Kuukausi: marraskuu 2022

 • ,

  Inspi­roivat puhujat johdat­te­livat ajatukset työelämän murrokseen

  Home » Archives for marraskuu 2022

  Kolme erilaista ja keskenään risten­nyttä näkökulmaa, noin sata kuulijaa ja tunti aikaa. Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa ‑webinaa­ri­sarja käynnistyi perjan­taina 11. marras­kuuta ajatuksia herät­tä­neellä ja puhuja­kat­tauk­sestaan kiitoksia kerän­neellä webinaa­rilla. Tulevai­suuden työ ‑hankkeen järjestämä avausosa sisälsi puheen­vuorot Työter­veys­lai­toksen pääjohtaja Antti Koivu­lalta, Porokylän Leipomo Oyssä nykyisin henki­lös­tö­joh­tajana työsken­te­le­vältä Tomi Tuomas­ju­kalta sekä Thinglink Oyn toimi­tus­johtaja Ulla-Maaria Koivu­lalta. Puheen­vuo­roissa käsiteltiin etenkin sitä, minkä­laista merki­tystä sillä on, missä työ tehdään, ja minkä­laisia vaiku­tuksia sillä on esimer­kiksi luovuuteen ja työssä kehit­ty­miseen.

  Aamun avannut Antti Koivula puhui etätyön sisäl­löstä ja merki­tyk­sestä. Pahimpina korona­vi­rusai­koina moni siirtyi etätyöhön. Pandemia tilanteen paikal­linen vaihtelu muutti usein sitä, tehtiinkö työtä työpaikan ja etätyö­pisteen välillä, mikä johti siihen, että keskustelu etätyöstä, lähityöstä, monipaik­ka­työstä ja virtu­aa­li­työstä muuttui aivan uuden­lai­seksi, kun yhä useam­malla oli näistä työn muodoista kokemusta.

  Maailman kriisit ja muut megat­rendit muuttavat työtä

  Koivula käsitteli työn tulevai­suutta koronan jälkei­sessä ajassa myös ennakoi­mat­toman maail­man­ti­lanteen vaiku­tuksen alla. Tällä hetkellä työn tulevai­suu­desta puhut­taessa on huomioitava koronan ja Venäjän hyökkäys­sodan lisäksi myös ilmas­to­kriisi ja digita­li­saatio. Ajalli­sesti nämä maailmaa muuttavat asiat ovat erilaisia, mutta kaikki vaikut­tavat työn murrokseen sekä työvoiman saata­vuuteen.

  Myös ihmisten käsitys jo siitä, mikä on työpaikan toimiston rooli, on muuttu­massa. Toimisto voidaan nähdä esimer­kiksi rauhan tyyssijana, tekno­lo­gisena älytilana tai usein ihmisten ja ideoiden kohtaa­mis­paikkana, jolloin yhtei­söl­li­syyden kautta käydään yhteistä keskus­telua. Se synnyttää luovuutta ja aktii­vi­suutta miettiä myös sitä, miten voidaan työsken­nellä uudella ja merki­tyk­sel­li­sellä tavalla.

  “Kun ollaan yhdessä, toimis­tosta tulee tehdä juhlan paikka, eikä hyödyntää sitä rutiinien työstä­miseen. Rutiineja voidaan tehdä etätyönä”, Antti Koivula sanoi.

  Koivulan mukaan paras tapa löytää kuhunkin organi­saa­tioon sopiva balanssi niin etätyön ja lähityön käytän­töjen suhteen on avoin, kaikki osapuolet huomioiva keskustelu kullakin työpai­kalla.

  Onko työasioiden ajattelu työtä ja tarvit­seeko työaikaa seurata?

  Monipuo­li­sesti johta­misen ja henki­lös­tötyön parissa työsken­nellyt ja johto­hen­ki­löitä valmen­tanut Tomi Tuomas­jukka puhui paljon siitä, mitä on työ ja mitä on etäällä oleminen, minkä vuoksi sana etätyö tuntui ymmär­ret­tä­västi hanka­lalta, ehkä aikansa eläneeltä käsit­teeltä. Lisäksi hän näki, että etänä työsken­te­le­miseen liittyy jänni­tettä, risti­riitaa ja jopa epäilystä siitä, onko etänä tehty työ yhtä arvokasta kuin työpai­kalla tehty sama työ.

  Tuomas­jukka pohdiskeli paljon sitä, mikä lasketaan työksi. Kun ajattelee töitä, saa ehkä töihin liittyvän oival­luksen, vaikkei niin aikonut tehdä, onko se työtä, Tuomas­jukka sanoi.

  “Entä teenkö vain työpai­kalla oikeaa työtä? Etätyö sanana on kahle, sillä (monessa ammatissa) työtä voidaan tehdä missä vain, milloin vain ja miten vain. Pitäisikö ryhtyä puhumaan vain työstä?”, Tuomas­jukka sanoi.

  Se, mikä määri­tetään työnteoksi, vaikuttaa myös siihen, kuinka järkevää on tehdä vaikkapa työajan­seu­rantaa. Tuomas­jukan mukaan tulevai­suu­dessa tämä työnteon aikaan ja paikkaan liittyvä muutos voi tuoda työhön vaihtoeh­doksi alusta­työtä, jolloin ihmiset toimi­sivat oman osaami­sensa puitteissa mikro­y­rit­täjinä sen sijaan että antai­sivat työpa­nok­sensa yhdelle organi­saa­tiolle.

  Virtu­aa­li­sessa tilan­teessa saa oppia tekemällä virheitä

  Aamun kolmas puhuja Ulla-Maaria Koivula on nähnyt vuosien ajan muutosta siinä, miten organi­saa­tioissa ihmiset kohtaavat työteh­tä­viään. Ulla-Maaria Koivula sanoi, että organi­saa­tioiden tulee miettiä, milloin henki­löstön kanssa kannattaa tavata kasvo­tusten ja milloin riittäisi etäkoh­taa­miset. Myös Antti Koivula korosti, että tällaiset päätökset ovat organi­saa­tio­koh­taisia.

  “Kohtaa­miset ovat tärkeitä, kun työstetään yhdessä jotakin asioita. Virtu­aa­liym­pä­ris­töjen merkitys työn teossa ja etenkin pereh­dy­tyk­sessä on kasvanut. Pereh­dy­tyksen virtua­li­soin­nista on yrityk­sissä hyviä kokemuksia”, Ulla-Maaria Koivula sanoi.

  Työhön liittyvän tekemisen muuttu­minen osin virtu­aa­li­seksi on alkanut pereh­dy­tysten kaltai­sesta toimin­nasta. Viime aikoina uutena tarpeena on tullut esille soft skills ‑osaaminen, jota voidaan harjoittaa myös virtu­aa­li­sesti. Esimer­kiksi Thinglinkin verkko­so­vel­luk­sella on toteu­tettu kaupassa helppojen ja hankalien asiak­kaiden kohtaa­misia, mikä on valmis­tanut opiske­li­joita ja työnte­ki­jöitä tilan­teisiin, joihin he eivät toivot­ta­vasti koskaan joudu työssään törmäämään.

  “Virtu­aa­li­sesti oppien ihminen voi oman valinnan kautta seurata, miten oma valinta vaikuttaa tilanteen etene­miseen”, Ulla-Maaria Koivula korosti.

  Puheen­vuo­roissa korostui, että työelämä on muuttuneet viime vuosina paljon, mikä vaatii paljon sekä tekno­lo­gialta että ihmisiltä. Suhtau­tu­minen monipaik­ka­työhön ja jatkuvaan osaamisen lisää­miseen on oltava erilaista nyt kuin viime vuosi­kym­me­nellä. Hybri­dityö ja hybri­diop­pi­minen eivät jääneet vain korona-ajan ilmiöiksi, vaan ne ovat arkea myös tulevai­suu­dessa.

  23.11.2022

  Kirjoit­tajat:

  Risto Salminen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Minna Rokkila,opetusteknologia-asiantuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, projek­ti­pääl­likkö, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • Työelä­mä­kump­panit saatiin mukaan elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin

  Home » Archives for marraskuu 2022

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehitetään tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­misen lisäksi osallis­tavia tapoja tehdä yhteis­työtä työelämän kanssa. Elinkaa­riar­vioin­neissa työelä­mä­kump­panit ovat tärkeitä, sillä pelkillä laskel­milla ei opita samoin kuin silloin, kun datalla on todel­linen lähde sekä ympäristö, jossa arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää käytän­nössä.

  Yliopettaja Lasse Okkonen kertoo Karelian Pulssi-verkko­jul­kai­sussa, miten voidaan osallistaa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheisiin.

  Lue lisää Pulssi-verkko­jul­kai­susta


 • ,

  MLC-oppimi­sym­pä­ristöä hyödyn­nettiin liike­ta­louden opinto­jak­solla

  Home » Archives for marraskuu 2022

  Tulevai­suuden Työ ‑hankkeessa on valmis­tunut uusia oppimi­sym­pä­ristöjä, joista yksi on MLC (Multi-Location-Classroom) tekno­logiaa hyödyntävä MLC-luokka­huone. MLC-tekno­logia perustuu jaetun luokka­huoneen kokemukseen ja mahdol­listaa opetuksen järjes­tä­misen useam­massa tilassa sekä verkossa saman­ai­kai­sesti. MLC-tekno­logiaa hyödyn­tävät luokat sijait­sevat molem­milla Karelian kampuk­silla Tikka­rin­teellä sekä Wärtsi­lässä.

  Kuva 1. Liike­ta­louden opinto­jakson toteutus MLC-tilassa.

  Kokeilu

  Tässä kokei­lussa hyödyn­nettiin Wärtsilä-kampuk­sella sijait­sevaa MLC-luokka­tilaa yhdis­tettynä etäope­tukseen Colla­bo­ra­tessa, jolloin hybri­dio­pe­tukseen osallistui yhteensä 47 opiske­lijaa. Tarkoi­tuksena oli yhden aamupäivän opetus­kerran aikana selvittää, kuinka hyvin uudella tekno­lo­gialla varus­tettu tila toimii hybri­dio­pe­tuk­sessa niin, että osa opiske­li­joista osallistuu oppitun­nille etänä (25 hlöä) ja osa luokassa (22 hlöä) paikan päällä.

  Opettajina opinto­jak­solla toimivat Lotta Lilja ja Aini Simola. Opetus sisälsi aamupäivän alussa etäyh­teyden (Colla­borate) kautta työelä­mäyh­teis­työ­kump­panin pitämän luennon (Kuva 2) sekä tauon jälkeen yhteistä keskus­telua aiheesta (Kuva 3) ja kuvassa 1 nähtävää luokkao­pe­tusta.

  Miten tekno­logia toimi opetuk­sessa

  Tekno­logian käyttöönotto tunnin alussa sujui nopeasti, eikä erityisiä ongelmia tullut vastaan. Hyötynä tekno­lo­giasta nähtiin se, että yhtei­söl­li­syyden tunne koettiin opetuk­sessa vahvempana suuren näytön ja tarkan kuvan ansiosta. Kuva välittyi verkkoon ja verkosta luokkaan ilman haasteita. Luokka­huo­neessa olevat opiske­lijat ja opettajat näkyivät selkeästi etäosal­lis­tu­jille verkkoon ja vastaa­vasti etäopis­ke­li­joiden profiili- ja video­kuvat näkyivät selkeästi luokka­tilaan ison MLC-seinän ansiosta.

  Video­yh­teyksien avaaminen etäosal­lis­tujien toimesta sai aikaan positii­visen ja läheisen tunnelman eri tiloissa olevien osallis­tujien välillä. Tämä mahdol­listi hyvän keskus­telun synty­misen ja todel­lisen vuoro­pu­helun luokka­ti­lassa ja etänä osallis­tujien kesken. Tila ja iso MLC-seinä auttoivat opettajaa huomioimaan hyvin sekä verkossa että luokka­ti­lassa olevat opiske­lijat. Kaikkien eri kanavien kautta osallis­tuvien huomiointi tasapuo­li­sesti on joskus haasteena hybri­dio­pe­tuk­sessa.

  Kuva 2. Työelä­mä­kump­panin etäluento.

  Kokeiluun liittyvät haasteet

  Oppitunnin järjes­tä­miseen liittyi myös haasteita. Esille nousi erityi­sesti teknisiä haasteita, kuten ohjelmien yhteen­so­pivuus ja äänion­gelmia. Etäosal­lis­tu­miseen hyödyn­ne­tyssä ohjel­mis­tossa (Colla­borate) ei tiedoston jakaminen toiminut vierai­lijan MAC koneella. Tiedosto jaettiin opettajan toimesta, jonka jälkeen kaikki toimi ilman ongelmia.

  Äänet kuuluivat pääasiassa hyvin, mutta jonkin verran pätki­mistä esiintyi etäosal­lis­tujien äänessä. Haaste liittyy erityi­sesti etäosal­lis­tujien käyttämiin laitteisiin ja verkko­yh­teyksiin, joihin ei voida vaikuttaa oppilai­toksen tai luokan tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla. Etäosal­lis­tujien mukaan myös luokka­huo­neesta ääni kuului paikoi­tellen etäisenä. Yhtenä haasteena nähtiin myös luokka­huo­neesta kuuluvat häiriöäänet, kuten tuolista ja pulpe­teista lähtevät äänet niitä siirret­täessä tai liikut­taessa kuuluivat selvästi. Lisäksi video­ty­kistä kuuluva varsin kova tuulet­timen ääni voi peittää hiljaisen opettajan äänen. Ratkaisuna nähtiin erillisen mikro­fonin käyttö kattoon kiinni­tetyn kuvissa näkyvän paneeli-mikro­fonin lisäksi, joka voisi tehostaa äänen kuulu­vuutta verkkoon sekä luokka­huo­neessa.

  Kuva 3. Yhteistä keskus­telua verkko- ja lähio­pis­ke­li­joiden kanssa.

  Video­kuvan osalta opettajan tulee miettiä missä kohtaa luokassa seisoo, jotta opettaja on näkyvissä sekä etäopis­ke­li­joille että luokka­huo­neo­pis­ke­li­joille. Opettajaa seuraava robot­ti­kamera mahdol­lis­taisi sen, että opettaja voisi keskittyä enemmän opetta­miseen, eikä tarvitsisi miettiä video­kuvan kannalta optimaa­li­sinta kohtaa, jossa seisoa. Lisäksi luokan edessä puhuvalla opetta­jalla (kuvassa näytön oikealla laidalla) on pitkä matka tieto­ko­neiden taakse, jolloin materi­aalien ja Power­point-diojen vaihta­minen vaatii siirty­mistä tieto­ko­neelle. Kauko­sää­timen hankki­minen esityksen ohjaukseen toimisi hyvänä lisänä.

  Kehit­tä­mi­si­deoita opiske­li­joilta

  Opetukseen osallis­tuneet opiske­lijat olivat kiinnos­tu­neita uudesta tekno­lo­giasta ja sen mukanaan tuomista mahdol­li­suuk­sista. He suhtau­tuivat ymmär­tä­väi­sesti ja myötä­mie­li­sesti tähän kokeiluun.

  Tunnin lopuksi tilan ja tekno­logian toimi­vuu­desta saatiin runsaasti sekä positii­vista palau­tetta että kehit­tä­mi­si­deoita luokassa läsnä­ol­leilta opiske­li­joilta. Valko­kan­kaalla oleva ikkuna oli laajen­nettu koko näytölle, jolloin näytön alareu­nassa olevat asiat eivät näkyneet luokan takaosaan. Päänäy­töllä käytössä olevaa esitys­tilaa voikin opettaja säätää ohjaus­pa­nee­lista tarpeeksi korkealle, jotta ne näkyvät myös takana oleville opiske­li­joille.

  Luokan pulpetit oli aseteltu perin­tei­sesti riviin ja ne toimivat ehkä perin­tei­sessä opetuk­sessa. Kalus­teiden asettelua voi miettiä ja muokata valitun pedago­giikan mukai­sesti ja pulpettien asette­le­minen esimer­kiksi suurem­miksi pöydiksi mahdol­listaa ryhmä­töiden teon. Pulpettien asette­le­minen puoli­kaareen mahdol­lis­taisi erilaisen näkyvyyden näytölle sekä säästäisi edestä tilaa opetuk­selle ja voisi myös vähentää hälyäänten kantau­tu­mista etäosal­lis­tu­jille, jos pulpetteja ei sijoi­tet­taisi aivan katossa olevan panee­li­mik­ro­fonin alle.

  Lopuksi

  Kokei­lusta huomattiin, että tila toimii varsin hyvin hybri­dio­pe­tuk­sessa. Perin­tei­sessä opetuk­sessa tila tarjoaa suuren ja tarkan näytön materi­aalien esittä­mi­selle ja etäope­tuk­sessa etäosal­lis­tujien suuret kuvat tuovat enemmän läsnä­olon­tun­netta luokka­huo­ne­työs­ken­telyyn. Seuraa­vassa kokei­lussa on hyvä ottaa mukaan myös toinen MLC-luokka­huone ja tarkas­tella luokkien ja etäope­tuksen välistä toimi­vuutta.

  Kirjoit­tajat:
  Mikko Hyttinen, lehtori
  Aini Simola, lehtori
  Lotta Lilja, lehtori