Home » MLC-oppimisympäristöä hyödynnettiin liiketalouden opintojaksolla

MLC-oppimi­sym­pä­ristöä hyödyn­nettiin liike­ta­louden opinto­jak­solla

Tulevai­suuden Työ ‑hankkeessa on valmis­tunut uusia oppimi­sym­pä­ristöjä, joista yksi on MLC (Multi-Location-Classroom) tekno­logiaa hyödyntävä MLC-luokka­huone. MLC-tekno­logia perustuu jaetun luokka­huoneen kokemukseen ja mahdol­listaa opetuksen järjes­tä­misen useam­massa tilassa sekä verkossa saman­ai­kai­sesti. MLC-tekno­logiaa hyödyn­tävät luokat sijait­sevat molem­milla Karelian kampuk­silla Tikka­rin­teellä sekä Wärtsi­lässä.

Kuva 1. Liike­ta­louden opinto­jakson toteutus MLC-tilassa.

Kokeilu

Tässä kokei­lussa hyödyn­nettiin Wärtsilä-kampuk­sella sijait­sevaa MLC-luokka­tilaa yhdis­tettynä etäope­tukseen Colla­bo­ra­tessa, jolloin hybri­dio­pe­tukseen osallistui yhteensä 47 opiske­lijaa. Tarkoi­tuksena oli yhden aamupäivän opetus­kerran aikana selvittää, kuinka hyvin uudella tekno­lo­gialla varus­tettu tila toimii hybri­dio­pe­tuk­sessa niin, että osa opiske­li­joista osallistuu oppitun­nille etänä (25 hlöä) ja osa luokassa (22 hlöä) paikan päällä.

Opettajina opinto­jak­solla toimivat Lotta Lilja ja Aini Simola. Opetus sisälsi aamupäivän alussa etäyh­teyden (Colla­borate) kautta työelä­mäyh­teis­työ­kump­panin pitämän luennon (Kuva 2) sekä tauon jälkeen yhteistä keskus­telua aiheesta (Kuva 3) ja kuvassa 1 nähtävää luokkao­pe­tusta.

Miten tekno­logia toimi opetuk­sessa

Tekno­logian käyttöönotto tunnin alussa sujui nopeasti, eikä erityisiä ongelmia tullut vastaan. Hyötynä tekno­lo­giasta nähtiin se, että yhtei­söl­li­syyden tunne koettiin opetuk­sessa vahvempana suuren näytön ja tarkan kuvan ansiosta. Kuva välittyi verkkoon ja verkosta luokkaan ilman haasteita. Luokka­huo­neessa olevat opiske­lijat ja opettajat näkyivät selkeästi etäosal­lis­tu­jille verkkoon ja vastaa­vasti etäopis­ke­li­joiden profiili- ja video­kuvat näkyivät selkeästi luokka­tilaan ison MLC-seinän ansiosta.

Video­yh­teyksien avaaminen etäosal­lis­tujien toimesta sai aikaan positii­visen ja läheisen tunnelman eri tiloissa olevien osallis­tujien välillä. Tämä mahdol­listi hyvän keskus­telun synty­misen ja todel­lisen vuoro­pu­helun luokka­ti­lassa ja etänä osallis­tujien kesken. Tila ja iso MLC-seinä auttoivat opettajaa huomioimaan hyvin sekä verkossa että luokka­ti­lassa olevat opiske­lijat. Kaikkien eri kanavien kautta osallis­tuvien huomiointi tasapuo­li­sesti on joskus haasteena hybri­dio­pe­tuk­sessa.

Kuva 2. Työelä­mä­kump­panin etäluento.

Kokeiluun liittyvät haasteet

Oppitunnin järjes­tä­miseen liittyi myös haasteita. Esille nousi erityi­sesti teknisiä haasteita, kuten ohjelmien yhteen­so­pivuus ja äänion­gelmia. Etäosal­lis­tu­miseen hyödyn­ne­tyssä ohjel­mis­tossa (Colla­borate) ei tiedoston jakaminen toiminut vierai­lijan MAC koneella. Tiedosto jaettiin opettajan toimesta, jonka jälkeen kaikki toimi ilman ongelmia.

Äänet kuuluivat pääasiassa hyvin, mutta jonkin verran pätki­mistä esiintyi etäosal­lis­tujien äänessä. Haaste liittyy erityi­sesti etäosal­lis­tujien käyttämiin laitteisiin ja verkko­yh­teyksiin, joihin ei voida vaikuttaa oppilai­toksen tai luokan tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla. Etäosal­lis­tujien mukaan myös luokka­huo­neesta ääni kuului paikoi­tellen etäisenä. Yhtenä haasteena nähtiin myös luokka­huo­neesta kuuluvat häiriöäänet, kuten tuolista ja pulpe­teista lähtevät äänet niitä siirret­täessä tai liikut­taessa kuuluivat selvästi. Lisäksi video­ty­kistä kuuluva varsin kova tuulet­timen ääni voi peittää hiljaisen opettajan äänen. Ratkaisuna nähtiin erillisen mikro­fonin käyttö kattoon kiinni­tetyn kuvissa näkyvän paneeli-mikro­fonin lisäksi, joka voisi tehostaa äänen kuulu­vuutta verkkoon sekä luokka­huo­neessa.

Kuva 3. Yhteistä keskus­telua verkko- ja lähio­pis­ke­li­joiden kanssa.

Video­kuvan osalta opettajan tulee miettiä missä kohtaa luokassa seisoo, jotta opettaja on näkyvissä sekä etäopis­ke­li­joille että luokka­huo­neo­pis­ke­li­joille. Opettajaa seuraava robot­ti­kamera mahdol­lis­taisi sen, että opettaja voisi keskittyä enemmän opetta­miseen, eikä tarvitsisi miettiä video­kuvan kannalta optimaa­li­sinta kohtaa, jossa seisoa. Lisäksi luokan edessä puhuvalla opetta­jalla (kuvassa näytön oikealla laidalla) on pitkä matka tieto­ko­neiden taakse, jolloin materi­aalien ja Power­point-diojen vaihta­minen vaatii siirty­mistä tieto­ko­neelle. Kauko­sää­timen hankki­minen esityksen ohjaukseen toimisi hyvänä lisänä.

Kehit­tä­mi­si­deoita opiske­li­joilta

Opetukseen osallis­tuneet opiske­lijat olivat kiinnos­tu­neita uudesta tekno­lo­giasta ja sen mukanaan tuomista mahdol­li­suuk­sista. He suhtau­tuivat ymmär­tä­väi­sesti ja myötä­mie­li­sesti tähän kokeiluun.

Tunnin lopuksi tilan ja tekno­logian toimi­vuu­desta saatiin runsaasti sekä positii­vista palau­tetta että kehit­tä­mi­si­deoita luokassa läsnä­ol­leilta opiske­li­joilta. Valko­kan­kaalla oleva ikkuna oli laajen­nettu koko näytölle, jolloin näytön alareu­nassa olevat asiat eivät näkyneet luokan takaosaan. Päänäy­töllä käytössä olevaa esitys­tilaa voikin opettaja säätää ohjaus­pa­nee­lista tarpeeksi korkealle, jotta ne näkyvät myös takana oleville opiske­li­joille.

Luokan pulpetit oli aseteltu perin­tei­sesti riviin ja ne toimivat ehkä perin­tei­sessä opetuk­sessa. Kalus­teiden asettelua voi miettiä ja muokata valitun pedago­giikan mukai­sesti ja pulpettien asette­le­minen esimer­kiksi suurem­miksi pöydiksi mahdol­listaa ryhmä­töiden teon. Pulpettien asette­le­minen puoli­kaareen mahdol­lis­taisi erilaisen näkyvyyden näytölle sekä säästäisi edestä tilaa opetuk­selle ja voisi myös vähentää hälyäänten kantau­tu­mista etäosal­lis­tu­jille, jos pulpetteja ei sijoi­tet­taisi aivan katossa olevan panee­li­mik­ro­fonin alle.

Lopuksi

Kokei­lusta huomattiin, että tila toimii varsin hyvin hybri­dio­pe­tuk­sessa. Perin­tei­sessä opetuk­sessa tila tarjoaa suuren ja tarkan näytön materi­aalien esittä­mi­selle ja etäope­tuk­sessa etäosal­lis­tujien suuret kuvat tuovat enemmän läsnä­olon­tun­netta luokka­huo­ne­työs­ken­telyyn. Seuraa­vassa kokei­lussa on hyvä ottaa mukaan myös toinen MLC-luokka­huone ja tarkas­tella luokkien ja etäope­tuksen välistä toimi­vuutta.

Kirjoit­tajat:
Mikko Hyttinen, lehtori
Aini Simola, lehtori
Lotta Lilja, lehtori