Home » Inspiroivat puhujat johdattelivat ajatukset työelämän murrokseen

Inspi­roivat puhujat johdat­te­livat ajatukset työelämän murrokseen

Kolme erilaista ja keskenään risten­nyttä näkökulmaa, noin sata kuulijaa ja tunti aikaa. Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa ‑webinaa­ri­sarja käynnistyi perjan­taina 11. marras­kuuta ajatuksia herät­tä­neellä ja puhuja­kat­tauk­sestaan kiitoksia kerän­neellä webinaa­rilla. Tulevai­suuden työ ‑hankkeen järjestämä avausosa sisälsi puheen­vuorot Työter­veys­lai­toksen pääjohtaja Antti Koivu­lalta, Porokylän Leipomo Oyssä nykyisin henki­lös­tö­joh­tajana työsken­te­le­vältä Tomi Tuomas­ju­kalta sekä Thinglink Oyn toimi­tus­johtaja Ulla-Maaria Koivu­lalta. Puheen­vuo­roissa käsiteltiin etenkin sitä, minkä­laista merki­tystä sillä on, missä työ tehdään, ja minkä­laisia vaiku­tuksia sillä on esimer­kiksi luovuuteen ja työssä kehit­ty­miseen.

Aamun avannut Antti Koivula puhui etätyön sisäl­löstä ja merki­tyk­sestä. Pahimpina korona­vi­rusai­koina moni siirtyi etätyöhön. Pandemia tilanteen paikal­linen vaihtelu muutti usein sitä, tehtiinkö työtä työpaikan ja etätyö­pisteen välillä, mikä johti siihen, että keskustelu etätyöstä, lähityöstä, monipaik­ka­työstä ja virtu­aa­li­työstä muuttui aivan uuden­lai­seksi, kun yhä useam­malla oli näistä työn muodoista kokemusta.

Maailman kriisit ja muut megat­rendit muuttavat työtä

Koivula käsitteli työn tulevai­suutta koronan jälkei­sessä ajassa myös ennakoi­mat­toman maail­man­ti­lanteen vaiku­tuksen alla. Tällä hetkellä työn tulevai­suu­desta puhut­taessa on huomioitava koronan ja Venäjän hyökkäys­sodan lisäksi myös ilmas­to­kriisi ja digita­li­saatio. Ajalli­sesti nämä maailmaa muuttavat asiat ovat erilaisia, mutta kaikki vaikut­tavat työn murrokseen sekä työvoiman saata­vuuteen.

Myös ihmisten käsitys jo siitä, mikä on työpaikan toimiston rooli, on muuttu­massa. Toimisto voidaan nähdä esimer­kiksi rauhan tyyssijana, tekno­lo­gisena älytilana tai usein ihmisten ja ideoiden kohtaa­mis­paikkana, jolloin yhtei­söl­li­syyden kautta käydään yhteistä keskus­telua. Se synnyttää luovuutta ja aktii­vi­suutta miettiä myös sitä, miten voidaan työsken­nellä uudella ja merki­tyk­sel­li­sellä tavalla.

“Kun ollaan yhdessä, toimis­tosta tulee tehdä juhlan paikka, eikä hyödyntää sitä rutiinien työstä­miseen. Rutiineja voidaan tehdä etätyönä”, Antti Koivula sanoi.

Koivulan mukaan paras tapa löytää kuhunkin organi­saa­tioon sopiva balanssi niin etätyön ja lähityön käytän­töjen suhteen on avoin, kaikki osapuolet huomioiva keskustelu kullakin työpai­kalla.

Onko työasioiden ajattelu työtä ja tarvit­seeko työaikaa seurata?

Monipuo­li­sesti johta­misen ja henki­lös­tötyön parissa työsken­nellyt ja johto­hen­ki­löitä valmen­tanut Tomi Tuomas­jukka puhui paljon siitä, mitä on työ ja mitä on etäällä oleminen, minkä vuoksi sana etätyö tuntui ymmär­ret­tä­västi hanka­lalta, ehkä aikansa eläneeltä käsit­teeltä. Lisäksi hän näki, että etänä työsken­te­le­miseen liittyy jänni­tettä, risti­riitaa ja jopa epäilystä siitä, onko etänä tehty työ yhtä arvokasta kuin työpai­kalla tehty sama työ.

Tuomas­jukka pohdiskeli paljon sitä, mikä lasketaan työksi. Kun ajattelee töitä, saa ehkä töihin liittyvän oival­luksen, vaikkei niin aikonut tehdä, onko se työtä, Tuomas­jukka sanoi.

“Entä teenkö vain työpai­kalla oikeaa työtä? Etätyö sanana on kahle, sillä (monessa ammatissa) työtä voidaan tehdä missä vain, milloin vain ja miten vain. Pitäisikö ryhtyä puhumaan vain työstä?”, Tuomas­jukka sanoi.

Se, mikä määri­tetään työnteoksi, vaikuttaa myös siihen, kuinka järkevää on tehdä vaikkapa työajan­seu­rantaa. Tuomas­jukan mukaan tulevai­suu­dessa tämä työnteon aikaan ja paikkaan liittyvä muutos voi tuoda työhön vaihtoeh­doksi alusta­työtä, jolloin ihmiset toimi­sivat oman osaami­sensa puitteissa mikro­y­rit­täjinä sen sijaan että antai­sivat työpa­nok­sensa yhdelle organi­saa­tiolle.

Virtu­aa­li­sessa tilan­teessa saa oppia tekemällä virheitä

Aamun kolmas puhuja Ulla-Maaria Koivula on nähnyt vuosien ajan muutosta siinä, miten organi­saa­tioissa ihmiset kohtaavat työteh­tä­viään. Ulla-Maaria Koivula sanoi, että organi­saa­tioiden tulee miettiä, milloin henki­löstön kanssa kannattaa tavata kasvo­tusten ja milloin riittäisi etäkoh­taa­miset. Myös Antti Koivula korosti, että tällaiset päätökset ovat organi­saa­tio­koh­taisia.

“Kohtaa­miset ovat tärkeitä, kun työstetään yhdessä jotakin asioita. Virtu­aa­liym­pä­ris­töjen merkitys työn teossa ja etenkin pereh­dy­tyk­sessä on kasvanut. Pereh­dy­tyksen virtua­li­soin­nista on yrityk­sissä hyviä kokemuksia”, Ulla-Maaria Koivula sanoi.

Työhön liittyvän tekemisen muuttu­minen osin virtu­aa­li­seksi on alkanut pereh­dy­tysten kaltai­sesta toimin­nasta. Viime aikoina uutena tarpeena on tullut esille soft skills ‑osaaminen, jota voidaan harjoittaa myös virtu­aa­li­sesti. Esimer­kiksi Thinglinkin verkko­so­vel­luk­sella on toteu­tettu kaupassa helppojen ja hankalien asiak­kaiden kohtaa­misia, mikä on valmis­tanut opiske­li­joita ja työnte­ki­jöitä tilan­teisiin, joihin he eivät toivot­ta­vasti koskaan joudu työssään törmäämään.

“Virtu­aa­li­sesti oppien ihminen voi oman valinnan kautta seurata, miten oma valinta vaikuttaa tilanteen etene­miseen”, Ulla-Maaria Koivula korosti.

Puheen­vuo­roissa korostui, että työelämä on muuttuneet viime vuosina paljon, mikä vaatii paljon sekä tekno­lo­gialta että ihmisiltä. Suhtau­tu­minen monipaik­ka­työhön ja jatkuvaan osaamisen lisää­miseen on oltava erilaista nyt kuin viime vuosi­kym­me­nellä. Hybri­dityö ja hybri­diop­pi­minen eivät jääneet vain korona-ajan ilmiöiksi, vaan ne ovat arkea myös tulevai­suu­dessa.

23.11.2022

Kirjoit­tajat:

Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Minna Rokkila,opetusteknologia-asiantuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Päivi Sihvo, projek­ti­pääl­likkö, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu