Home » Kehittämistyöpajassa kartoitettiin XRlab toiminnan vaatimuksia

Kehit­tä­mis­työ­pa­jassa kartoi­tettiin XRlab toiminnan vaati­muksia

XR tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa on viime aikoina lisään­tynyt paljon. Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää ja rakentaa uusia oppimi­sym­pä­ristöjä Karelian kampuk­sille. Tätä varten hankkeessa kartoi­tetaan uusia sekä olemassa olevia opetus­tek­no­lo­gioita. XR tekno­lo­gioiden osalta hankkeessa ollaan kehit­tä­mässä XRlab ‑tiloja molem­mille kampuk­sille vastaamaan tekno­lo­gioiden lisään­tyvään käyttöön niin opetuk­sessa kuin työelä­mäs­säkin.

XR tekno­lo­gioita ovat virtu­aa­li­tek­no­logiat (VR), lisätyn todel­li­suuden tekno­logiat (AR) ja yhdis­tetyn todel­li­suuden (MR) tekno­logiat. Työelä­mässä XR tekno­logiat ovat yleis­tyneet erityi­sesti markki­noin­ti­käy­tössä sekä sellaisten asioiden simuloin­nissa, jotka ovat reaali­maa­il­massa hankalia tai kalliita toteuttaa.

Kehit­tä­mis­työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa

XRlabin toiminnan kartoit­ta­mi­seksi sekä vaati­musten määrit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja. Työpaja järjes­tettiin samalla konsep­tilla kuin aikai­sem­massa blogi­jul­kai­sussa esitelty BusinessLab työpaja. XRlab kehit­tä­mis­työ­pajaan kutsuttiin samaan tapaan Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia. Työpa­jalle asetettuna haasteena oli selvittää: Millaista on XRlabin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä?

Yhteisen aloituksen jälkeen työpa­jassa työsken­neltiin pienryh­missä haasteen parissa. Haasteessa oli tarkoitus etsiä ratkaisuja erityi­sesti seuraaviin asioihin: 1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi? 2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan? 3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

XRlab työpaja järjes­tettiin tikka­rinne kampuk­selle valmis­tu­neessa uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa. Työpajaan oli mahdol­lista osallistua myös etäyh­teyden välityk­sellä.

XRlab kehit­tä­mis­työpaja tikka­rinne kampuk­sella uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa.
Tekno­logian käytöllä oltava lisäarvoa

XR tekno­logian osalta on erityisen tärkeää suunni­tella mihin sitä käytetään ja mitä lisäarvoa se tuo aiottuun toimintaan. Mitä lisää se tuo opetukseen tai TKI toimintaan? Tekno­logiaa ei pitäisi käyttää pelkästään sen vuoksi, että se on uusi ja hieno tekno­logia. Tilojen suunnit­telua pitäisi lähteä työstämään käytön kautta. Mitä toimintaa tilassa on ja miten sitä käytetään? Esille työpa­jassa nousi, että VR tekno­logiaa on hyödyn­netty jo aikai­sem­minkin Karelian hankkeissa.

Ennen XRlabin toteut­ta­mista ja laite­han­kintoja tulee pohtia, onko laitteita välttä­mä­töntä ostaa vai voisiko niitä lainata. Laitteiden ja tilojen vuokraa­minen myös muille kouluille tulisi olla mahdol­lista, eikä kaikkien koulujen kannata tehdä päällek­käistä kehit­tä­mis­työtä. Täytyy varmistaa, voidaanko tehdä yhteis­työtä muiden oppilai­tosten ja yritysten kanssa XR laitteiden ja tilojen osalta.

Tekno­logian käytön monia­lainen koulu­tus­tarve tiedos­tettiin sekä osaamis­tarve tekno­lo­gioiden käyttöön. Monia­laisuus tulisi ottaa huomioon. Esimer­kiksi eri koulu­tus­vastuu toimisi sisäl­töjen toteut­tajana ja toinen sisällön suunnit­te­lijana. Substanssi osaaminen sisältöön tulisi esimer­kiksi sosiaa­lialan koulu­tus­vas­tuusta ja toteutus tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuk­sesta. 

Monia­lainen yhteis­käyttö

Tilan tulisi mahdol­listaa yhteis­käyttö eri organi­saa­tioiden, opettajien ja opiske­li­joiden kesken. XRlabin tulisi mahdol­listaa eri alojen opiske­li­joiden yhteistyö sekä opinnäy­te­töiden tekeminen tekno­lo­gioihin liittyen (monia­lainen yhteistyö). Haasteena esille nousi eri koulu­tusten omat aikatalut ja opetus­kurssien opetusa­jan­kohdat. Toimin­nassa tulisi huomioda yhteys opetus­suun­ni­telmiin.

VR sisäl­töjen tuotta­minen ja tarkastelu

XRlabissa tulisi olla mahdol­lista tuottaa VR sisältöjä sekä tarkas­tella tehtyjä tuotoksia yhdessä yrityksen edustajien ja opettajien kanssa. Tilan tulisi palvella myös erilaisia pedago­gisia ratkai­suita, kuten pienryh­mä­työs­ken­telyä. Lattiassa voisi olla tilojen eriyt­tä­miseen liittyen tarraoh­jeistus.

Labin pitäisi tukea opiske­li­jay­rit­tä­jyyttä ja mahdol­listaa erilaisten kokei­luiden tekeminen. Lisäksi toimintana tilassa nähtiin tarve hologrammien tallen­nuk­selle ja telepresens kokei­luille sekä erilai­sille tuotan­to­mah­dol­li­suuk­sille, kuten uutis­tuo­tan­nolle ja esitte­lyille.

Tekno­lo­gisia tarpeita

Tiloissa tulisi olla tieto­ko­neita, AR ja VR-lasit sekä syvyys­ka­me­roita. VR kokousa­lustat ja virtu­aa­li­maa­ilmat etäko­kousten järkes­tä­miseen. AR ja VR sisäl­töjen tuotta­miseen tarvit­tavat ohhjel­mistot. Esitys­tek­no­logiat (näytöt, tykit, tieto­koneet, kaiut­timet). 5G-tekno­logian hyödyn­tä­minen laitteiden tieto­lii­ken­teessä. Tilan tulisi olla viihtyisä (sohvat ja kalusteet) sekä riittävän iso ja avoin usealle osallis­tu­jalle.

Labissa esitet­tä­välle VR sisäl­lölle ja sovel­luk­sille tulisi olla tallen­nus­paikka, josta sisältö on helposti ja nopeasti saata­ville, esitet­tä­vissä sekä jaetta­vissa. Esille nousivat myös säily­tys­ti­lojen ja tieto­turvan huomioi­minen sekä laitteiden huollon ja päivi­tysten varmis­ta­minen.

Tekno­lo­gioiden hallinta voi vaatia koulu­tusta. Tämän takia erityisen tärkeää on huolehtia, että tekno­lo­gioiden ja tilan käyttöön on tarjolla ohjausta ja tukea. Uuden tilan ja tekno­logian osalta nähtiin tarve myös uuden pedago­giikan kehit­tä­mi­selle, etteivät tilat ja tekno­logiat jää käyttä­mättä.

Kokemuksia työpa­jasta

Työpaja onnistui varsin hyvin ja siitä saatiin hyvää tietoa tilassa tapah­tu­vasta toimin­nasta sekä tekno­lo­gi­sista vaati­muk­sista. Työpa­jassa saatiin samalla testattua juuri valmis­tunut yhteis­suun­nit­te­lutila sekä sen tekno­lo­giset ratkaisut. Etäyhteys oli toimiva, koske­tus­näyttö toi lisäarvoa työpajan esitte­lyssä sekä sähköinen fläppi­taulu auttoi pienryh­mä­työs­ken­te­lyssä ajatusten kokoa­mi­sessa ja rapor­toin­nissa. XRlab kehit­tä­mistä ja tekno­lo­gisten ratkai­sujen kartoi­tusta jatketaan vielä ennen varsi­naista toteut­ta­mista. XRlabista on tarkoitus rakentaa sellainen, että se palvelee parhaiten siellä tehtävää opetusta sekä yhteis­työtä eri toimi­joiden välillä.

Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu