Kuukausi: tammikuu 2023

 • Pedago­gisen osaamisen valmen­nukset ja digiaa­mu­kahvit

  Home » Archives for tammikuu 2023

  [ In english, click here or scroll further]

  Kun Karelian opettajat kertoivat opetus­tek­no­lo­gioiden käytöstä ja digipe­da­go­gisen osaamisen kehit­tä­mis­tar­peista viime keväällä tehdyssä kyselyssä, nousi esiin kolme tärkeää asiaa:

  1. Kokemuksien jakaminen vertaisten kanssa on tärkeää, kun uutta tekno­logiaa otetaan opetuksen tueksi.
  2. Digitaa­listen työka­lujen pedago­ginen hyödyn­tä­minen tukee opiske­lijan oppimista.
  3. Opettajat ovat itse aktii­visia lisätessään tietojaan koulu­tukseen liitty­vistä digitaa­li­sista työka­luista.

  Näiden tärkeiden pointtien lisäksi Kareliassa on otettu viime vuosina käyttöön runsaasti uuden­laisia työkaluja, oppimi­sym­pä­ristöjä, tiloja ja toimin­ta­tapoja. Nämä yhdessä ovat kannus­taneet järjes­tämään pedago­gisen osaamisen valmen­nuksen, jonka sisäl­löstä suurin osa on suori­tet­ta­vissa oman kalen­terin mukai­sesti.

  Tulevai­suuden työ ‑hankkeen järjes­tä­mässä 9‑osaisessa valmen­nuk­sessa käydään kevään 2023 aikana läpi erilaisia opetuksen digita­li­soi­tu­miseen liittyviä teemoja, jotka nousivat esiin viime vuonna tehdyssä digipe­da­go­gisen osaamisen kehit­tä­mis­tar­peiden kyselyssä.

  Toteutus ja osallis­tu­minen

  Osallis­tu­minen vaatii rekis­te­röi­ty­misen valmen­nuksen Howspace-sivus­tolla. Valmennus toteu­tetaan kevään aikana pääsään­töi­sesti torstai­aa­muisin kasvo­tusten järjes­tet­tä­vissä työpa­joissa. Tilai­suudet kestävät yleensä 1,5 tuntia. Tärkeässä roolissa on myös ennak­ko­työs­kentely Howspace-alustalla, sillä työpa­joissa lähdetään siitä, että ennen työpajaa osallis­tujat ovat tutus­tuneet Howspace-oppimi­sym­pä­ris­tössä julkais­tuihin sisäl­töihin ja keskus­te­luihin.

  Valmen­nukseen osallis­tu­minen on vapaa­eh­toista. Valmen­nuksen asian­tun­ti­joina toimivat meille tutut kollegat, jotka ovat Tulevai­suuden työ ‑hankkeen kehit­tä­jä­opet­tajia ja muita asiaan jo omassa työssään pereh­ty­neitä opettajia. Tulevien osioiden sisällöt avataan aina pari viikkoa ennen tulevaa työpajaa, ja avaudut­tuaan ne ovat julki ainakin kesään asti.

  Kaikki valmen­nukset on suunni­teltu opettajan työtä ajatellen, mutta osioihin on erittäin terve­tullut myös muu Karelian henki­löstö. Kuka tahansa voi osallistua itseään kiinnos­taviin osioihin, eikä yhteen osioon osallis­tu­minen vaadi jonkin toisen aiempaa osallis­tu­mista. Tärkeintä on, että voimme jakaa toisil­lemme oppia ja kokemuksia lisäten yhdessä pedago­gista osaamis­tamme.

  Aikataulut

  Pedago­gisen osaamisen valmen­nukset järjes­tetään digitaa­li­sessa oppimi­sym­pä­ris­tössä siten, että kuhunkin osioon liittyy myös työpaja, joka järjes­tetään lähtö­koh­tai­sesti läsnä­olo­ti­lai­suutena. Kalen­te­ri­mer­kinnät on lisätty tämän sivun loppuun.

  to 9.2.      klo 8.30–10     Oppimis­muo­toilun hyödyn­tä­minen koulu­tuksen suunnit­te­lussa

  ti 21.2.     klo 8.30–9        Työelä­mäyh­teistyön uudet muodot, etkot Howspace-livessä

  to 23.2.    klo 8.30–9.30 Työelä­mäyh­teistyön uudet muodot, työpaja

  to 16.3.    klo 8.30–10     AR opetuk­sessa

  to 30.3.    klo 8.30–10     Video­tuo­tannon uudet mahdol­li­suudet

  to 13.4.    klo 8.30–10     Podcastit

  to 27.4.    klo 8.30–10     VR-sisällön hyödyn­tä­minen koulu­tuk­sessa

  to 4.5.      klo 8.30–10     Skenaa­rio­työkalu Thinglin­kissä

  to 16.5.    klo 8.30–10     Verkossa tapah­tuvan oppimisen fasili­tointi

  to 25.5.    klo 8.30­–10      Karelian pedago­giikan yhteiset periaatteet

  Karelian henki­lö­kunnan jäsenenä voit ilmoit­tautua pedago­giseen valmen­nukseen osoit­teessa https://pedagoginen-valmennus.in.howspace.com. Rekis­te­röi­tyessä sinulta vaaditaan @karelia.fi-loppuinen sähkö­pos­tio­soite.

  Lisätietoja: https://pedagoginen-valmennus.in.howspace.com  (rekis­te­röidy ensin)

  Tarkemmat tiedot teemojen sisäl­löistä päivi­tetään Howspaceen tammikuun 2023 aikana.

  Digiaa­mu­kahvit

  Valmen­nus­ko­ko­nai­suuteen kytkey­tyvät myös Digiaa­mu­kahvit, ovat Tulevai­suuden työn ja Digivision järjes­tämiä keskus­te­lu­tuo­kioita. Digiaa­mu­kah­veilla käydään läpi ajankoh­taisia Karelian pedago­giikan kehit­tä­miseen liittyviä asioita. Voit tulla vapaasti mukaan kuulolle kyselemään ja keskus­te­lemaan teemasta. Tilai­suuksien sisältöä täsmen­netään lähempänä tapah­tumaa Intra­ne­tissä Peda-akatemian sivulla ja pedago­gisen valmen­nuksen Howspacessa.

  Tilai­suuksiin voit osallistua Teams-linkkien kautta. Löydät teams-linkit Intra­netin kalen­te­rista ja pedago­gisen valmen­nuksen Howspacesta Digiaa­mu­kahvien sivulta lisät­tävien kalen­te­ri­mer­kin­töjen kautta. Kalen­te­ri­mer­kinnät on lisätty myös tämän sivun loppuun.

  to 19.1. klo 8.30–9.00 — Digipe­da­go­giikka ja opettajien pedago­ginen valmennus
  Ensim­mäisen digiaa­mu­kahvien aiheena on digipe­da­go­giikka ja keväällä Kareliassa toteu­tettava pedago­ginen valmennus. Tilai­suuden fasili­toivat Minna Rokkila ja Anna-Riitta Mikkonen.

  to 16.2. klo 8.30–9.00 — Digivision pilotti Kareliassa
  Toisten digiaa­mu­kahvien aiheena on Digivision pilotti Kareliassa. Kahveilla puhutaan Karelian osallis­tu­mi­sesta Digivision pilot­ti­vai­heeseen. Tilai­suuden fasilitoi Mervi Lätti.

  to 23.3. klo 8.30–9.00 — Oppimi­sym­pä­ris­töjen hyödyn­tä­minen Kareliassa
  Maaliskuun digiaa­mu­kah­veilla käydään läpi esimerkkejä uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen hyödyn­tä­mi­sestä Kareliassa.

  to 6.4. klo 8.30–9.00 — Opiskelun ja oppimisen järjes­telmät & verkko­ym­pä­ristöt
  Näillä digiaa­mu­kah­veilla keskus­tellaan Kareliassa opiskeluun ja oppimiseen liitty­vistä järjes­tel­mistä ja verkko­ym­pä­ris­töistä. Tilai­suu­dessa esitellään kokonai­suutta sekä järjes­telmien ja ympäris­töjen suhteita toisiinsa. Tilai­suuden fasili­toivat Mervi Lätti ja Minna Rokkila.

  to 11.5. klo 8.30–9.00 — Oppimi­sym­pä­ris­töjen hyödyn­tä­minen Kareliassa
  Kevään viimei­sillä digiaa­mu­kah­veilla keskus­tellaan lisää Karelian uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen hyödyn­tä­mi­sestä.

  Pedago­gical skills training and digital morning coffee meetings

  Karelia’s teachers were asked about the use of educa­tional techno­logies and the needs for developing digital pedago­gical skills in a survey last spring. From the answers it was possible to highlight three things:

  1. Sharing experiences with peers is important when adopting new technology to support teaching.

  2. Pedago­gical utilization of digital tools supports student learning.

  3. Teachers themselves are active in increasing their knowledge of digital tools.

  In addition to these, in recent years Karelia has become more familiar with lots of new tools, learning environ­ments, facilities and methods. All this has encou­raged to organize pedago­gical skills training in Karelia.

  In spring 2023, there is a 9‑part training organized by the “Tulevai­suuden työ” project. It will cover various themes related to the digitization of teaching emerging from the afore­men­tioned survey.

  How the training will be organized?

  To participate the training, you have to register to the Howspace-site of the training. The training is carried out during spring months and usually on Thursday mornings in face-to-face workshops. Events usually last 1.5 hours. Before the workshops you should work on the Howspace platform. It is important, because in the workshops we assume that the partici­pants have familia­rized themselves with the content and joined discus­sions in Howspace before the workshop. In some cases the work done in Howspace could be more important than the workshops.

  Partici­pation in this training is voluntary. The experts in each topics are Karelia staff. Some of them are developer teachers (kehit­tä­jä­opet­tajat) of the Tulevai­suuden työ ‑project and some are other teachers, who are already familiar with the topic.

  The content of the upcoming sections are always opened a couple of weeks before the upcoming workshop. Once they are open, they are public to regis­tered users at least until the summer.

  All the trainings are designed with the teacher’s work in mind, but other Karelia personnel are also very welcome to join. Anyone can participate in the sections that interest them, and partici­pation in one section does not require partici­pation in any other section. The most important thing is that we can share our experiences with each other, increasing our pedago­gical expertise together.

  Schedules

  Trainings are organized in a digital learning environment in such a way that each section is also accom­panied by a workshop, which is organized as an atten­dance event.

  Thu 9.2.    at 8:30–10       Using learning design in planning education

  Tue 21.2.    at 8:30–9       New forms of working life coope­ration, pre-discussion in Howspace live

  Thu 23.2.   at 8:30–9:30  New forms of working life coope­ration, workshop

  Thu 16.3.    at 8:30–10      AR in teaching

  Thu 30.3.   at 8:30–10      New possi­bi­lities in video production at Karelia

  Thu 13.4.    at 8:30–10      Podcasts

  Thu 27.4.   at 8:30–10      Using VR content in training

  Thu 4.5.     at 8:30–10      Scenario tool in Thinglink

  Thu 16.5.    at 8:30–10      Facili­tation of online learning

  Thu 25.5.   at 8:30–10      Common principles of Karelia pedagogy

  As a Karelia staff member, you can register for pedago­gical training at https://pedagoginen-valmennus.in.howspace.com. When regis­tering, you are required to have an email address ending with “@karelia.fi”.

  More infor­mation: https://pedagoginen-valmennus.in.howspace.com  (register first)

  More detailed infor­mation about the contents of the themes will be updated in Howspace-platform during January 2023.

  Digital morning coffee meetings

  Digital morning coffee meetings are also connected to the training package. They are discussion sessions organized by Tulevai­suuden työ- and Digivisio 2030-projects. At digital morning coffee meetings we discuss current issues related to the development of Karelia’s pedagogy. You are free to come to the meetings to ask questions and discuss the theme. The content of the events will be specified closer to the event in Intranet on the Peda-akatemia-site and on the Howspace-platform of the pedago­gical training.

  You can participate in the events via Teams links. You can find the teams links on the intranet calendar. The calendar-files can be also added via the pedago­gical training Howspace-platform (Digiaa­mu­kahvit » Yleistä ‑site in top menu).

  Schedule:

  Thu 19.1. at 8:30–9:00 — Digital pedagogy and pedago­gical training of teachers
  The topic of the first meeting is digital pedagogy and how the pedago­gical training will be imple­mented in Karelia in the spring. The event will be facili­tated by Minna Rokkila and Anna-Riitta Mikkonen.

  Thu 16.2. at 8:30–9:00 — Digivisio pilot in Karelia
  The subject of second digital morning coffee meeting is the Digivisio pilot in Karelia. We chat about Karelia’s partici­pation in Digivi­sio’s pilot phase. The event will be facili­tated by Mervi Lätti.

  Thu 23.3. at 8:30–9:00 — Utilization of learning environ­ments in Karelia 1
  In March we discuss examples of the use of new learning environ­ments in Karelia.

  Thu 6.4. at 8.30–9.00 – Study and learning systems & online environ­ments
  What kind of learning-related systems and online environ­ments (Moodle, Peppi, Howspace, Eduplan etc…) we have in Karelia and how they are related to each other? The event will be facili­tated by Mervi Lätti and Minna Rokkila.

  Thu 11.5. at 8:30–9:00 — Utilization of learning environ­ments in Karelia 2

  In May we go through more examples of the use of new learning environ­ments in Karelia.

  Kalen­te­ri­mer­kinnät

  Voit lisätä tilai­suudet kalen­te­riisi alla olevista linkeistä.

  Pedago­gisen valmen­nuksen työpajat:

  Digiaa­mu­kahvit