Kuukausi: joulukuu 2022

 • ,

  Omilla kokei­lulla edut irti älysei­nistä ja älyti­loista

  Home » Archives for joulukuu 2022

  Älykkäiden tilojen yleis­ty­minen on näkynyt tekno­lo­giat­rendien trendi­mit­tauk­sissa jo niin usein, että sitä ei voi laskea enää vain heikoksi signaa­liksi. Maineikkaan Gartnerin viime­vuo­tisen ennus­tuksen mukaan älykkäät tilat ja älyseinät ovat vaikut­ta­vimpia todel­li­suutta ja virtu­aa­li­suutta yhdis­täviä tekno­lo­gioita, jotka tulevat yleis­tymään voimak­kaasti 3–6 vuoden sisällä.

  (lisää…)

 • Opinnäy­tetyö: Murroksen kokenut henki­lös­tö­joh­ta­minen vaatii virtu­aa­lista osaamista

  Home » Archives for joulukuu 2022

  Tulevai­suuden Työ ‑hankkeelle tehdyssä Johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen YAMK-opinnäy­te­työssäni kehitettiin modernia tekno­logiaa hyödyn­täviä työtapoja tulevai­suuden henki­lös­tö­am­mat­ti­lai­sille. Selvisi, että tulevai­suuden henki­lös­tö­joh­ta­minen on yksilöl­li­sesti joustavaa, mutta yhtei­söl­li­syyttä tukevaa – ja virtu­aa­li­tek­no­lo­gialla on siinä merkittävä rooli.

  Kehitystyö asian­tun­ti­ja­tii­missä

  Kehit­tä­mi­sessä hyödyn­nettiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle keväällä 2022 valmis­tu­neita oppimis- ja työskentely-ympäristöjä. Kehitystyö toteu­tettiin työpa­ja­työs­ken­telynä ja tutki­mus­haas­tat­te­luina. Huhti­kuussa 2022 pidetyssä työpa­jassa Tikka­rinteen kampuk­selle koottiin henki­lös­töalan ammat­ti­lai­sista koostuva työryhmä, joka tutustui Studio Canvas ‑suunnit­te­lu­tilaan, Simula-oppimi­sym­pä­ristöön, MLC-luokka­tilaan sekä A212-yhteis­suun­nit­te­lu­tilaan. Tutus­tu­misen kohteena olivat erityi­sesti uudet tekno­lo­giset ratkaisut eli digitaa­linen yhteis­suun­nit­te­luseinä, simulaa­tio­tek­no­logia, etäläs­näolon mahdol­listava jaetun luokka­tilan kokonaisuus sekä koske­tus­näy­töl­liset valko­tau­luseinät. Asian­tun­ti­joiden ajatuksia tekniikan hyödyn­net­tä­vyy­destä omaan työhönsä selvi­tettiin työpa­jai­deoinnin lisäksi haastat­te­luilla. Tutki­muk­sessa haasta­teltiin myös hankkeen henki­lö­kuntaa ja heiltä kerättiin kokemuksia tilojen käyttöön­ottoon liittyen.

  Interak­tii­vinen tekno­logia, laaja­ku­va­näytöt, monipuo­liset tiedon jakamis­mah­dol­li­suudet sekä hyvät kaiutin­jär­jes­telmät mahdol­lis­tavat aidono­loisen vuoro­vai­ku­tuksen silloinkin, kun osa osallis­tu­jista on etänä ja osa paikan päällä. Ryhmä­työs­ken­telyyn suunni­tellut työkalut edistävät yhtei­söl­li­syyttä ja mahdol­lis­tavat hybri­dityön tekemistä entistä laajem­malla tavalla. Kehitys­työssä selvisi, että uusi tekniikka tuo monipuo­li­suutta erityi­sesti osaamisen kehit­tä­miseen esimer­kiksi simulaa­tio­kou­lu­tuksien ja etätyö­no­pas­tuksen muodossa. Hybri­di­työhön suunni­tellut työskentely-ympäristöt muokkau­tuvat erilaisiin käyttö­tar­koi­tuksiin ja erilai­sille käyttä­jille.

  Työsken­telyä Canvas Studio ‑yhteis­suun­nit­te­lu­tilan seinän ääressä.

  Työelämän murros

  Työelämän nopea muuttu­minen on asettaa muutos­tar­peita organi­saa­tioiden toimin­ta­ta­voille. Hybri­dityön yleis­ty­minen sekä työväestön demogra­fiset ja globa­li­saation aiheut­tamat muutokset muuttavat työelämää. Henki­lös­tö­joh­ta­mi­selta vaaditaan yksilöl­listä jousta­vuutta. Työn tekemisen uusi tapa on yhtei­sö­oh­jautuva organi­saa­tio­malli, jossa tiimit saavat entistä enemmän valtaa ohjata työn tekemistä. Tässä kehitys­työssä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää uusia monikäyt­töisiä työsken­te­ly­tiloja suunni­tel­lessa sekä yhtei­söl­li­syyteen perus­tuvien toimin­ta­ta­pojen eteenpäin viemi­sessä. Toivon, että kehitys­työssä saatu tieto ja kokemukset inspi­roivat uusiin tekno­lo­gioihin tutus­tu­miseen ja innos­tavat niiden hankintaan yrityk­sissä.

  Kirjoittaja:
  Annika Rieppo, johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen opiskelija, Tradenomi (YAMK)

  Lisätietoja:
  Annika Riepon opinnäy­tetyö Virtu­aa­lisen henki­lös­tö­joh­ta­misen työta­pojen kehit­tä­minen (julkaistu 14.12.2022)