Kuukausi: maaliskuu 2021

 • Hankkeessa harjoit­te­lussa

  Home » Archives for maaliskuu 2021

  Moikka!

  Tämä blogi­postaus kertoo minun eli Marjan kuulu­misia parin kuukauden työssä­op­pi­mis­jak­soltani hankkeessa. Opiskelen tieto- ja viestin­tä­tek­niikkaa Riveria ammat­ti­kou­lussa ja olen kiinnos­tunut robotii­kasta, uusista tekno­lo­gioista sekä sähköi­sistä palve­luista. Joten tämä kyseinen Tulevai­suuden työ ‑hanke osuu juuri minun mielen­kiin­non­koh­tei­siini, sillä hankkeen tavoit­tee­nahan on juuri kehittää näiden kautta nykyistä työelä­mä­osaa­mista tulevai­suuden työn visioihini vastaa­vaksi.

  Työssä­op­pi­minen hankkeessa aluksi mieti­tytti, että miten se onnistuu ja vielä tällaisena etätyö­aikana ja hankkeen ollessa aika tuore. Mutta tämä mietti­minen osoit­tautui turhaksi, sillä saimme sovittua harjoit­te­lussa suori­tet­tavat työteh­täväni todella sujuvasti ja saimme raken­nettua sellaisen harjoit­telun, joka palveli molempia osapuolia. Harjoit­te­lussa sain omia mieleisiä projekteja, jotka vastaavat oppis­ta­voit­tei­siini. Näissä projek­teissa pääsin sovel­tamaan koulussa opittua tieto­taitoa käytäntöön. Olen esimer­kiksi päässyt tekemään verkko­sivuja, tieto­kantaa, testaamaan laitteita sekä pohtimaan erilaisien työka­lujen käyttöä hankkeen eri vaiheissa. Opetta­vai­sinta on ehkä se, että olen saanut paljon pohtia itsenäi­sesti ratkaisuja, mutta lopul­liseen ratkaisuun pääse­mi­seksi olen aina saanut tukea ja ohjausta hankkeesta.

  Harjoittelu ison organi­saation alla toi myös sen etuuden, että pääsin tekemään yhteis­työtä muiden organi­saation toimin­tojen ja henki­löiden kanssa. Hanke on pitänyt minusta kyllä hyvää huolta ja huoleh­tinut, että saan kehittää osaamistani jakson aikana. Erittäin positii­vista minusta on se, että tunnen kuuluvani yhdeksi hanke­tiimin jäseneksi. Iso kiitos tästä koko hanke­po­ru­kalle!

  Terkuin Marja, harjoit­telija


 • Tulevai­suuden Työ ‑hanke on käynnis­tynyt

  Home » Archives for maaliskuu 2021

  Korona vuosi 2020 laittoi meidät kaikki uuden eteen. Vuosi sitten keväällä koko Suomi pysähtyi, kun lähes kaikki siirtyivät etätyös­ken­telyyn sekä ‑opiskeluun. Kulunut vuosi laittoi meidät kaikki kokei­lemaan rajojamme ja miettimään uutta lähes­ty­mis­tapaa työsken­telyyn.

  Tässä vaiheessa Karelilla oli jo valmis­teilla uusi Tulevai­suuden Työ ‑hanke, joka käynnistyi lokakuussa 2020. Hankkeessa on tavoit­teena kehittää sekä Karelian oppimi­sym­pä­ristöjä että opetusta yhteis­työssä työelämän kanssa. Erityi­sesti etä- ja hybri­di­työs­ken­telyn kehit­tä­minen on kiinnos­tavaa ja uusia mahdol­li­suuksia tarjoavaa.

  Tulevai­suuden työ ‑hanke on kolmi­vuo­tinen ja sitä rahoit­tavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Karelia. Hankkeen tavoit­teena on kolmen vuoden aikana kehittää opetusta ja Karelian oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan tulevai­suuden työn vaati­muksia. Hanke toimii kiinteässä yhteis­työssä Karelian omien TASO projektien sekä muiden Karelian hankkeiden kanssa.

  Mitä hankkeessa on sitten tarkoitus kehittää ja mitä se konkreet­ti­sesti tarkoittaa?

  Yksi näkyvä tulos tulee olemaan Karelian fyysisten tilojen kehit­tä­minen. Molem­mille Karelian kampuk­sille (Tikka­rinne ja Wärtsilä) raken­netaan uusia oppimi­sym­pä­ristöjä niin, että niissä huomioidaan sekä yleisiä pedago­gisia että ammatil­lisia & alakoh­taisia vaati­muksia. Oppimi­sym­pä­ris­töihin integroidaan uusinta opetus­tek­no­logiaa, joka mahdol­listaa uusien ja monimuo­toisten pedago­gisten ratkai­sujen käyttä­misen opetuk­sessa.

  Lisäksi suunnit­teilla on tarjota opetuksen kehit­tä­miseen opettajien yhteis­suun­nit­te­lu­tiloja sekä opetus­ma­te­ri­aalin tuotan­to­tiloja. Tiloissa hyödyn­netään uutta tekno­logiaa ja suunnit­telun aikana tehdään yhteis­työtä lähia­lueen työelä­mä­kump­pa­neiden kanssa. Työelä­mä­kump­pa­neiden osallis­tu­minen hankkeeseen antaa kuvaa siitä, mitä tulevai­suuden työelämä vaatii ja miten voimme Karelian fyysi­sissä ympäris­töissä ottaa tämän huomioon.

  Opettajien pedago­gisten taitojen tukeminen ja uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen sujuva käyttöönotto on myös tärkeää. Tästä johtuen hankkeessa luodaan oma Kehit­tä­jä­opettaja-malli. Kehit­tä­jä­opet­tajat työsken­te­levät yhdessä uusissa oppimi­sym­pä­ris­töissä ja kehit­tävät oman alansa opetusta kiinteässä yhteis­työssä työelämän kanssa.

  Karelian neljä kehit­tä­jä­opet­tajaa on jo valittu ja he edustavat eri koulu­tus­vas­tuita. Kehit­tä­jä­opet­tajat työsken­te­levät hankkeessa lukuvuoden ja kullakin heistä on oma opetukseen liittyvä työelä­mä­lä­heinen kehit­tä­mis­pro­jekti. Kehit­tä­jä­opet­tajien on tarkoitus jakaa omaa osaamistaan toisille opetta­jille ja erityi­sesti seuraavana vuonna valit­ta­ville uusille kehit­tä­jä­opet­ta­jille.

  Missä mennään ja mitä sitten?

  Tällä hetkellä on hankkeessa aloitettu tila- ja tekno­lo­gia­kar­toi­tukset. Ensim­mäisiä laite- ja tekno­lo­gia­han­kintoja on jo tehty ja niitä ollaan testaa­massa. Samoin Kampusten tilakar­toi­tukset ovat edenneet ja maalis­kuussa alkaa ensim­mäisten yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lojen suunnittelu.

  Hankkeessa työsken­telee toimi­joiden lisäksi myös harjoit­te­li­joita. Harjoit­te­li­joiden vastuulla on ollut muun muassa hankkeen verkko­si­vujen luominen ja sen visuaa­lisen ilmeen suunnittelu. Harjoit­teluun on liittynyt remon­toi­taviin tiloihin tilakorttien luominen sekä hankkeen erilaisiin suunnit­te­lu­ko­kouksiin osallis­tu­minen. Harjoit­te­lijat ovat saaneet hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea hanke­työs­kentely sisältää. Koskaan ei voi edetä suora­vii­vai­sesti ja aina voi tulla uusia yllätyksiä, mihin on reagoitava nopeasti. Omalla työsken­te­lyllään harjoit­te­lijat ovat osoit­taneet sen, että heillä on taitoa ja kykyä vastata hanke­työs­ken­telyn haasteisiin! Erityis­kii­tokset Marjalle ja Juusolle työpa­nok­sesta.

  Hanke ja siinä raken­net­tavat uudet oppimi­sym­pä­ristöt tarjoavat erinomaisen alustan myös opinnäy­te­töiden toteu­tuk­sille sekä tarvit­ta­valle yrity­syh­teis­työlle. Oppimi­sym­pä­ristöjä ja tekno­lo­gioita voidaan soveltaa monella eri alalla ja erilai­sissa projek­teissa. Opinnäy­te­töitä on tällä hetkellä suunnit­teilla muun muassa Johta­misen ja liike­toi­minta osaamisen sekä Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen YAMK koulu­tuk­sissa.

  Hankkeen verkko­si­vujen valmis­tu­misen myötä on Karelian henki­lö­kunnan ja työelämän yhteis­työ­kump­pa­neiden helpompi seurata, mitä hankkeessa tapahtuu. Verkko­si­vuilta voi ottaa yhteyttä hanke­toi­mi­joihin ja ideoida yhdessä tulevai­suutta!

  Terve­tuloa tekemään Tulevai­suuden Työtä!

  Minna Rokkila, opetus­tek­no­logia-asian­tuntija, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 
  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu