Home » Työpaja VR teknologioista opetussuunnitelmavastaaville

Työpaja VR tekno­lo­gioista opetus­suun­ni­tel­ma­vas­taa­ville

Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja niihin liittyvää pedago­giikkaa. Jos oppimi­sym­pä­ristöjä ei oteta käyttöön, ei niiden kehit­tä­mi­sestä ole juuri hyötyä. Hankkeessa tavoit­teena on jalkauttaa osaamista uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä, tekno­lo­gioista ja pedago­gii­kasta Karelian opetta­jille kehit­tä­jä­opetta- sekä opetta­jalta opetta­jalle mallin mukai­sesti. Tarkoi­tuksena on saada uudet tekno­lo­giset ratkaisut sekä kehitetyt Lab ympäristöt opettajien käyttöön.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ollaan parasta aikaa kehit­tä­mässä opetus­suun­ni­telmia.  Tulevai­suuden työ hankkeen tavoit­teena on, että hankkeessa kehitet­tävät uudet oppimi­sym­pä­ristöt, tekno­logiat sekä pedago­giikka huomioidaan myös opetus­suun­ni­telmien kehitys­työssä.

XR tekno­logiat

XR tekno­lo­gioilla tarkoi­tetaan katto­kä­sit­teenä yhtei­sesti VR (virtu­aa­li­to­del­lisuus), AR (lisätty todel­lisuus) ja MR (yhdis­tetty todel­lisuus) tekno­lo­gioita. Näillä tekno­lo­gioilla voidaan esimer­kiksi simuloida todel­lisia työelämän oppimis­ti­lan­teita ja luoda katso­jille toden­tun­tuisia oppimis­ko­ke­muksia erilai­sista ilmiöistä.

Työpaja

Tulevai­suuden työ hankkeen toimijat järjes­tivät opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille työpajoja hankkeen uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä ja tekno­lo­gioista. Yksi työpaja käsitteli XR tekno­lo­gioita ja kuinka niitä voisi hyödyntää opetuk­sessa. Työpa­jassa keski­tyttiin erityi­sesti virtu­aa­li­tek­no­lo­giaan (VR).

Työpajan tarkoi­tuksena oli tarjota opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville tietoa ja ideoita eri mahdol­li­suuk­sista, miten VR tekno­logiaa on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä tällä hetkellä. Työpa­jassa esiteltiin osallis­tu­jille yleisesti mitä XR tekno­logiat ovat, miten niitä on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä. Lopuksi testattiin VR laseja erilaisten sisäl­töjen avulla.

Työpa­jassa käytetyt VR lasit.
Hard Skills ja Soft Skills

Työpa­jassa VR tekno­logiaa lähes­tyttiin erityi­sesti Hard skills ja Soft Skills jaottelun kautta. Hard skills eli teknisten taitojen opiskelua VR tekno­logian avulla havain­nol­lis­tettiin Voima­telin ja Ponssen virtu­aa­li­sista harjoi­tuk­sista laadi­tuilla videoilla (mastoon kiipeä­mis­har­joitus ja virtu­aa­linen poistu­mis­har­joitus). Soft Skills eli pehmeiden taitojen (esimer­kiksi vuoro­vai­kutus, kokemuk­sel­lisuus, kohtaa­minen, jne.) opiskelua havain­nol­lis­tettiin esimer­kiksi asiakas­pal­veluun liitty­villä tilan­teilla. (Kela-asointi  ja Vanhempien alkoho­lin­käyttö lapsen silmin)

Virtu­aa­li­maa­ilmat

Työpa­jassa keskus­teltiin myös virtu­aa­li­maa­il­mojen, kuten AltSpace käytöstä ja merki­tyk­sestä opetuk­sessa. Virtu­aa­li­maa­il­moihin voidaan osallistua VR lasien avulla, jolloin kokemuk­sesta saadaan vaikut­ta­vampi kuin pelkän tieto­koneen ja näytön kautta osallis­tu­mi­sella. Virtu­aa­li­maa­ilmoja voidaan hyödyntää esimer­kiksi kokousten tai opetusten pitämiseen. Tulevai­suu­dessa myös metaversen rooli sosiaa­li­sessa kanssa­käy­mi­sessä, oppimi­sessa ja opetuk­sessa tulee kasvamaan.

Mihin sisäl­töihin VR tekno­logia soveltuu

Tiivis­te­tysti työpa­jasta VR tekno­logian käyttöä kannattaa miettiä mihin sisäl­töihin se sopii. VR tekno­logia sopii esimer­kiksi vaaral­listen ja haasteel­listen tilan­teiden kokemiseen ja harjoit­teluun autent­ti­sessa ympäris­tössä. VR tekno­logian avulla päästään paikkoihin, joihin ei normaa­listi tai helposti päästä. Esimerkkejä tällai­sista ovat muun muassa tulipalot, pelas­tus­toi­minta ja yritys­kier­rokset toisissa maissa.

VR tekno­logian käyttö soveltuu myös kalliiden ja paljon resursseja vaativien tilan­teiden harjoit­teluun simulaa­tioiden avulla. Tällaisia ovat esimer­kiksi lento­si­mu­laatiot ja tuotan­to­ti­lojen alasajot vaara­ti­lan­teissa. VR tekno­logia soveltuu hyvin myös vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teiden simulointiin asiakas­pal­ve­lussa, asiakas- ja potilas­työssä sekä ihmisten kohtaa­misiin liitty­vissä harjoi­tuk­sissa. Esimer­kiksi erilaisten asiakas­ti­lan­teiden harjoittelu kaupan asiakas­pal­ve­lussa, rekry­toinnin harjoittelu tai haastavan asiakkaan kohtaa­minen.

Pohdit­ta­vaksi osallis­tu­jille jäi miten VR tekno­logiaa voisi hyödyntää oman alan opetuk­sessa ja miten tekno­logiat tulisi huomioida opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sessä?

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tommi Kinnunen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu