Home » Työelämäyhteistyötä ja haasteiden ratkaisua Siun soten kanssa verkkotyöpajassa

Työelä­mäyh­teis­työtä ja haasteiden ratkaisua Siun soten kanssa verkko­työ­pa­jassa

Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja työelä­mäyh­teis­työtä tukevaa pedago­giikkaa. Hankkeen avustuk­sella järjes­tettiin 17.9.2021 yhteis­työ­työpaja Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­hanke ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa. Työpajan tarkoi­tuksena oli pohtia ja etsiä ratkaisuja tulevai­suuden sote-haasteisiin asian­tuntija-alustusten pohjalta. Tulevai­suuden työ hankkeen osalta tarkoi­tuksena oli toimia tilai­suuden fasili­taat­torina ja etsiä uusia malleja sekä ratkai­suita työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­mi­seksi.

Työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­pro­sessina

Suunnit­te­lussa työpa­jalle asetettiin tavoit­teeksi saada aikaan aktii­vista keskus­telua toimi­joiden välillä, ratkaista haasteita etukäteen annet­tuihin aiheisiin sekä esittää näihin haasteisiin konkreet­tisia ratkai­su­toi­men­pi­teitä. Lisäksi tavoit­teena oli varmistaa, että suunni­tel­luissa pienryh­missä osallis­tu­minen on aktii­vista ja ryhmien esittämät ratkaisut saadaan dokumen­toitua myöhempää käyttöä, yhteistä keskus­telua sekä mahdol­lisia toimen­pi­teitä varten.

Kuvio 1. Työpajan yhteis­suun­nit­te­lu­pro­sessi.

Työpajan suunnittelu tapahtui Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­hank­keesta ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta nimet­tyjen henki­löiden yhteis­suun­nit­teluna yhtei­sissä suunni­te­lu­pa­la­ve­rissa ennen varsi­naista työpajaa. Näissä palave­reissa kartoi­tettiin työpajan sisältöä sekä sen järjes­tä­mistä. Työelä­män­edus­tajat pääsivät tällä tavoin vaikut­tamaan työpa­jojen järjes­tä­miseen ja ideointiin jo suunnit­te­lu­vai­heesta lähtien. Suunnit­te­lussa käytiin läpi myös työpa­jojen fasili­tointiin liittyvät asiat sekä mietittiin etukäteen työpa­jassa käytet­tävät tekno­lo­giset ratkaisut ja mihin tarpeeseen ne vastaavat. Lisäksi tehtiin tarvit­tavat toimen­piteet, kuten Teams kanavien perus­ta­minen, pienryhmien ohjeis­tuksien laati­minen ja Jamboard alustan perus­ta­minen.

Työpaja verkossa Teams ympäris­tössä

Yhteinen työpaja oli tarkoitus toteuttaa verkossa, joten toteu­tuk­sessa päädyttiin hyödyn­tämään Teams alustaa yhteisen toiminnan sekä pienryhmien toiminnan organi­soi­mi­seksi. Työpaja jaettiin neljään kokonai­suuteen, joita olivat 1. yhteinen aloitus, 2. teema­koh­taiset alustukset, 3. fasili­toitu pienryh­mä­työs­kentely sekä 4. yhteinen pienryh­mä­työs­ken­telyn tuotosten purku.

Kuvio 2. Työpajan kulku.

Yhtei­sessä aloituk­sessa käytiin läpi työpajan tavoitteet, toiminta työpa­jassa sekä esiteltiin työpa­jassa hyödyn­net­tävät tekno­logiat. Varsi­naiseen työsken­telyyn lähdettiin yhtei­sillä asian­tuntija-alustuk­silla eri pienryh­missä käsitel­tä­vistä aiheista. Alustusten jälkeen jakau­duttiin kuuteen (6) eri aihetta käsit­te­levään pienryhmään. Työpajaan osallis­tujat saivat itse valita pienryhmän oman mielen­kiin­tonsa mukaan.

Pienryhmien teemat, joiden alla työstettiin siihen liittyvää haastetta:

  1. Terveyden ja hyvin­voinnin edistä­minen — Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaiden keskeiset hyvin­voinnin vajeet
  2. Siun soten ensi askeleet ennal­taeh­käi­se­vässä mielen­terveys- ja päihde­työssä
  3. Sote henki­löstön rooli asiak­kaiden digio­saa­misen tsemp­paajana
  4. Ikään­ty­minen haaste vai mahdol­lisuus
  5. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, perhe­kes­kus­toi­minta
  6. Sote-integraation mahdol­lis­tu­minen sote keskuk­sissa
Fasili­toitua työsken­telyä työpa­jassa

Fasili­toitua työsken­telyä varten jokai­selle pienryh­mälle perus­tettiin oma Teams kanava. Aktii­vi­sesta keskus­te­lusta ja aikatau­lussa pysymi­sestä pienryh­missä vastasi erikseen nimetyt fasili­taat­torit. Fasili­taat­to­reiden tehtävänä oli pitää yllä keskus­telua aiheesta sekä ohjata sitä työpajan tavoit­teiden mukai­sesti. Lisäksi tehtävänä oli varmistaa, että työsken­te­lystä saatiin laadittua tehtävän mukainen dokumen­taatio.

Pienryhmien tuotosten dokumen­toi­mi­seksi hyödyn­nettiin Googlen Jamboard alustaa, joka on käytet­tä­vyy­deltään yksin­ker­tainen sekä mahdol­listaa yhteis­toi­min­nal­lisen työsken­telyn. Jamboardiin laadittiin etukäteen jokai­selle pienryh­mälle oma sivu, jolle ryhmä työsti omat ajatuk­sensa haasteiden ratkai­susta. Jamboard alusta mahdol­listi myös toisten pienryhmien tuotosten seuraa­misen ja vertai­sop­pi­misen näiden tuotok­sista.

Pienryh­mä­työs­ken­telyn jälkeen ajatukset jaettiin koko ryhmälle esittä­mällä tuotokset yhtei­sesti kaikille osallis­tu­jille. Aikaa oli myös kysymyk­sille ja tuotosten kommen­toin­nille. Toiminnan arvioi­mi­seksi ja kehit­tä­mi­seksi työpajaan osallis­tu­vilta kysyttiin työpajan jälkeen palau­tetta verkko­lo­mak­keella erityi­sesti työpa­jasta, sen järjes­te­lyistä ja tekno­lo­gisten ratkai­sujen toimi­vuu­desta.

Kokemukset pajasta ja suunnit­te­lusta

Kokonai­suutena yhteis­työpaja Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­hankkeen ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa onnistui erittäin hyvin. Työpa­jassa asioita lähdettiin lähes­tymään kehit­tä­misen sekä haasteiden ja niiden ratkai­se­misen näkökul­masta. Haasteiden ratkai­se­miksi etsittiin konkreet­tisia toimia ja ideoita. Työpajaan osallistui Siun sotesta ja Kareliasta yhteensä 30 henkilöä. Työpaja antoi mahdol­li­suuden eri toimi­joille tuoda esille omat näkemyk­sensä ja haasteensa sekä konstruoida yhdessä näihin ratkaisuja.

Toiminnan arvioi­mi­seksi Tulevai­suuden työn ‑hanke­työn­te­kijät havain­noivat työsken­telyä työpa­joissa. Lisäksi työpajaan osallis­tu­neille lähetettiin lopuksi kysely, jolla saatiin selville, mikä oli toimivaan ja missä kehitet­tävää. Näitä kokemuksia käytetään hyväksi seuraa­vassa järjes­tet­tä­vässä yhtei­sessä työpa­jassa helmi­kuussa 2022.

Verkossa järjes­tettynä työskentely oli toimivaa ja yhteis­toi­mi­nal­lista sekä keskus­telut pienryh­missä raken­tavia. Palaut­teiden mukaan työpaja koettiin tarpeel­li­seksi ja hyödyl­li­seksi. Myös työpa­jassa käytetty tekno­logia tuki työpajan toteut­ta­mista hyvin. Työpa­jassa saatiin esille erilaisia näkökulmia monipuo­li­sesti. Myös yhteis­työ­ku­vioita samasta asiasta kiinnos­tu­neiden osallis­tujien kanssa syntyi. Siun soten asian­tun­ti­joiden ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opettajien ja asian­tun­ti­joiden välistä yhteis­työtä toivottiin enemmän ja siksi työpa­jalle toivottiin jatkoa. Muutamat osallis­tujat kommen­toivat tähän liittyen muun muassa ”Miten paljon yhteistä olisi, mutta miten vähän teemme yhteis­työtä loppu­pe­leissä” ja ”Meillä on valta­vasti koske­tus­pintaa, yhteisiä tavoit­teita ja mahdol­li­suuksia — hyödyn­netään niitä”.

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu