Home » Blogi

Blogi

 • Uusien tilojen 360-esittelyt julki

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun media­no­mio­pis­ke­lijat loivat syksyllä 2022 esittelyn Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehite­tyistä uusista tiloista. 360-kuvauksen avulla tiloja ja niiden käyttö­tar­koi­tuksia esitte­le­vässä toteu­tuk­sessa on mukana uusei tilojen lisäksi myös jo 2010-luvulla paljon käytetty Simula, jonka käyttö­mah­dol­li­suuksia on lisätty hankkeen aikana uuden­lai­silla tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla. Voit tutustua toteu­tukseen täällä

 • Karelian uudet tilat esillä Viive-lehdessä

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun opiske­li­joiden Viive-lehti haastatteli kesällä Tulevai­suuden työ ‑hankkeen projek­ti­asian­tuntija Risto Salmista kysellen hankkeen avulla käyttöön saatuja uusia oppimi­sym­pä­ristöjä. Artikkeli on luetta­vissa Viive-lehden verkko­si­vuilla. Artik­keliin liittyy myös video, jossa Salminen kertoo myös tiloihin liitty­vistä tulevista suunni­tel­mista. Viive-lehti on verkko­lehti, jonka sisältö on Karelian opiske­li­joiden tuottamaa. Aiemmin Viive-lehden sisäl­löstä vasta­sivat media­no­mio­pis­ke­lijat, mutta nykyisin sisältöä voivat tehdä kaikki…

 • ITK2022: Kuinka kehit­tä­jä­opet­tajat toimivat Kareliassa?

  Tulevai­suuden työ ‑hanke esitteli lokakuun alussa ITK-konfe­­rens­­sissa Hämeen­lin­nassa Karelian kehit­tä­jä­opet­ta­ja­mallia. Hankkeessa raken­ne­tussa ja jatku­vasti päivit­ty­vässä toimin­ta­mal­lissa yhdistyy pedago­ginen kehit­tä­minen, digipe­da­go­giset ja tekno­lo­giset kokeilut sekä opetta­ja­kol­le­goille entistä vahvemman digipe­da­go­gisen osaamisen jakaminen. Risto Salmisen esitystä täyden­sivät omisten kokemus­tensa kautta kehit­tä­jä­opet­tajat Hanna Vienonen sekä Aini Simola. Esitystä seurasi 80 kuulijaa, joita keskus­te­luiden perus­teella kiinnosti etenkin se, miten kolle­goille kerty­nyttä…

 • Webinaa­ri­sarja: Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa

  Työelämä ja työssä tapahtuva oppiminen ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana paljon. Hybri­dityö ja hybri­diop­pi­minen eivät jääneet vain korona-ajan ilmiöiksi, vaan ne ovat arkea myös tulevai­suu­dessa. Ennakoi­mat­tomat muutokset ja digita­li­saation voimakas kehit­ty­minen vaikut­tavat työhön, työelämään ja siellä tarvit­tavaan osaamiseen ja oppimiseen. Samalla resiliens­sistä eli muutos­ky­vyk­kyy­destä on tullut yhä keskei­sempi työelä­mässä tarvittava taito. Miltä työn ja…

 • Video: Oppimisen tulevai­suuden trendit Karelia 30 ‑areenassa

  Tulevai­suuden työn asian­tun­tijat vierai­livat maalis­kuussa Karelia 30 ‑areenan avaus­jak­sossa. Mikko Hyttinen, Minna Rokkila sekä hankkeessa maaliskuun alussa aloit­tanut Risto Salminen tekivät katsauksen Tulevai­suuden työ ‑hankkeen toimiin ja kertoivat kokemus­tensa perus­teella näkemyk­siään oppimisen tulevai­suuden trendeistä. Katso koko jakso alta.

 • Podcast-pedago­­gii­­kalla monipuo­li­suutta ja vaihtelua opetukseen ja oppimiseen

  Podcastit ovat äänioh­jelmia, joita julkaistaan inter­ne­tissä. Podcas­teissa keskus­tellaan erilai­sista aiheista, kuten perin­tei­sissä radio-ohjel­­missa. Yleensä keskus­tel­tavat aiheet ovat ajankoh­taisia ja niihin liittyy usein tarinal­lisuus. Erilaiset tarinat herät­tävät kuunte­li­joiden mielen­kiinnon ja saavat heidät kuunte­lemaan podcastia ja sitou­tumaan sen sisältöön. Podcastit voivat olla yhden henkilön pitämiä lähetyksiä tai monesti niissä on mukana useampi henkilö, joista yksi toimii keskus­telun…

 • CCA-menetelmä yksin­ker­taistaa monimut­kaisten ongelmien ratkai­su­pro­sessia

  Korkea­kou­lu­te­tuilta edelly­tetään osaamista toimia kiihtyvien talou­del­listen ja tekno­lo­gisten muutosten komplek­si­sessa maail­massa. CCA on ongel­man­rat­kai­su­me­ne­telmä, joka auttaa jäsen­tämään tällaisia uusia ongelmia, ja kehit­tämään niihin ratkaisuja ilman, että kaikki tieto on yhden asian­tun­tijan päässä. Heikki Immonen, Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu 11.1.2021 CCA-pähki­­nän­­kuo­­ressa CCA, eli cross-consis­­tency assessment on britti­läisen Tom Ritcheyn kehittämä menetelmä, missä vertaillaan erilaisten ratkai­su­vaih­toeh­tojen keski­näistä yhteen­so­pi­vuutta. Menetelmän avulla…

 • Työpaja VR tekno­lo­gioista opetus­suun­ni­tel­ma­vas­taa­ville

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja niihin liittyvää pedago­giikkaa. Jos oppimi­sym­pä­ristöjä ei oteta käyttöön, ei niiden kehit­tä­mi­sestä ole juuri hyötyä. Hankkeessa tavoit­teena on jalkauttaa osaamista uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä, tekno­lo­gioista ja pedago­gii­kasta Karelian opetta­jille kehit­­tä­­jä­o­petta- sekä opetta­jalta opetta­jalle mallin mukai­sesti. Tarkoi­tuksena on saada uudet tekno­lo­giset ratkaisut sekä kehitetyt Lab ympäristöt opettajien käyttöön. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa ollaan parasta aikaa…

 • Kehit­tä­mis­työ­pa­jassa kartoi­tettiin XRlab toiminnan vaati­muksia

  XR tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa on viime aikoina lisään­tynyt paljon. Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää ja rakentaa uusia oppimi­sym­pä­ristöjä Karelian kampuk­sille. Tätä varten hankkeessa kartoi­tetaan uusia sekä olemassa olevia opetus­tek­no­lo­gioita. XR tekno­lo­gioiden osalta hankkeessa ollaan kehit­tä­mässä XRlab ‑tiloja molem­mille kampuk­sille vastaamaan tekno­lo­gioiden lisään­tyvään käyttöön niin opetuk­sessa kuin työelä­mäs­säkin. XR tekno­lo­gioita ovat virtu­aa­li­tek­no­logiat (VR), lisätyn todel­li­suuden…

 • BusinessLab toiminnan suunnit­telua työelä­mäyh­teis­työssä

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan työelämän muuttuviin vaati­muksiin. Hankkeessa on tarkoi­tuksena toteuttaa erilaisia lab ‑tiloja vastaamaan näihin vaati­muksiin. Yhtenä lab kokonai­suutena Wärtsilä kampuk­selle raken­netaan BusinessLab oppimi­sym­pä­ristö. Business­Labin on tarkoitus palvella erityi­sesti työelä­mäyh­teis­työssä tehtävää opetus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa Karelian Wärtsilä kampuk­sella. Business­La­bissa voidaan esimer­kiksi simuloida myynti­ta­pah­tumia liike­ta­louden koulu­tuk­sessa tai asiakas­pal­ve­lu­toi­mintaa matkailun koulu­tuk­sessa. Kehit­tä­mis­työpaja BusinessLab kokonai­suuden…

 • ITK konfe­rens­sista uusia tekno­lo­gisia ja pedago­gisia näkökulmia oppimi­sym­pä­ris­töjen kehit­tä­miseen

  Oppimi­sym­pä­ris­töihin liitty­vässä kehit­tä­mis­työssä olennaista on tiedon hankki­minen olemassa olevista ja tulevista opetus­tek­no­lo­gi­sista ratkai­suista. Tämä tarkoittaa käytän­nössä tiedon hankintaa itsenäi­sesti tutki­malla tai sitten bechmar­kaa­malla muita kouluja ja organi­saa­tioita. Erittäin hyvä mahdol­lisuus tiedon hankintaan ja myös päivit­tä­miseen ovat myös aiheisiin liittyvät konfe­renssit, seminaarit, webinaarit ja bodcastit. Tulevai­suuden työ hankkeen toimijat kävivät hankki­massa osaamista ja bencmar­kaa­massa olemassa olevaa…

 • Työelä­mäyh­teis­työtä ja haasteiden ratkaisua Siun soten kanssa verkko­työ­pa­jassa

  Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja työelä­mäyh­teis­työtä tukevaa pedago­giikkaa. Hankkeen avustuk­sella järjes­tettiin 17.9.2021 yhteis­työ­työpaja Siun soten Tulevai­suuden sote-keskus­­hanke ja Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kanssa. Työpajan tarkoi­tuksena oli pohtia ja etsiä ratkaisuja tulevai­suuden sote-haasteisiin asian­­tuntija-alustusten pohjalta. Tulevai­suuden työ hankkeen osalta tarkoi­tuksena oli toimia tilai­suuden fasili­taat­torina ja etsiä uusia malleja sekä ratkai­suita työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­mi­seksi. Työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­pro­sessina Suunnit­te­lussa…

 • Oppimi­sym­pä­ris­töjen turval­li­suus­nä­kö­kulmia

  Turval­linen opiske­lu­ym­pä­ristö Ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 31 §:ssä on säädetty opiske­lijan oikeu­desta turval­liseen opiske­lu­ym­pä­ristöön. Oppimi­sym­pä­ris­töjen tulee olla turval­lisia, mutta toisaalta niiden tulee myös mahdol­listaa ammat­ti­kor­kea­kou­lulain 9 §:ssä säädetyn julkisen opetuksen antaminen. Säännöksen mukaan opetus on lähtö­koh­tai­sesti julkista ja pääsyä opetusta seuramaan voidaan rajoittaa vain perus­tel­lusta syystä. Ammat­ti­kor­kea­koulut voivat järjes­tys­sään­nöillä edistää järjes­tystä ja opiskelun estee­töntä sujumista sekä turval­li­suutta ja…

 • Oppimi­sym­pä­ris­töihin liittyviä oikeu­del­lisia näkökulmia ammat­ti­kor­kea­kou­lussa

  Oppimi­sym­pä­ristöt ja opetuksen vapaus Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen toimintaa säätelee keskei­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki (932/2014) sekä valtio­neu­voston asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014). Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen oppimi­sym­pä­ristöjä ei ole tarkemmin määri­telty ammat­ti­kor­kea­kouluja koske­vassa lainsää­dän­nössä. Myöskään lakia koske­vissa esitöissä ei ole otettu kantaa siihen, millaisia oppimi­sym­pä­ris­töjen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tulisi olla tai minkä­laista opetus­tek­no­logiaa niiden tulisi sisältää. Oppimi­sym­pä­ristöt voidaan yleisesti ymmärtää varsin laajasti. Nimensä mukai­sesti oppimi­sym­pä­ristöt ovat erilaisia…

 • Pienillä moduu­leilla jousta­vuutta yrittä­jyys­po­lulle

  Yrittä­jyys­po­lulla kulkeva tarvitsee monen­laista tietoa lyhyessä ajassa Kolme­toista vuotta alkavien yritysten parissa on opettanut minulle monen­laista. Yksi keskei­sim­mistä opetuk­sista on ollut se, että yritys­idean kehit­tä­minen ja yrityksen perus­ta­minen on tavat­toman monimuo­toinen asia. Ei ole olemassa kahta saman­laista yrittä­jyys­polkua. Tälle on kaksi syytä. Ensin­näkin, jokai­sella meistä on oman näköinen tausta ja osaamis­pohja. Siinä missä toiselle kannat­ta­vuus­las­kenta…

Tietoa blogista

Tulevai­suuden työ ‑hankkeen sivuston blogissa julkaistaan hankkeen kehit­tä­mistyön teemoihin ja toimintaan liittyviä artik­keleja. Teemoja ovat muuna muassa tulevai­suuden työ ja osaaminen, uudet oppimis- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöt, hybridi/-virtu­aa­lio­pe­tus/op­pi­minen, opetus­tek­no­logiat ja niiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa ja osaamisen kehit­tä­mi­sessä työelä­mässä ja työelämän koulu­tus­pi­lotit.

Blogin sisäl­löistä vastaa toimi­tus­kunta, johon kuuluvat Mikko Hyttinen, Minna Rokkila, Päivi Sihvo, Risto Salminen ja Kaisa Varis Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta.

Blogin etusivu

Arkisto

Kategoriat