Home » Video: Oppimisen tulevaisuuden trendit Karelia 30 -areenassa

Video: Oppimisen tulevai­suuden trendit Karelia 30 ‑areenassa

Tulevai­suuden työn asian­tun­tijat vierai­livat maalis­kuussa Karelia 30 ‑areenan avaus­jak­sossa. Mikko Hyttinen, Minna Rokkila sekä hankkeessa maaliskuun alussa aloit­tanut Risto Salminen tekivät katsauksen Tulevai­suuden työ ‑hankkeen toimiin ja kertoivat kokemus­tensa perus­teella näkemyk­siään oppimisen tulevai­suuden trendeistä.

Katso koko jakso alta.