Home » Työelämäkumppanit saatiin mukaan elinkaariarvioinnin eri vaiheisiin

Työelä­mä­kump­panit saatiin mukaan elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehitetään tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­misen lisäksi osallis­tavia tapoja tehdä yhteis­työtä työelämän kanssa. Elinkaa­riar­vioin­neissa työelä­mä­kump­panit ovat tärkeitä, sillä pelkillä laskel­milla ei opita samoin kuin silloin, kun datalla on todel­linen lähde sekä ympäristö, jossa arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää käytän­nössä.

Yliopettaja Lasse Okkonen kertoo Karelian Pulssi-verkko­jul­kai­sussa, miten voidaan osallistaa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin.

Lue lisää Pulssi-verkko­jul­kai­susta