Home » BusinessLab toiminnan suunnittelua työelämäyhteistyössä

BusinessLab toiminnan suunnit­telua työelä­mäyh­teis­työssä

Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan työelämän muuttuviin vaati­muksiin. Hankkeessa on tarkoi­tuksena toteuttaa erilaisia lab ‑tiloja vastaamaan näihin vaati­muksiin. Yhtenä lab kokonai­suutena Wärtsilä kampuk­selle raken­netaan BusinessLab oppimi­sym­pä­ristö.

Business­Labin on tarkoitus palvella erityi­sesti työelä­mäyh­teis­työssä tehtävää opetus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa Karelian Wärtsilä kampuk­sella. Business­La­bissa voidaan esimer­kiksi simuloida myynti­ta­pah­tumia liike­ta­louden koulu­tuk­sessa tai asiakas­pal­ve­lu­toi­mintaa matkailun koulu­tuk­sessa.

Kehit­tä­mis­työpaja

BusinessLab kokonai­suuden kehit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja, johon kutsuttiin Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia suunnit­te­lemaan ja keskus­te­lemaan Labissa tapah­tu­vasta toimin­nasta. Toimintaa lähdettiin selvit­tämään työpa­jalle asetetun haasteen kautta. Haasteena oli: Millaista on Business­Labin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä? Haaste jaettiin vielä kolmeen pääteemaan, joihin vastauksia lähdettiin pohtimaan pienryh­mä­työs­ken­telyn avulla. Nämä teemat olivat:

1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi?
2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan?
3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

Työpajan lopuksi pienryhmät esitte­livät tuotoksena ja ideoista keskus­teltiin yhdessä hanke­toi­mi­joiden kanssa. BusinessLab työpaja järjes­tettiin tilassa, johon labin on tarkoitus valmistua, jotta tuleva tila pystyttiin hahmot­tamaan työsken­te­lyssä. Työpajaan pystyi osallis­tumaan myös Teams ‑yhteyden kautta.

BusinessLab kehit­tä­mis­työpaja Wärtsilä kampuk­sella.
Pedago­giset ratkaisut ja monia­laisuus

BusinessLab toiminnan osalta esille tuli laajasti erilaisia ideoita. Tilan pitäisi toimia erityi­sesti ryhmä­työ­tilana ja mahdol­listaa pienryh­mä­työs­kentely. Tilan pitäisi mahdol­listaa erilaisten tilan­teiden simuloinnit, kuten asiakas­pal­ve­lu­ti­lan­teiden harjoittelu. Business­La­bissa tulisi voida hyödyntää erilaisia pedago­gisia ratkaisuja, kuten käänteitä opetusta (flipped learning). Pedago­giikan osalta esille nousi myös dialogien järjes­tä­minen sekä opettajien yhteis­ke­hit­tä­misen mahdol­lis­ta­minen. Monia­laisuus ja ammatil­lisuus koettiin tärkeäksi ja sen huomioi­minen pedago­gi­sissa rakai­suissa.

Työelä­mäyh­teistyö ja koulu­tukset

Business­Labin tulisi mahdol­listaa yrity­syh­teistyön tekeminen opiske­li­joiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Tilasssa tulisi voida järjestää koulu­tusta ja erilaisia works­hoppeja. Yhtenä ideana esille nousi verkko­kaupan perus­ta­minen. Business­La­bissa voisi toimia oikea verkko­kauppa, johon kuuluisi verkko­kaupan, myynnin, varaston ja analy­tiikan hoita­mista.

Tekno­logiat

Tekno­lo­gioiden osalta tilassa tarvit­taisiin tieto­ko­neita, näyttöjä, mobii­li­lait­teita ja webka­me­roita. XR tekno­logiat tulisi voida kytkeä osaksi tilan käyttöä. Tilassa tulisi olla vahva langa­ton­verkko, jotta eri tekno­lo­gisia laitteita voisi käyttää ilman viivettä tai muita teknisiä ongelmia.

Näyttöjä tulisi olla useampi, jotka mahdol­lis­tai­sivat tuotosten esittä­misen tai suunnit­telun ryhmissä. Lisäksi toiveena oli VR lasit, konfe­rens­si­mik­ro­fonit ja 360 kamera. Kannet­tavien tieto­ko­neiden langaton käyttö ja yhdis­tä­minen tilan tekno­lo­gioihin nähtiin tärkeänä.

Esille tulleita ohjel­mis­to­tar­peita olivat muun muassa markki­noinnin automaatio-ohjel­misto chatbot ohjel­misto, verkko­kaup­paoh­jel­misto, toimin­na­noh­jaus­jär­jes­telmä sekä projek­tin­hal­lin­taoh­jel­misto.

Ryhmä­työs­ken­telyä Miro ‑alustalla.
Tilan jakaminen ja pelisäännöt

Tila pitäisi pystyä jakamaan, jotta se palvelisi opetusta, koulu­tusta ja demokäyttöä. Tilassa tulisi olla pimennys mahdol­lisuus, viher­kasveja sekä korkea­koulua edustavat kalusteet. Tilan tulisi tarjota ”Vau efekti” sisään tullessa.

Tärkeäksi koettiin, että tilan käyttöön laaditaan pelisäännöt, jolloin tiedetään kuka tilaa käyttää ja milloin. Tekniikan hoita­miseen olisi hyvä olla oma henkilö ja tuki saata­ville sekä opetta­jille tulisi tarjota koulu­tusta tekno­lo­gioiden käyttä­miseen.

Kokemuksia työpa­jasta

BusinessLab kehit­tä­mis­työ­pajan järjes­tä­minen onnistui hyvin ja pajasta saatiin arvokasta tietoa BusinessLab tilan kehit­tä­mis­työhön. Harmil­li­sesti työelämän edustus työpa­jassa jäi varsin vähäi­seksi perumisten takia. Vaikka paja suunni­teltiin alun perin lähita­pah­tu­maksi, onnistui osallis­tu­minen ja ryhmä­työs­kentely hyvin myös verkon kautta. BusinessLab kehit­tä­mistä jatketaan eteenpäin ja tästä työpa­jasta saatiin hyvin tietoa Labbiin liitty­västä toimi­nasta sekä tekno­lo­gi­sista ja pedago­gi­sista tarpeista. Tarkoi­tuksena on saada Business­La­bista sellainen, että se vastaa tulevai­suuden oppimis­tar­peisiin sekä työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­miseen.

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu