Home » Blogi

Blogi

  • Hankkeessa harjoit­te­lussa

    Moikka! Tämä blogi­postaus kertoo minun eli Marjan kuulu­misia parin kuukauden työssä­op­pi­mis­jak­soltani hankkeessa. Opiskelen tieto- ja viestin­tä­tek­niikkaa Riveria ammat­ti­kou­lussa ja olen kiinnos­tunut robotii­kasta, uusista tekno­lo­gioista sekä sähköi­sistä palve­luista. Joten tämä kyseinen Tulevai­suuden työ ‑hanke osuu juuri minun mielen­kiin­non­koh­tei­siini, sillä hankkeen tavoit­tee­nahan on juuri kehittää näiden kautta nykyistä työelä­mä­osaa­mista tulevai­suuden työn visioihini vastaa­vaksi. Työssä­op­pi­minen hankkeessa aluksi mieti­tytti,…

  • Tulevai­suuden Työ ‑hanke on käynnis­tynyt

    Korona vuosi 2020 laittoi meidät kaikki uuden eteen. Vuosi sitten keväällä koko Suomi pysähtyi, kun lähes kaikki siirtyivät etätyös­ken­telyyn sekä ‑opiskeluun. Kulunut vuosi laittoi meidät kaikki kokei­lemaan rajojamme ja miettimään uutta lähes­ty­mis­tapaa työsken­telyyn. Tässä vaiheessa Karelilla oli jo valmis­teilla uusi Tulevai­suuden Työ ‑hanke, joka käynnistyi lokakuussa 2020. Hankkeessa on tavoit­teena kehittää sekä Karelian oppimi­sym­pä­ristöjä että…

Tietoa blogista

Tulevai­suuden työ ‑hankkeen sivuston blogissa julkaistaan hankkeen kehit­tä­mistyön teemoihin ja toimintaan liittyviä artik­keleja. Teemoja ovat muuna muassa tulevai­suuden työ ja osaaminen, uudet oppimis- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ristöt, hybridi/-virtu­aa­lio­pe­tus/op­pi­minen, opetus­tek­no­logiat ja niiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa ja osaamisen kehit­tä­mi­sessä työelä­mässä ja työelämän koulu­tus­pi­lotit.

Blogin sisäl­löistä vastaa toimi­tus­kunta, johon kuuluvat Mikko Hyttinen, Minna Rokkila, Päivi Sihvo, Risto Salminen ja Kaisa Varis Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta.

Blogin etusivu

Arkisto

Kategoriat