tavoit­teena on, että hankkeessa kehitet­tävät uudet oppimi­sym­pä­ristöt, tekno­logiat sekä pedago­giikka huomioidaan myös opetus­suun­ni­telmien kehitys­työssä.

  XR tekno­logiat

  XR tekno­lo­gioilla tarkoi­tetaan katto­kä­sit­teenä yhtei­sesti VR (virtu­aa­li­to­del­lisuus), AR (lisätty todel­lisuus) ja MR (yhdis­tetty todel­lisuus) tekno­lo­gioita. Näillä tekno­lo­gioilla voidaan esimer­kiksi simuloida todel­lisia työelämän oppimis­ti­lan­teita ja luoda katso­jille toden­tun­tuisia oppimis­ko­ke­muksia erilai­sista ilmiöistä.

  Työpaja

  Tulevai­suuden työ hankkeen toimijat järjes­tivät opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille työpajoja hankkeen uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä ja tekno­lo­gioista. Yksi työpaja käsitteli XR tekno­lo­gioita ja kuinka niitä voisi hyödyntää opetuk­sessa. Työpa­jassa keski­tyttiin erityi­sesti virtu­aa­li­tek­no­lo­giaan (VR).

  Työpajan tarkoi­tuksena oli tarjota opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville tietoa ja ideoita eri mahdol­li­suuk­sista, miten VR tekno­logiaa on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä tällä hetkellä. Työpa­jassa esiteltiin osallis­tu­jille yleisesti mitä XR tekno­logiat ovat, miten niitä on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä. Lopuksi testattiin VR laseja erilaisten sisäl­töjen avulla.

  Työpa­jassa käytetyt VR lasit.
  Hard Skills ja Soft Skills

  Työpa­jassa VR tekno­logiaa lähes­tyttiin erityi­sesti Hard skills ja Soft Skills jaottelun kautta. Hard skills eli teknisten taitojen opiskelua VR tekno­logian avulla havain­nol­lis­tettiin Voima­telin ja Ponssen virtu­aa­li­sista harjoi­tuk­sista laadi­tuilla videoilla (mastoon kiipeä­mis­har­joitus ja virtu­aa­linen poistu­mis­har­joitus). Soft Skills eli pehmeiden taitojen (esimer­kiksi vuoro­vai­kutus, kokemuk­sel­lisuus, kohtaa­minen, jne.) opiskelua havain­nol­lis­tettiin esimer­kiksi asiakas­pal­veluun liitty­villä tilan­teilla. (Kela-asointi  ja Vanhempien alkoho­lin­käyttö lapsen silmin)

  Virtu­aa­li­maa­ilmat

  Työpa­jassa keskus­teltiin myös virtu­aa­li­maa­il­mojen, kuten AltSpace käytöstä ja merki­tyk­sestä opetuk­sessa. Virtu­aa­li­maa­il­moihin voidaan osallistua VR lasien avulla, jolloin kokemuk­sesta saadaan vaikut­ta­vampi kuin pelkän tieto­koneen ja näytön kautta osallis­tu­mi­sella. Virtu­aa­li­maa­ilmoja voidaan hyödyntää esimer­kiksi kokousten tai opetusten pitämiseen. Tulevai­suu­dessa myös metaversen rooli sosiaa­li­sessa kanssa­käy­mi­sessä, oppimi­sessa ja opetuk­sessa tulee kasvamaan.

  Mihin sisäl­töihin VR tekno­logia soveltuu

  Tiivis­te­tysti työpa­jasta VR tekno­logian käyttöä kannattaa miettiä mihin sisäl­töihin se sopii. VR tekno­logia sopii esimer­kiksi vaaral­listen ja haasteel­listen tilan­teiden kokemiseen ja harjoit­teluun autent­ti­sessa ympäris­tössä. VR tekno­logian avulla päästään paikkoihin, joihin ei normaa­listi tai helposti päästä. Esimerkkejä tällai­sista ovat muun muassa tulipalot, pelas­tus­toi­minta ja yritys­kier­rokset toisissa maissa.

  VR tekno­logian käyttö soveltuu myös kalliiden ja paljon resursseja vaativien tilan­teiden harjoit­teluun simulaa­tioiden avulla. Tällaisia ovat esimer­kiksi lento­si­mu­laatiot ja tuotan­to­ti­lojen alasajot vaara­ti­lan­teissa. VR tekno­logia soveltuu hyvin myös vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teiden simulointiin asiakas­pal­ve­lussa, asiakas- ja potilas­työssä sekä ihmisten kohtaa­misiin liitty­vissä harjoi­tuk­sissa. Esimer­kiksi erilaisten asiakas­ti­lan­teiden harjoittelu kaupan asiakas­pal­ve­lussa, rekry­toinnin harjoittelu tai haastavan asiakkaan kohtaa­minen.

  Pohdit­ta­vaksi osallis­tu­jille jäi miten VR tekno­logiaa voisi hyödyntää oman alan opetuk­sessa ja miten tekno­logiat tulisi huomioida opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sessä?

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Tommi Kinnunen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  Kehit­tä­mis­työ­pa­jassa kartoi­tettiin XRlab toiminnan vaati­muksia

  Home » Yhteistyö

  XR tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa on viime aikoina lisään­tynyt paljon. Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää ja rakentaa uusia oppimi­sym­pä­ristöjä Karelian kampuk­sille. Tätä varten hankkeessa kartoi­tetaan uusia sekä olemassa olevia opetus­tek­no­lo­gioita. XR tekno­lo­gioiden osalta hankkeessa ollaan kehit­tä­mässä XRlab ‑tiloja molem­mille kampuk­sille vastaamaan tekno­lo­gioiden lisään­tyvään käyttöön niin opetuk­sessa kuin työelä­mäs­säkin.

  XR tekno­lo­gioita ovat virtu­aa­li­tek­no­logiat (VR), lisätyn todel­li­suuden tekno­logiat (AR) ja yhdis­tetyn todel­li­suuden (MR) tekno­logiat. Työelä­mässä XR tekno­logiat ovat yleis­tyneet erityi­sesti markki­noin­ti­käy­tössä sekä sellaisten asioiden simuloin­nissa, jotka ovat reaali­maa­il­massa hankalia tai kalliita toteuttaa.

  Kehit­tä­mis­työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa

  XRlabin toiminnan kartoit­ta­mi­seksi sekä vaati­musten määrit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja. Työpaja järjes­tettiin samalla konsep­tilla kuin aikai­sem­massa blogi­jul­kai­sussa esitelty BusinessLab työpaja. XRlab kehit­tä­mis­työ­pajaan kutsuttiin samaan tapaan Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia. Työpa­jalle asetettuna haasteena oli selvittää: Millaista on XRlabin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä?

  Yhteisen aloituksen jälkeen työpa­jassa työsken­neltiin pienryh­missä haasteen parissa. Haasteessa oli tarkoitus etsiä ratkaisuja erityi­sesti seuraaviin asioihin: 1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi? 2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan? 3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

  XRlab työpaja järjes­tettiin tikka­rinne kampuk­selle valmis­tu­neessa uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa. Työpajaan oli mahdol­lista osallistua myös etäyh­teyden välityk­sellä.

  XRlab kehit­tä­mis­työpaja tikka­rinne kampuk­sella uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa.
  Tekno­logian käytöllä oltava lisäarvoa

  XR tekno­logian osalta on erityisen tärkeää suunni­tella mihin sitä käytetään ja mitä lisäarvoa se tuo aiottuun toimintaan. Mitä lisää se tuo opetukseen tai TKI toimintaan? Tekno­logiaa ei pitäisi käyttää pelkästään sen vuoksi, että se on uusi ja hieno tekno­logia. Tilojen suunnit­telua pitäisi lähteä työstämään käytön kautta. Mitä toimintaa tilassa on ja miten sitä käytetään? Esille työpa­jassa nousi, että VR tekno­logiaa on hyödyn­netty jo aikai­sem­minkin Karelian hankkeissa.

  Ennen XRlabin toteut­ta­mista ja laite­han­kintoja tulee pohtia, onko laitteita välttä­mä­töntä ostaa vai voisiko niitä lainata. Laitteiden ja tilojen vuokraa­minen myös muille kouluille tulisi olla mahdol­lista, eikä kaikkien koulujen kannata tehdä päällek­käistä kehit­tä­mis­työtä. Täytyy varmistaa, voidaanko tehdä yhteis­työtä muiden oppilai­tosten ja yritysten kanssa XR laitteiden ja tilojen osalta.

  Tekno­logian käytön monia­lainen koulu­tus­tarve tiedos­tettiin sekä osaamis­tarve tekno­lo­gioiden käyttöön. Monia­laisuus tulisi ottaa huomioon. Esimer­kiksi eri koulu­tus­vastuu toimisi sisäl­töjen toteut­tajana ja toinen sisällön suunnit­te­lijana. Substanssi osaaminen sisältöön tulisi esimer­kiksi sosiaa­lialan koulu­tus­vas­tuusta ja toteutus tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuk­sesta. 

  Monia­lainen yhteis­käyttö

  Tilan tulisi mahdol­listaa yhteis­käyttö eri organi­saa­tioiden, opettajien ja opiske­li­joiden kesken. XRlabin tulisi mahdol­listaa eri alojen opiske­li­joiden yhteistyö sekä opinnäy­te­töiden tekeminen tekno­lo­gioihin liittyen (monia­lainen yhteistyö). Haasteena esille nousi eri koulu­tusten omat aikatalut ja opetus­kurssien opetusa­jan­kohdat. Toimin­nassa tulisi huomioda yhteys opetus­suun­ni­telmiin.

  VR sisäl­töjen tuotta­minen ja tarkastelu

  XRlabissa tulisi olla mahdol­lista tuottaa VR sisältöjä sekä tarkas­tella tehtyjä tuotoksia yhdessä yrityksen edustajien ja opettajien kanssa. Tilan tulisi palvella myös erilaisia pedago­gisia ratkai­suita, kuten pienryh­mä­työs­ken­telyä. Lattiassa voisi olla tilojen eriyt­tä­miseen liittyen tarraoh­jeistus.

  Labin pitäisi tukea opiske­li­jay­rit­tä­jyyttä ja mahdol­listaa erilaisten kokei­luiden tekeminen. Lisäksi toimintana tilassa nähtiin tarve hologrammien tallen­nuk­selle ja telepresens kokei­luille sekä erilai­sille tuotan­to­mah­dol­li­suuk­sille, kuten uutis­tuo­tan­nolle ja esitte­lyille.

  Tekno­lo­gisia tarpeita

  Tiloissa tulisi olla tieto­ko­neita, AR ja VR-lasit sekä syvyys­ka­me­roita. VR kokousa­lustat ja virtu­aa­li­maa­ilmat etäko­kousten järkes­tä­miseen. AR ja VR sisäl­töjen tuotta­miseen tarvit­tavat ohhjel­mistot. Esitys­tek­no­logiat (näytöt, tykit, tieto­koneet, kaiut­timet). 5G-tekno­logian hyödyn­tä­minen laitteiden tieto­lii­ken­teessä. Tilan tulisi olla viihtyisä (sohvat ja kalusteet) sekä riittävän iso ja avoin usealle osallis­tu­jalle.

  Labissa esitet­tä­välle VR sisäl­lölle ja sovel­luk­sille tulisi olla tallen­nus­paikka, josta sisältö on helposti ja nopeasti saata­ville, esitet­tä­vissä sekä jaetta­vissa. Esille nousivat myös säily­tys­ti­lojen ja tieto­turvan huomioi­minen sekä laitteiden huollon ja päivi­tysten varmis­ta­minen.

  Tekno­lo­gioiden hallinta voi vaatia koulu­tusta. Tämän takia erityisen tärkeää on huolehtia, että tekno­lo­gioiden ja tilan käyttöön on tarjolla ohjausta ja tukea. Uuden tilan ja tekno­logian osalta nähtiin tarve myös uuden pedago­giikan kehit­tä­mi­selle, etteivät tilat ja tekno­logiat jää käyttä­mättä.

  Kokemuksia työpa­jasta

  Työpaja onnistui varsin hyvin ja siitä saatiin hyvää tietoa tilassa tapah­tu­vasta toimin­nasta sekä tekno­lo­gi­sista vaati­muk­sista. Työpa­jassa saatiin samalla testattua juuri valmis­tunut yhteis­suun­nit­te­lutila sekä sen tekno­lo­giset ratkaisut. Etäyhteys oli toimiva, koske­tus­näyttö toi lisäarvoa työpajan esitte­lyssä sekä sähköinen fläppi­taulu auttoi pienryh­mä­työs­ken­te­lyssä ajatusten kokoa­mi­sessa ja rapor­toin­nissa. XRlab kehit­tä­mistä ja tekno­lo­gisten ratkai­sujen kartoi­tusta jatketaan vielä ennen varsi­naista toteut­ta­mista. XRlabista on tarkoitus rakentaa sellainen, että se palvelee parhaiten siellä tehtävää opetusta sekä yhteis­työtä eri toimi­joiden välillä.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  BusinessLab toiminnan suunnit­telua työelä­mäyh­teis­työssä

  Home » Yhteistyö

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan työelämän muuttuviin vaati­muksiin. Hankkeessa on tarkoi­tuksena toteuttaa erilaisia lab ‑tiloja vastaamaan näihin vaati­muksiin. Yhtenä lab kokonai­suutena Wärtsilä kampuk­selle raken­netaan BusinessLab oppimi­sym­pä­ristö.

  Business­Labin on tarkoitus palvella erityi­sesti työelä­mäyh­teis­työssä tehtävää opetus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa Karelian Wärtsilä kampuk­sella. Business­La­bissa voidaan esimer­kiksi simuloida myynti­ta­pah­tumia liike­ta­louden koulu­tuk­sessa tai asiakas­pal­ve­lu­toi­mintaa matkailun koulu­tuk­sessa.

  Kehit­tä­mis­työpaja

  BusinessLab kokonai­suuden kehit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja, johon kutsuttiin Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia suunnit­te­lemaan ja keskus­te­lemaan Labissa tapah­tu­vasta toimin­nasta. Toimintaa lähdettiin selvit­tämään työpa­jalle asetetun haasteen kautta. Haasteena oli: Millaista on Business­Labin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä? Haaste jaettiin vielä kolmeen pääteemaan, joihin vastauksia lähdettiin pohtimaan pienryh­mä­työs­ken­telyn avulla. Nämä teemat olivat:

  1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi?
  2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan?
  3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

  Työpajan lopuksi pienryhmät esitte­livät tuotoksena ja ideoista keskus­teltiin yhdessä hanke­toi­mi­joiden kanssa. BusinessLab työpaja järjes­tettiin tilassa, johon labin on tarkoitus valmistua, jotta tuleva tila pystyttiin hahmot­tamaan työsken­te­lyssä. Työpajaan pystyi osallis­tumaan myös Teams ‑yhteyden kautta.

  BusinessLab kehit­tä­mis­työpaja Wärtsilä kampuk­sella.
  Pedago­giset ratkaisut ja monia­laisuus

  BusinessLab toiminnan osalta esille tuli laajasti erilaisia ideoita. Tilan pitäisi toimia erityi­sesti ryhmä­työ­tilana ja mahdol­listaa pienryh­mä­työs­kentely. Tilan pitäisi mahdol­listaa erilaisten tilan­teiden simuloinnit, kuten asiakas­pal­ve­lu­ti­lan­teiden harjoittelu. Business­La­bissa tulisi voida hyödyntää erilaisia pedago­gisia ratkaisuja, kuten käänteitä opetusta (flipped learning). Pedago­giikan osalta esille nousi myös dialogien järjes­tä­minen sekä opettajien yhteis­ke­hit­tä­misen mahdol­lis­ta­minen. Monia­laisuus ja ammatil­lisuus koettiin tärkeäksi ja sen huomioi­minen pedago­gi­sissa rakai­suissa.

  Työelä­mäyh­teistyö ja koulu­tukset

  Business­Labin tulisi mahdol­listaa yrity­syh­teistyön tekeminen opiske­li­joiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Tilasssa tulisi voida järjestää koulu­tusta ja erilaisia works­hoppeja. Yhtenä ideana esille nousi verkko­kaupan perus­ta­minen. Business­La­bissa voisi toimia oikea verkko­kauppa, johon kuuluisi verkko­kaupan, myynnin, varaston ja analy­tiikan hoita­mista.

  Tekno­logiat

  Tekno­lo­gioiden osalta tilassa tarvit­taisiin tieto­ko­neita, näyttöjä, mobii­li­lait­teita ja webka­me­roita. XR tekno­logiat tulisi voida kytkeä osaksi tilan käyttöä. Tilassa tulisi olla vahva langa­ton­verkko, jotta eri tekno­lo­gisia laitteita voisi käyttää ilman viivettä tai muita teknisiä ongelmia.

  Näyttöjä tulisi olla useampi, jotka mahdol­lis­tai­sivat tuotosten esittä­misen tai suunnit­telun ryhmissä. Lisäksi toiveena oli VR lasit, konfe­rens­si­mik­ro­fonit ja 360 kamera. Kannet­tavien tieto­ko­neiden langaton käyttö ja yhdis­tä­minen tilan tekno­lo­gioihin nähtiin tärkeänä.

  Esille tulleita ohjel­mis­to­tar­peita olivat muun muassa markki­noinnin automaatio-ohjel­misto chatbot ohjel­misto, verkko­kaup­paoh­jel­misto, toimin­na­noh­jaus­jär­jes­telmä sekä projek­tin­hal­lin­taoh­jel­misto.

  Ryhmä­työs­ken­telyä Miro ‑alustalla.
  Tilan jakaminen ja pelisäännöt

  Tila pitäisi pystyä jakamaan, jotta se palvelisi opetusta, koulu­tusta ja demokäyttöä. Tilassa tulisi olla pimennys mahdol­lisuus, viher­kasveja sekä korkea­koulua edustavat kalusteet. Tilan tulisi tarjota ”Vau efekti” sisään tullessa.

  Tärkeäksi koettiin, että tilan käyttöön laaditaan pelisäännöt, jolloin tiedetään kuka tilaa käyttää ja milloin. Tekniikan hoita­miseen olisi hyvä olla oma henkilö ja tuki saata­ville sekä opetta­jille tulisi tarjota koulu­tusta tekno­lo­gioiden käyttä­miseen.

  Kokemuksia työpa­jasta

  BusinessLab kehit­tä­mis­työ­pajan järjes­tä­minen onnistui hyvin ja pajasta saatiin arvokasta tietoa BusinessLab tilan kehit­tä­mis­työhön. Harmil­li­sesti työelämän edustus työpa­jassa jäi varsin vähäi­seksi perumisten takia. Vaikka paja suunni­teltiin alun perin lähita­pah­tu­maksi, onnistui osallis­tu­minen ja ryhmä­työs­kentely hyvin myös verkon kautta. BusinessLab kehit­tä­mistä jatketaan eteenpäin ja tästä työpa­jasta saatiin hyvin tietoa Labbiin liitty­västä toimi­nasta sekä tekno­lo­gi­sista ja pedago­gi­sista tarpeista. Tarkoi­tuksena on saada Business­La­bista sellainen, että se vastaa tulevai­suuden oppimis­tar­peisiin sekä työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­miseen.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • Työelä­mäyh­teis­työtä ja haasteiden ratkaisua Siun soten kanssa verkko­työ­pa­jassa

  Home » Yhteistyö

  Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja työelä­mäyh­teis­työtä tukevaa pedago­giikkaa. Hankkeen avustuk­sella järjes­tettiin 17.9.2021 yhteis­työ­työpaja Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­hanke ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa. Työpajan tarkoi­tuksena oli pohtia ja etsiä ratkaisuja tulevai­suuden sote-haasteisiin asian­tuntija-alustusten pohjalta. Tulevai­suuden työ hankkeen osalta tarkoi­tuksena oli toimia tilai­suuden fasili­taat­torina ja etsiä uusia malleja sekä ratkai­suita työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­mi­seksi.

  Työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­pro­sessina

  Suunnit­te­lussa työpa­jalle asetettiin tavoit­teeksi saada aikaan aktii­vista keskus­telua toimi­joiden välillä, ratkaista haasteita etukäteen annet­tuihin aiheisiin sekä esittää näihin haasteisiin konkreet­tisia ratkai­su­toi­men­pi­teitä. Lisäksi tavoit­teena oli varmistaa, että suunni­tel­luissa pienryh­missä osallis­tu­minen on aktii­vista ja ryhmien esittämät ratkaisut saadaan dokumen­toitua myöhempää käyttöä, yhteistä keskus­telua sekä mahdol­lisia toimen­pi­teitä varten.

  Kuvio 1. Työpajan yhteis­suun­nit­te­lu­pro­sessi.

  Työpajan suunnittelu tapahtui Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­hank­keesta ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta nimet­tyjen henki­löiden yhteis­suun­nit­teluna yhtei­sissä suunni­te­lu­pa­la­ve­rissa ennen varsi­naista työpajaa. Näissä palave­reissa kartoi­tettiin työpajan sisältöä sekä sen järjes­tä­mistä. Työelä­män­edus­tajat pääsivät tällä tavoin vaikut­tamaan työpa­jojen järjes­tä­miseen ja ideointiin jo suunnit­te­lu­vai­heesta lähtien. Suunnit­te­lussa käytiin läpi myös työpa­jojen fasili­tointiin liittyvät asiat sekä mietittiin etukäteen työpa­jassa käytet­tävät tekno­lo­giset ratkaisut ja mihin tarpeeseen ne vastaavat. Lisäksi tehtiin tarvit­tavat toimen­piteet, kuten Teams kanavien perus­ta­minen, pienryhmien ohjeis­tuksien laati­minen ja Jamboard alustan perus­ta­minen.

  Työpaja verkossa Teams ympäris­tössä

  Yhteinen työpaja oli tarkoitus toteuttaa verkossa, joten toteu­tuk­sessa päädyttiin hyödyn­tämään Teams alustaa yhteisen toiminnan sekä pienryhmien toiminnan organi­soi­mi­seksi. Työpaja jaettiin neljään kokonai­suuteen, joita olivat 1. yhteinen aloitus, 2. teema­koh­taiset alustukset, 3. fasili­toitu pienryh­mä­työs­kentely sekä 4. yhteinen pienryh­mä­työs­ken­telyn tuotosten purku.

  Kuvio 2. Työpajan kulku.

  Yhtei­sessä aloituk­sessa käytiin läpi työpajan tavoitteet, toiminta työpa­jassa sekä esiteltiin työpa­jassa hyödyn­net­tävät tekno­logiat. Varsi­naiseen työsken­telyyn lähdettiin yhtei­sillä asian­tuntija-alustuk­silla eri pienryh­missä käsitel­tä­vistä aiheista. Alustusten jälkeen jakau­duttiin kuuteen (6) eri aihetta käsit­te­levään pienryhmään. Työpajaan osallis­tujat saivat itse valita pienryhmän oman mielen­kiin­tonsa mukaan.

  Pienryhmien teemat, joiden alla työstettiin siihen liittyvää haastetta:

  1. Terveyden ja hyvin­voinnin edistä­minen — Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaiden keskeiset hyvin­voinnin vajeet
  2. Siun soten ensi askeleet ennal­taeh­käi­se­vässä mielen­terveys- ja päihde­työssä
  3. Sote henki­löstön rooli asiak­kaiden digio­saa­misen tsemp­paajana
  4. Ikään­ty­minen haaste vai mahdol­lisuus
  5. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, perhe­kes­kus­toi­minta
  6. Sote-integraation mahdol­lis­tu­minen sote keskuk­sissa
  Fasili­toitua työsken­telyä työpa­jassa

  Fasili­toitua työsken­telyä varten jokai­selle pienryh­mälle perus­tettiin oma Teams kanava. Aktii­vi­sesta keskus­te­lusta ja aikatau­lussa pysymi­sestä pienryh­missä vastasi erikseen nimetyt fasili­taat­torit. Fasili­taat­to­reiden tehtävänä oli pitää yllä keskus­telua aiheesta sekä ohjata sitä työpajan tavoit­teiden mukai­sesti. Lisäksi tehtävänä oli varmistaa, että työsken­te­lystä saatiin laadittua tehtävän mukainen dokumen­taatio.

  Pienryhmien tuotosten dokumen­toi­mi­seksi hyödyn­nettiin Googlen Jamboard alustaa, joka on käytet­tä­vyy­deltään yksin­ker­tainen sekä mahdol­listaa yhteis­toi­min­nal­lisen työsken­telyn. Jamboardiin laadittiin etukäteen jokai­selle pienryh­mälle oma sivu, jolle ryhmä työsti omat ajatuk­sensa haasteiden ratkai­susta. Jamboard alusta mahdol­listi myös toisten pienryhmien tuotosten seuraa­misen ja vertai­sop­pi­misen näiden tuotok­sista.

  Pienryh­mä­työs­ken­telyn jälkeen ajatukset jaettiin koko ryhmälle esittä­mällä tuotokset yhtei­sesti kaikille osallis­tu­jille. Aikaa oli myös kysymyk­sille ja tuotosten kommen­toin­nille. Toiminnan arvioi­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi työpajaan osallis­tu­vilta kysyttiin työpajan jälkeen palau­tetta verkko­lo­mak­keella erityi­sesti työpa­jasta, sen järjes­te­lyistä ja tekno­lo­gisten ratkai­sujen toimi­vuu­desta.

  Kokemukset pajasta ja suunnit­te­lusta

  Kokonai­suutena yhteis­työpaja Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­hankkeen ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa onnistui erittäin hyvin. Työpa­jassa asioita lähdettiin lähes­tymään kehit­tä­misen sekä haasteiden ja niiden ratkai­se­misen näkökul­masta. Haasteiden ratkai­se­miksi etsittiin konkreet­tisia toimia ja ideoita. Työpajaan osallistui Siun sotesta ja Kareliasta yhteensä 30 henkilöä. Työpaja antoi mahdol­li­suuden eri toimi­joille tuoda esille omat näkemyk­sensä ja haasteensa sekä konstruoida yhdessä näihin ratkaisuja.

  Toiminnan arvioi­mi­seksi Tulevai­suuden työn ‑hanke­työn­te­kijät havain­noivat työsken­telyä työpa­joissa. Lisäksi työpajaan osallis­tu­neille lähetettiin lopuksi kysely, jolla saatiin selville, mikä oli toimivaan ja missä kehitet­tävää. Näitä kokemuksia käytetään hyväksi seuraa­vassa järjes­tet­tä­vässä yhtei­sessä työpa­jassa helmi­kuussa 2022.

  Verkossa järjes­tettynä työskentely oli toimivaa ja yhteis­toi­mi­nal­lista sekä keskus­telut pienryh­missä raken­tavia. Palaut­teiden mukaan työpaja koettiin tarpeel­li­seksi ja hyödyl­li­seksi. Myös työpa­jassa käytetty tekno­logia tuki työpajan toteut­ta­mista hyvin. Työpa­jassa saatiin esille erilaisia näkökulmia monipuo­li­sesti. Myös yhteis­työ­ku­vioita samasta asiasta kiinnos­tu­neiden osallis­tujien kanssa syntyi. Siun soten asian­tun­ti­joiden ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opettajien ja asian­tun­ti­joiden välistä yhteis­työtä toivottiin enemmän ja siksi työpa­jalle toivottiin jatkoa. Muutamat osallis­tujat kommen­toivat tähän liittyen muun muassa ”Miten paljon yhteistä olisi, mutta miten vähän teemme yhteis­työtä loppu­pe­leissä” ja ”Meillä on valta­vasti koske­tus­pintaa, yhteisiä tavoit­teita ja mahdol­li­suuksia — hyödyn­netään niitä”.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu