Kuukausi: syyskuu 2022

 • Webinaa­ri­sarja: Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa

  Home » Archives for syyskuu 2022

  Työelämä ja työssä tapahtuva oppiminen ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana paljon. Hybri­dityö ja hybri­diop­pi­minen eivät jääneet vain korona-ajan ilmiöiksi, vaan ne ovat arkea myös tulevai­suu­dessa. Ennakoi­mat­tomat muutokset ja digita­li­saation voimakas kehit­ty­minen vaikut­tavat työhön, työelämään ja siellä tarvit­tavaan osaamiseen ja oppimiseen. Samalla resiliens­sistä eli muutos­ky­vyk­kyy­destä on tullut yhä keskei­sempi työelä­mässä tarvittava taito.

  Miltä työn ja työelämän tulevaisuus näyttää? Minkä­laista kykyä ja osaamista työssä tarvitaan? Entä miten tällaista osaamista voidaan kehittää organi­saa­tioissa myös tulevai­suu­dessa? Minkä­lainen menes­tyksen edellytys työn lomassa tapahtuva oppiminen voi olla? Näihin teemoihin pureu­dutaan marras­kuussa 2022 käynnis­ty­neessä, kaikille avoimessa Tulevai­suuden työ ja oppiminen työn lomassa ‑webinaa­ri­sar­jassa.

  Webinaa­reissa kuulemme asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­rojen lisäksi esimerkkejä hyvistä käytän­nöistä. Julkai­semme webinaarien esitykset Howspace-yhteis­työs­kentely-ympäris­tössä, jossa ennakkoon ilmoit­tau­tuneet voit osallistua myös teemaan liittyviin mielen­kiin­toisiin keskus­te­luihin.

  Webinaarit

  pe 14.4.2023 klo 8.30–9.30: Miten osaamista lisätään virtu­aa­liym­pä­ris­töjen avulla?

  Tarkemmat tiedot julkaistaan helmi-maalis­kuussa.

  Menneet:

  pe 11.11.2022 klo 8.30–9.30: Mihin työn tulevaisuus on menossa?  

  • Työn tulevaisuus koronan jälkeen ja ennakoi­mat­toman maailman tilanteen edetessä
   Antti Koivula, pääjohtaja, Työter­veys­laitos  
  • Etätyö on vanhen­tunut käsite
   Tomi Tuomas­jukka, henki­lös­tö­johtaja, Porokylän Leipomo Oy
  • Virtu­aa­liym­pä­ris­töjen merkitys muuttu­vassa työssä ja henki­löstön koulu­tuk­sessa – esimerkkejä suoma­lai­sista yrityk­sistä
   Ulla-Maaria Koivula, toimi­tus­johtaja, Thinglink Oy

  pe 25.11.2022 klo 8.30–9.30: Työssä oppimisen mahdol­li­suuksia avaamassa   

  • Strate­ginen oppiminen tärkein menes­tys­te­ki­jämme
   Juha Koskinen, strate­gisen oppimisen tienrai­vaaja, tieto­kir­jailija
  • Digitaa­liset ratkaisut ketterän oppimisen tukena — Case HJK
   Joona Ryhänen, Valamis Oy

  pe 9.12.2022 klo 8.30–9.30: Tulevai­suuden osaaminen ja osaamisen tunnis­ta­minen 

  • Kohti plane­taa­rista viisautta ja kestävää työelämää
   Hannu L. T. Heikkinen, professori, Jyväs­kylän yliopisto
  • Osaamis- ja oppimis­tar­peiden tunnis­ta­minen
   Pirkko-Liisa Hyttinen, työ- ja organi­saa­tiop­sy­kologi, LiidPliis
   Liisa Porento, projek­ti­pääl­likkö, Pohjois-Karjalan Kauppa­kamari
  • Oppimis­muo­toilu osaamisen kehit­tä­misen tukena
   Minna Rokkila, opetus­tek­no­logia-asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
   Päivi Sihvo, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Tulevai­suuden Työ ‑hanke

  pe 27.1.2023 klo 8.30–9.30: Miten voin oppia työn lomassa?

  • Mikro-oppiminen työn lomassa
   Petteri Kallio, johtaja, koulu­tus­lii­ke­toi­minta, FT, HAUS Kehit­tä­mis­keskus Oy
  • Arjessa oppiminen Elisassa.
   Mikko Reijonen, HR-kehit­tä­mis­pääl­likkö, Elisa Oyj

  pe 24.2.2023 klo 8.30–9.30: Tavoit­teena digiky­vykäs organi­saatio

  • Apua Digiin — Mitä hyötyä digiky­vyk­kyyden tunnis­ta­mi­sesta on organi­saa­tiolle? Digiky­vyk­kyyden tunnis­ta­misen työkaluja.
   VTT:n asian­tun­tijat Jukka Kääriäinen ja Jyrki Poikkimäki
  • Tulossa kokeiluun Karelian jatkuvan oppimisen portaali
   Kyvykkyys ‑hankkeen toimijat

  Ilmoit­tau­tu­minen

  Voit ilmoit­tautua kaikkiin tilai­suuksiin samaan aikaan tällä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella.

  Kenelle

  Esimie­hille, yrittä­jille, asian­tun­ti­joille ja muille työnteon kehit­tä­jille sekä kaikille, jotka ovat kiinnos­tu­neita tulevai­suuden työstä, oppimi­sesta ja uusista osaamisen kehit­tä­misen tavoista.

  Aika ja paikka

  Kuudes webinaari järjes­tetään perjan­taina 14.4. klo 8.30–9.30. Webinaarit järjes­tetään Teams-yhtey­dellä, joten voit osallistua tilai­suuteen mistä vain. Osallis­tu­mis­linkki ja kutsu Howspace-ympäristöön lähetetään ennakkoon ilmoit­tau­tu­neille.

  Tilai­suuden järjestäjä

  Webinaa­ri­sarjan toteut­tavat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ- ja Työelä­mä­läh­töinen kyvyk­kyyksien johta­minen ja kehit­tä­minen ‑hankkeet sekä Kauppa­ka­marin Työnan­tajat koulu­tuksen tukena ‑hanke.