Home » Uusien tilojen 360-esittelyt julki

Uusien tilojen 360-esittelyt julki

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun media­no­mio­pis­ke­lijat loivat syksyllä 2022 esittelyn Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehite­tyistä uusista tiloista. 360-kuvauksen avulla tiloja ja niiden käyttö­tar­koi­tuksia esitte­le­vässä toteu­tuk­sessa on mukana uusei tilojen lisäksi myös jo 2010-luvulla paljon käytetty Simula, jonka käyttö­mah­dol­li­suuksia on lisätty hankkeen aikana uuden­lai­silla tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla.

Voit tutustua toteu­tukseen täällä