Podcast-pedagogiikalla monipuolisuutta ja vaihtelua opetukseen ja oppimiseen

Podcast-pedagogiikalla monipuolisuutta ja vaihtelua opetukseen ja oppimiseen

Podcastit ovat ääniohjelmia, joita julkaistaan internetissä. Podcasteissa keskustellaan erilaisista aiheista, kuten perinteisissä radio-ohjelmissa. Yleensä keskusteltavat aiheet ovat ajankohtaisia ja niihin liittyy usein tarinallisuus. Erilaiset tarinat herättävät kuuntelijoiden mielenkiinnon ja saavat heidät kuuntelemaan podcastia ja sitoutumaan sen sisältöön.

Podcastit voivat olla yhden henkilön pitämiä lähetyksiä tai monesti niissä on mukana useampi henkilö, joista yksi toimii keskustelun vetäjänä ja muut tuovat esille mielipiteitään käsiteltävästä aiheesta. Livepodcasteissa lähetystä kuunnellaan reaaliajassa samaan aikaan kun sitä tehdään. Tällainen livelähetys voi olla seurattavissa esimerkiksi verkkosivulla tai Youtubessa. Podcast voi olla myös tallenne, jolloin keskustelu on nauhoitettu etukäteen ja jaettu myöhemmin kuunneltavaksi. Myös livepodcastien nauhoittaminen ja jakaminen on tavallista.

Videoilla ja tarinoilla lisää mielenkiintoa sisältöön

Podcastista saa monipuolisemman, jos siihen lisää myös videokuvaa. Kuuntelijat näkevät keskustelijat ja koko keskustelutilanteen, sekä siihen liittyvän ympäristön. Videoihin pystytään lisäämään mukaan myös asiaa havainnollistavia visuaalisia elementtejä. Videon taustalla voi esittää esimerkiksi asiaa havainnollistavia kuvia tai diaesityksiä. Videolta on nähtävissä myös podcastiin osallistuvien henkilöiden reaktiot sekä ilmeet ja eleet.

Tarinallistaminen koukuttaa ja sitouttaa kuuntelijoita. Kuten sadut ja kirjat tempaavat mukaansa mielenkiintoisilla ja jännittävillä juonenkäänteillä, myös podcasteissa kuuntelijoiden mielenkiintoa herätetään tarinoilla. Opetuksessa parhaiten mieleen jäävät aina opettajien kertomat tarinat ja esimerkkitapaukset opiskeltaviin aiheisiin liittyen. Mieleenpainuvimpia ovatkin olleet aina niiden opettajien luennot, jotka ovat olleet innostavia tarinankertojia ja osanneet kuvittaa ja sanoittaa luentoaan. Nämä tarinat ja esimerkit muistuvat mieleen vielä opiskelun jälkeenkin, jolloin myös käsitelty asia palautuu mieleen.

Podcasteissa huomiota tulee kiinnittää äänen käyttöön. Vaihtelevalla äänenkäytöllä saa tekstiä elävöitettyä. Monotonista käsikirjoituksen lukemista kannattaa välttää. Äänenkäyttöä podcasteissa kannattaakin harjoitella niin, että siitä tulee luontevaa ja sujuvaa. Tällöin podcastin kuunteleminen on myös kuuntelijalle mieluisampaa ja kuulijaystävällisempää.

Podcast-pedagogiikkaa ja pedacasteja

Podcasteja kuunnellaan ja kuuntelemalla opitaan. Podcastien käyttäminen opetuksessa soveltuukin hyvin sellaisille oppijoille, jotka oppivat parhaiten kuuntelemalla. Podcastit monipuolistavat ja tuovat vaihtelua opetukseen ja oppimiseen muiden kurssilla käytettävien pedagogisten ratkaisujen lisäksi. Jos podcasteja käytetään opetuksessa, voidaan yleisesti puhua podcast-pedagogiikasta. Tällöin oppimisen kohteena olevaa asiaa käsitellään podcasteissa ja opiskelijat oppivat tarvittavan asian podcastien sisällöstä.

Podcasteja voidaan käyttää myös tukena erilaisissa pedagogsissa malleissa, kuten käänteisessä opetuksessa (flipped classroom). Tällöin opiskelijat kuuntelevat opetukseen liittyvät podcastit etukäteen ja opettajan kanssa syvennetään aihetta lisää oppitunneilla. Podcasteissa voidaan käsitellä myös opettamista ja oppimista käsitteleviä aiheita. Näissä pedacasteissa keskitytään pedagogiikkaan ja opetukseen liittyviin kysymyksiin esimerkiksi podcastien hyödyntämiseen opetuksessa.

Erilaisia tapoja hyödyntää podcasteja opetuksessa

Opetuksessa podcasteja voidaan hyödyntää monella eri tavalla ja jokainen voi miettiä omaan opintojaksoonsa ja aiheeseensa sopivan tavan. Podcast voi toimia kurssilla esimerkiksi mielenkiinnon ja motivaation herättäjänä opiskelijoille. Podcasteja voidaan käyttää aiheen esittelyyn, asian syventämiseen, palautteen antamiseen, asioiden yhteenvetoon tai vaikka lisäaineistona opintojaksolla. Podcastit voivat parhaimmillaan motivoida opiskelijoita ja innostaa heitä oppimaan aiheesta lisää.

Aiheen syventämiseen esimerkiksi asiantuntijoiden haastattelut ovat oiva keino tuoda lisää syvyyttä. Opiskelijat voivat kuunnella podcastin ja tehdä siitä muistiinpanoja sekä siihen perustuvia oppimistehtäviä. Podcasteissa olevia keskusteluita voidaan jatkaa yhdessä opettajan kanssa oppitunneilla.

Podcasteilla saadaan opintojaksoille tuotua helposti työelämänäkökulmaa. Esimerkiksi haastattelemalla podcastissa työelämässä toimivia alan asiantuntijoita, jotka kertovat omista kokemuksistaan opiskeltavasta aiheesta sekä sen soveltamisesta omassa työssään. Podcastejä voidaan hyödyntää opintojaksojen lisäksi myös työelämälle tarjottavissa pienemmissä mikro-oppimiskokonaisuuksissa.

Neljä esimerkkiä podcastien hyödyntämisestä

Seuraavana on esitetty neljä esimerkkiä podcastien pedagogisesta hyödyntämisestä opetuksessa lähtien liikkeille yksinkertaisimmasta tavasta. Kaikkia alla olevia esimerkkejä voidaan monipuolistaa ottamalla niihin mukaan myös videokuva.

Esimerkki 1: Luennon nauhoittaminen ja tarinallistaminen

Yksinkertaisimmillaan podcastina voi toimia opettajan laatima ääninauhoite omista luennoistaan. Tällöin opettaja laatii omat luentonsa helposti kuunneltavaan ja sopivan mittaisiin nauhoitettuihin äänitallenteisiin. Nämä tallenteet voidaan sitten jakaa opiskelijoille eri ympäristöissä, kuten Moodlessa tai Youtubessa. Luentojen tallentamisessa kannattaa kiinnittää huomiota sisällön kertomiseen, tarinallistamiseen sekä kuvittamiseen erilaisin mielenkiintoisin esimerkein. Kaikista kurssin luennoista saa nauhoitettua podcast sarjan.

Esimerkki 2: Asiantuntijahaastattelu

Jos podcastilla halutaan syventää kurssilla tai luennolla käsiteltyä aihetta, voidaan podcastina nauhoittaa asiantuntijahaastattelu. Opettaja voi haastatella tai keskustella kurssin aiheeseen liittyen asiantuntijaa ja tarjota podcastia opiskelijoille syventämään ja monipuolistamaan kurssimateriaalia. Tällä tavoin saadaan helposti integroitua työelämänäkökulmaa opintojaksoille. Opiskelijoille voidaan antaa tehtäväksi kuunnella podcastit ja tehdä niihin liittyen esimerkiksi oppimistehtäviä. Podcastiin voi ottaa myös useamman asiantuntijan, jolloin keskusteluista saa vielä monipuolisemman.

Esimerkki 3: Yhteistoiminnallinen podcast

Opiskelijoiden sitouttaminen mukaan podcastiin ja asian keskusteluun yhdessä asiantuntijan kanssa. Otetaan opiskelijat mukaan podcastiin keskustelemaan opettajan ja asiantuntijan kanssa. Opiskelijoille annetaan tehtäväksi perehtyä aiheeseen sekä toimia mukana keskustelussa asiantuntijan tai työelämän edustajan kanssa. Opettaja voi olla mukana keskusteluissa, toimia podcastin juontajan tai toimia molemmissa rooleissa. Tämä podcastien käyttötapa aktivoi opiskelijoita passiivisen kuuntelun sijasta, sekä tukee yhteistoiminnallisen oppimisen muotoa.

Esimerkki 4: Podcastit tehtävänä opiskelijoille

Lisää haastavuutta podcastien käyttöön voidaan lisätä sillä, että annetaan podcastien tekeminen opiskelijoille oppimistehtäväksi. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat podcastin annetusta aiheesta. Opiskelijat tutustuvat aiheeseen, etsivät haastateltavan tai keskusteluun osallistuvat henkilöt, opettelevat teknologian käytön, sekä toteuttavat podcastin ja julkaisevat sen. Opiskelijoiden rooli on toimia haastattelijan lisäksi asiantuntijana mukana keskustelussa. Tämä tuo lisää vaatimusta ja vastuuta oppimiseen sekä vaatii aiheisiin paneutumista ennakolta.

Oppimistehtävinä tehdyistä podcasteista voidaan käydä lisää keskustelua opettajan johdolla oppitunneilla ja opiskelijat voivat oppia myös toistensa tekemistä podcasteista. Aiheen lisäksi opiskelijat oppivat teknologian käytön, mikä puolestaan voi tuoda uutta mielenkiintoa ja motivaatiota opiskeluun.

Podcasteilla jaetaan hankkeissa syntynyttä osaamista

Podcastit ovat hyvä keino myös hankkeissa syntyneen osaamisen jakamiseen suuremmalle yleisölle. Esimerkiksi Digi2Market hankkeessa nauhoitettiin Kareliassa 4 podcastia eri aihealueisiin liittyen. Näistä 2 liittyi keskeisesti myös Tulevaisuuden työ hankkeessa tehtävään kehittämistyöhön. Ensimmäisessä näistä käsiteltiin oppimista teknologioiden avulla ja toisessa ajatuksia XR teknologioista ja tulevaisuudesta.

Nämä nauhoitetut podcastit voidaan julkaista eri kanavissa, jolloin ne tavoittavat suuremman yleisön. Podcastit tuovat hankkeissa vaihtelua perinteisiin kirjoitettuihin julkaisuihin nähden. Podcasteja voidaan hyödyntää myös osana kirjoitettua julkaisua, jolloin julkaisusta saadaan monipuolisempi.

Podcast-laitteita hankittu opetuksen käyttöön

Tulevaisuuden työ hankkeessa on hankittu helppokäyttöiset podcast laitteet opettajien käyttöön. Näillä helposti siirrettävillä ja kannettavilla laitteilla saadaan podcasteja tehtyä eri paikoissa ja oppimisympäristöissä niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Näitä laitteita voivat hyödyntää myös opiskelijat opiskeluprojekteissaan.

Mihin sopii ja mitä tekeminen vaatii?

Podcastit sopivat kaikille opintojaksoille ja kaikkiin aiheisiin. Hyvä kuitenkin miettiä ja suunnitella podcastien pedagoginen käyttötarkoitus ennen tekemistä. Toimiiko se esimerkiksi lisämateriaalina, asian syventämisessä, johdantona aiheeseen vai oppimistehtävänä. Mietittävä on myös, miten podcast tukee opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista?

Podcastien tekeminen vaatii jonkin verran teknistä osaamista. Podcast-laitteisto pitää laittaa esimerkiksi käyttövalmiiksi siinä paikassa, jossa podcast nauhoitetaan. Lisäksi pitää opetella laitteiden käyttäminen. Laitteiston käyttöä kannattaa harjoitella ennen varsinaisen podcastin nauhoitusta.

Mikko Hyttinen, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu