Kuukausi: joulukuu 2021

 • ,

  Työpaja VR tekno­lo­gioista opetus­suun­ni­tel­ma­vas­taa­ville

  Home » Archives for joulukuu 2021

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä ja niihin liittyvää pedago­giikkaa. Jos oppimi­sym­pä­ristöjä ei oteta käyttöön, ei niiden kehit­tä­mi­sestä ole juuri hyötyä. Hankkeessa tavoit­teena on jalkauttaa osaamista uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä, tekno­lo­gioista ja pedago­gii­kasta Karelian opetta­jille kehit­tä­jä­opetta- sekä opetta­jalta opetta­jalle mallin mukai­sesti. Tarkoi­tuksena on saada uudet tekno­lo­giset ratkaisut sekä kehitetyt Lab ympäristöt opettajien käyttöön.

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ollaan parasta aikaa kehit­tä­mässä opetus­suun­ni­telmia.  Tulevai­suuden työ hankkeen tavoit­teena on, että hankkeessa kehitet­tävät uudet oppimi­sym­pä­ristöt, tekno­logiat sekä pedago­giikka huomioidaan myös opetus­suun­ni­telmien kehitys­työssä.

  XR tekno­logiat

  XR tekno­lo­gioilla tarkoi­tetaan katto­kä­sit­teenä yhtei­sesti VR (virtu­aa­li­to­del­lisuus), AR (lisätty todel­lisuus) ja MR (yhdis­tetty todel­lisuus) tekno­lo­gioita. Näillä tekno­lo­gioilla voidaan esimer­kiksi simuloida todel­lisia työelämän oppimis­ti­lan­teita ja luoda katso­jille toden­tun­tuisia oppimis­ko­ke­muksia erilai­sista ilmiöistä.

  Työpaja

  Tulevai­suuden työ hankkeen toimijat järjes­tivät opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille työpajoja hankkeen uusista oppimi­sym­pä­ris­töistä ja tekno­lo­gioista. Yksi työpaja käsitteli XR tekno­lo­gioita ja kuinka niitä voisi hyödyntää opetuk­sessa. Työpa­jassa keski­tyttiin erityi­sesti virtu­aa­li­tek­no­lo­giaan (VR).

  Työpajan tarkoi­tuksena oli tarjota opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville tietoa ja ideoita eri mahdol­li­suuk­sista, miten VR tekno­logiaa on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä tällä hetkellä. Työpa­jassa esiteltiin osallis­tu­jille yleisesti mitä XR tekno­logiat ovat, miten niitä on hyödyn­netty opetuk­sessa sekä työelä­mässä. Lopuksi testattiin VR laseja erilaisten sisäl­töjen avulla.

  Työpa­jassa käytetyt VR lasit.
  Hard Skills ja Soft Skills

  Työpa­jassa VR tekno­logiaa lähes­tyttiin erityi­sesti Hard skills ja Soft Skills jaottelun kautta. Hard skills eli teknisten taitojen opiskelua VR tekno­logian avulla havain­nol­lis­tettiin Voima­telin ja Ponssen virtu­aa­li­sista harjoi­tuk­sista laadi­tuilla videoilla (mastoon kiipeä­mis­har­joitus ja virtu­aa­linen poistu­mis­har­joitus). Soft Skills eli pehmeiden taitojen (esimer­kiksi vuoro­vai­kutus, kokemuk­sel­lisuus, kohtaa­minen, jne.) opiskelua havain­nol­lis­tettiin esimer­kiksi asiakas­pal­veluun liitty­villä tilan­teilla. (Kela-asointi  ja Vanhempien alkoho­lin­käyttö lapsen silmin)

  Virtu­aa­li­maa­ilmat

  Työpa­jassa keskus­teltiin myös virtu­aa­li­maa­il­mojen, kuten AltSpace käytöstä ja merki­tyk­sestä opetuk­sessa. Virtu­aa­li­maa­il­moihin voidaan osallistua VR lasien avulla, jolloin kokemuk­sesta saadaan vaikut­ta­vampi kuin pelkän tieto­koneen ja näytön kautta osallis­tu­mi­sella. Virtu­aa­li­maa­ilmoja voidaan hyödyntää esimer­kiksi kokousten tai opetusten pitämiseen. Tulevai­suu­dessa myös metaversen rooli sosiaa­li­sessa kanssa­käy­mi­sessä, oppimi­sessa ja opetuk­sessa tulee kasvamaan.

  Mihin sisäl­töihin VR tekno­logia soveltuu

  Tiivis­te­tysti työpa­jasta VR tekno­logian käyttöä kannattaa miettiä mihin sisäl­töihin se sopii. VR tekno­logia sopii esimer­kiksi vaaral­listen ja haasteel­listen tilan­teiden kokemiseen ja harjoit­teluun autent­ti­sessa ympäris­tössä. VR tekno­logian avulla päästään paikkoihin, joihin ei normaa­listi tai helposti päästä. Esimerkkejä tällai­sista ovat muun muassa tulipalot, pelas­tus­toi­minta ja yritys­kier­rokset toisissa maissa.

  VR tekno­logian käyttö soveltuu myös kalliiden ja paljon resursseja vaativien tilan­teiden harjoit­teluun simulaa­tioiden avulla. Tällaisia ovat esimer­kiksi lento­si­mu­laatiot ja tuotan­to­ti­lojen alasajot vaara­ti­lan­teissa. VR tekno­logia soveltuu hyvin myös vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teiden simulointiin asiakas­pal­ve­lussa, asiakas- ja potilas­työssä sekä ihmisten kohtaa­misiin liitty­vissä harjoi­tuk­sissa. Esimer­kiksi erilaisten asiakas­ti­lan­teiden harjoittelu kaupan asiakas­pal­ve­lussa, rekry­toinnin harjoittelu tai haastavan asiakkaan kohtaa­minen.

  Pohdit­ta­vaksi osallis­tu­jille jäi miten VR tekno­logiaa voisi hyödyntää oman alan opetuk­sessa ja miten tekno­logiat tulisi huomioida opetus­suun­ni­telmien kehit­tä­mi­sessä?

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Tommi Kinnunen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  Kehit­tä­mis­työ­pa­jassa kartoi­tettiin XRlab toiminnan vaati­muksia

  Home » Archives for joulukuu 2021

  XR tekno­lo­gioiden hyödyn­tä­minen opetuk­sessa on viime aikoina lisään­tynyt paljon. Tulevai­suuden työ hankkeessa on tarkoi­tuksena kehittää ja rakentaa uusia oppimi­sym­pä­ristöjä Karelian kampuk­sille. Tätä varten hankkeessa kartoi­tetaan uusia sekä olemassa olevia opetus­tek­no­lo­gioita. XR tekno­lo­gioiden osalta hankkeessa ollaan kehit­tä­mässä XRlab ‑tiloja molem­mille kampuk­sille vastaamaan tekno­lo­gioiden lisään­tyvään käyttöön niin opetuk­sessa kuin työelä­mäs­säkin.

  XR tekno­lo­gioita ovat virtu­aa­li­tek­no­logiat (VR), lisätyn todel­li­suuden tekno­logiat (AR) ja yhdis­tetyn todel­li­suuden (MR) tekno­logiat. Työelä­mässä XR tekno­logiat ovat yleis­tyneet erityi­sesti markki­noin­ti­käy­tössä sekä sellaisten asioiden simuloin­nissa, jotka ovat reaali­maa­il­massa hankalia tai kalliita toteuttaa.

  Kehit­tä­mis­työpaja yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa

  XRlabin toiminnan kartoit­ta­mi­seksi sekä vaati­musten määrit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja. Työpaja järjes­tettiin samalla konsep­tilla kuin aikai­sem­massa blogi­jul­kai­sussa esitelty BusinessLab työpaja. XRlab kehit­tä­mis­työ­pajaan kutsuttiin samaan tapaan Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia. Työpa­jalle asetettuna haasteena oli selvittää: Millaista on XRlabin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä?

  Yhteisen aloituksen jälkeen työpa­jassa työsken­neltiin pienryh­missä haasteen parissa. Haasteessa oli tarkoitus etsiä ratkaisuja erityi­sesti seuraaviin asioihin: 1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi? 2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan? 3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

  XRlab työpaja järjes­tettiin tikka­rinne kampuk­selle valmis­tu­neessa uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa. Työpajaan oli mahdol­lista osallistua myös etäyh­teyden välityk­sellä.

  XRlab kehit­tä­mis­työpaja tikka­rinne kampuk­sella uudessa yhteis­suun­nit­te­lu­ti­lassa.
  Tekno­logian käytöllä oltava lisäarvoa

  XR tekno­logian osalta on erityisen tärkeää suunni­tella mihin sitä käytetään ja mitä lisäarvoa se tuo aiottuun toimintaan. Mitä lisää se tuo opetukseen tai TKI toimintaan? Tekno­logiaa ei pitäisi käyttää pelkästään sen vuoksi, että se on uusi ja hieno tekno­logia. Tilojen suunnit­telua pitäisi lähteä työstämään käytön kautta. Mitä toimintaa tilassa on ja miten sitä käytetään? Esille työpa­jassa nousi, että VR tekno­logiaa on hyödyn­netty jo aikai­sem­minkin Karelian hankkeissa.

  Ennen XRlabin toteut­ta­mista ja laite­han­kintoja tulee pohtia, onko laitteita välttä­mä­töntä ostaa vai voisiko niitä lainata. Laitteiden ja tilojen vuokraa­minen myös muille kouluille tulisi olla mahdol­lista, eikä kaikkien koulujen kannata tehdä päällek­käistä kehit­tä­mis­työtä. Täytyy varmistaa, voidaanko tehdä yhteis­työtä muiden oppilai­tosten ja yritysten kanssa XR laitteiden ja tilojen osalta.

  Tekno­logian käytön monia­lainen koulu­tus­tarve tiedos­tettiin sekä osaamis­tarve tekno­lo­gioiden käyttöön. Monia­laisuus tulisi ottaa huomioon. Esimer­kiksi eri koulu­tus­vastuu toimisi sisäl­töjen toteut­tajana ja toinen sisällön suunnit­te­lijana. Substanssi osaaminen sisältöön tulisi esimer­kiksi sosiaa­lialan koulu­tus­vas­tuusta ja toteutus tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tuk­sesta. 

  Monia­lainen yhteis­käyttö

  Tilan tulisi mahdol­listaa yhteis­käyttö eri organi­saa­tioiden, opettajien ja opiske­li­joiden kesken. XRlabin tulisi mahdol­listaa eri alojen opiske­li­joiden yhteistyö sekä opinnäy­te­töiden tekeminen tekno­lo­gioihin liittyen (monia­lainen yhteistyö). Haasteena esille nousi eri koulu­tusten omat aikatalut ja opetus­kurssien opetusa­jan­kohdat. Toimin­nassa tulisi huomioda yhteys opetus­suun­ni­telmiin.

  VR sisäl­töjen tuotta­minen ja tarkastelu

  XRlabissa tulisi olla mahdol­lista tuottaa VR sisältöjä sekä tarkas­tella tehtyjä tuotoksia yhdessä yrityksen edustajien ja opettajien kanssa. Tilan tulisi palvella myös erilaisia pedago­gisia ratkai­suita, kuten pienryh­mä­työs­ken­telyä. Lattiassa voisi olla tilojen eriyt­tä­miseen liittyen tarraoh­jeistus.

  Labin pitäisi tukea opiske­li­jay­rit­tä­jyyttä ja mahdol­listaa erilaisten kokei­luiden tekeminen. Lisäksi toimintana tilassa nähtiin tarve hologrammien tallen­nuk­selle ja telepresens kokei­luille sekä erilai­sille tuotan­to­mah­dol­li­suuk­sille, kuten uutis­tuo­tan­nolle ja esitte­lyille.

  Tekno­lo­gisia tarpeita

  Tiloissa tulisi olla tieto­ko­neita, AR ja VR-lasit sekä syvyys­ka­me­roita. VR kokousa­lustat ja virtu­aa­li­maa­ilmat etäko­kousten järkes­tä­miseen. AR ja VR sisäl­töjen tuotta­miseen tarvit­tavat ohhjel­mistot. Esitys­tek­no­logiat (näytöt, tykit, tieto­koneet, kaiut­timet). 5G-tekno­logian hyödyn­tä­minen laitteiden tieto­lii­ken­teessä. Tilan tulisi olla viihtyisä (sohvat ja kalusteet) sekä riittävän iso ja avoin usealle osallis­tu­jalle.

  Labissa esitet­tä­välle VR sisäl­lölle ja sovel­luk­sille tulisi olla tallen­nus­paikka, josta sisältö on helposti ja nopeasti saata­ville, esitet­tä­vissä sekä jaetta­vissa. Esille nousivat myös säily­tys­ti­lojen ja tieto­turvan huomioi­minen sekä laitteiden huollon ja päivi­tysten varmis­ta­minen.

  Tekno­lo­gioiden hallinta voi vaatia koulu­tusta. Tämän takia erityisen tärkeää on huolehtia, että tekno­lo­gioiden ja tilan käyttöön on tarjolla ohjausta ja tukea. Uuden tilan ja tekno­logian osalta nähtiin tarve myös uuden pedago­giikan kehit­tä­mi­selle, etteivät tilat ja tekno­logiat jää käyttä­mättä.

  Kokemuksia työpa­jasta

  Työpaja onnistui varsin hyvin ja siitä saatiin hyvää tietoa tilassa tapah­tu­vasta toimin­nasta sekä tekno­lo­gi­sista vaati­muk­sista. Työpa­jassa saatiin samalla testattua juuri valmis­tunut yhteis­suun­nit­te­lutila sekä sen tekno­lo­giset ratkaisut. Etäyhteys oli toimiva, koske­tus­näyttö toi lisäarvoa työpajan esitte­lyssä sekä sähköinen fläppi­taulu auttoi pienryh­mä­työs­ken­te­lyssä ajatusten kokoa­mi­sessa ja rapor­toin­nissa. XRlab kehit­tä­mistä ja tekno­lo­gisten ratkai­sujen kartoi­tusta jatketaan vielä ennen varsi­naista toteut­ta­mista. XRlabista on tarkoitus rakentaa sellainen, että se palvelee parhaiten siellä tehtävää opetusta sekä yhteis­työtä eri toimi­joiden välillä.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ,

  BusinessLab toiminnan suunnit­telua työelä­mäyh­teis­työssä

  Home » Archives for joulukuu 2021

  Tulevai­suuden työ hankkeessa kehitetään uusia oppimi­sym­pä­ristöjä vastaamaan työelämän muuttuviin vaati­muksiin. Hankkeessa on tarkoi­tuksena toteuttaa erilaisia lab ‑tiloja vastaamaan näihin vaati­muksiin. Yhtenä lab kokonai­suutena Wärtsilä kampuk­selle raken­netaan BusinessLab oppimi­sym­pä­ristö.

  Business­Labin on tarkoitus palvella erityi­sesti työelä­mäyh­teis­työssä tehtävää opetus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa Karelian Wärtsilä kampuk­sella. Business­La­bissa voidaan esimer­kiksi simuloida myynti­ta­pah­tumia liike­ta­louden koulu­tuk­sessa tai asiakas­pal­ve­lu­toi­mintaa matkailun koulu­tuk­sessa.

  Kehit­tä­mis­työpaja

  BusinessLab kokonai­suuden kehit­tä­mi­seksi hankkeessa järjes­tettiin kehit­tä­mis­työpaja, johon kutsuttiin Karelian opettajia, TKI henki­löstöä sekä työelämän edustajia suunnit­te­lemaan ja keskus­te­lemaan Labissa tapah­tu­vasta toimin­nasta. Toimintaa lähdettiin selvit­tämään työpa­jalle asetetun haasteen kautta. Haasteena oli: Millaista on Business­Labin toiminta tulevai­suu­dessa työelä­mäyh­teis­työssä? Haaste jaettiin vielä kolmeen pääteemaan, joihin vastauksia lähdettiin pohtimaan pienryh­mä­työs­ken­telyn avulla. Nämä teemat olivat:

  1) Millaista toimintaa ja yhteis­työtä lab tiloissa tehdään tulevai­suu­dessa ja miksi?
  2) Mitä tekno­lo­gioita toimintaan tarvitaan?
  3) Millainen fyysisen tilan pitäisi olla?

  Työpajan lopuksi pienryhmät esitte­livät tuotoksena ja ideoista keskus­teltiin yhdessä hanke­toi­mi­joiden kanssa. BusinessLab työpaja järjes­tettiin tilassa, johon labin on tarkoitus valmistua, jotta tuleva tila pystyttiin hahmot­tamaan työsken­te­lyssä. Työpajaan pystyi osallis­tumaan myös Teams ‑yhteyden kautta.

  BusinessLab kehit­tä­mis­työpaja Wärtsilä kampuk­sella.
  Pedago­giset ratkaisut ja monia­laisuus

  BusinessLab toiminnan osalta esille tuli laajasti erilaisia ideoita. Tilan pitäisi toimia erityi­sesti ryhmä­työ­tilana ja mahdol­listaa pienryh­mä­työs­kentely. Tilan pitäisi mahdol­listaa erilaisten tilan­teiden simuloinnit, kuten asiakas­pal­ve­lu­ti­lan­teiden harjoittelu. Business­La­bissa tulisi voida hyödyntää erilaisia pedago­gisia ratkaisuja, kuten käänteitä opetusta (flipped learning). Pedago­giikan osalta esille nousi myös dialogien järjes­tä­minen sekä opettajien yhteis­ke­hit­tä­misen mahdol­lis­ta­minen. Monia­laisuus ja ammatil­lisuus koettiin tärkeäksi ja sen huomioi­minen pedago­gi­sissa rakai­suissa.

  Työelä­mäyh­teistyö ja koulu­tukset

  Business­Labin tulisi mahdol­listaa yrity­syh­teistyön tekeminen opiske­li­joiden, opettajien ja työelämän edustajien kanssa. Tilasssa tulisi voida järjestää koulu­tusta ja erilaisia works­hoppeja. Yhtenä ideana esille nousi verkko­kaupan perus­ta­minen. Business­La­bissa voisi toimia oikea verkko­kauppa, johon kuuluisi verkko­kaupan, myynnin, varaston ja analy­tiikan hoita­mista.

  Tekno­logiat

  Tekno­lo­gioiden osalta tilassa tarvit­taisiin tieto­ko­neita, näyttöjä, mobii­li­lait­teita ja webka­me­roita. XR tekno­logiat tulisi voida kytkeä osaksi tilan käyttöä. Tilassa tulisi olla vahva langa­ton­verkko, jotta eri tekno­lo­gisia laitteita voisi käyttää ilman viivettä tai muita teknisiä ongelmia.

  Näyttöjä tulisi olla useampi, jotka mahdol­lis­tai­sivat tuotosten esittä­misen tai suunnit­telun ryhmissä. Lisäksi toiveena oli VR lasit, konfe­rens­si­mik­ro­fonit ja 360 kamera. Kannet­tavien tieto­ko­neiden langaton käyttö ja yhdis­tä­minen tilan tekno­lo­gioihin nähtiin tärkeänä.

  Esille tulleita ohjel­mis­to­tar­peita olivat muun muassa markki­noinnin automaatio-ohjel­misto chatbot ohjel­misto, verkko­kaup­paoh­jel­misto, toimin­na­noh­jaus­jär­jes­telmä sekä projek­tin­hal­lin­taoh­jel­misto.

  Ryhmä­työs­ken­telyä Miro ‑alustalla.
  Tilan jakaminen ja pelisäännöt

  Tila pitäisi pystyä jakamaan, jotta se palvelisi opetusta, koulu­tusta ja demokäyttöä. Tilassa tulisi olla pimennys mahdol­lisuus, viher­kasveja sekä korkea­koulua edustavat kalusteet. Tilan tulisi tarjota ”Vau efekti” sisään tullessa.

  Tärkeäksi koettiin, että tilan käyttöön laaditaan pelisäännöt, jolloin tiedetään kuka tilaa käyttää ja milloin. Tekniikan hoita­miseen olisi hyvä olla oma henkilö ja tuki saata­ville sekä opetta­jille tulisi tarjota koulu­tusta tekno­lo­gioiden käyttä­miseen.

  Kokemuksia työpa­jasta

  BusinessLab kehit­tä­mis­työ­pajan järjes­tä­minen onnistui hyvin ja pajasta saatiin arvokasta tietoa BusinessLab tilan kehit­tä­mis­työhön. Harmil­li­sesti työelämän edustus työpa­jassa jäi varsin vähäi­seksi perumisten takia. Vaikka paja suunni­teltiin alun perin lähita­pah­tu­maksi, onnistui osallis­tu­minen ja ryhmä­työs­kentely hyvin myös verkon kautta. BusinessLab kehit­tä­mistä jatketaan eteenpäin ja tästä työpa­jasta saatiin hyvin tietoa Labbiin liitty­västä toimi­nasta sekä tekno­lo­gi­sista ja pedago­gi­sista tarpeista. Tarkoi­tuksena on saada Business­La­bista sellainen, että se vastaa tulevai­suuden oppimis­tar­peisiin sekä työelä­mäyh­teistyön järjes­tä­miseen.

  Mikko Hyttinen, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
  Päivi Sihvo, lehtori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu


 • ITK konfe­rens­sista uusia tekno­lo­gisia ja pedago­gisia näkökulmia oppimi­sym­pä­ris­töjen kehit­tä­miseen

  Home » Archives for joulukuu 2021

  Oppimi­sym­pä­ris­töihin liitty­vässä kehit­tä­mis­työssä olennaista on tiedon hankki­minen olemassa olevista ja tulevista opetus­tek­no­lo­gi­sista ratkai­suista. Tämä tarkoittaa käytän­nössä tiedon hankintaa itsenäi­sesti tutki­malla tai sitten bechmar­kaa­malla muita kouluja ja organi­saa­tioita. Erittäin hyvä mahdol­lisuus tiedon hankintaan ja myös päivit­tä­miseen ovat myös aiheisiin liittyvät konfe­renssit, seminaarit, webinaarit ja bodcastit.

  Tulevai­suuden työ hankkeen toimijat kävivät hankki­massa osaamista ja bencmar­kaa­massa olemassa olevaa ja tällä hetkellä ajankoh­taista opetus­tek­no­logiaa ITK konfe­rens­sissa Hämeen­lin­nassa. Laite-esitte­lyiden lisäksi seminaa­rissa kuultiin paljon kokemuksia opetus­tek­no­lo­gioiden käytöstä opetuk­sessa eri koulu­tusas­teilla.

  Ajankoh­taiset opetus­tek­no­logiat

  Ajankoh­taista tällä hetkellä opetukseen liittyvän tekno­logian osalta ovat muun muassa tekoäly, robotiikka, XR tekno­logiat, etäope­tuksen mahdol­lis­tavat kamera­tek­no­logiat sekä oppimi­sa­na­ly­tiikka. Mikä on metaversen rooli opetuk­sessa alkaa olla myös tällä hetkellä jo ajankoh­tainen kysymys.

  Etäope­tuksen mahdol­lis­tavat tekno­logiat

  Tekno­lo­gioiden laite-esitte­lyissä olivat paljon läsnä erityi­sesti etäope­tukseen liittyvät tekno­logiat. COVID-19 pande­miasta johtuen erilaiset etäope­tuksen mahdol­lis­tavat kamerat ja kaiut­timet ovat tulleet markki­noille nyt entistä laajemmin. 4k kuvan­laatu on jo arkipäivää kameroissa ja puheli­missa. Opiske­lijat käyttävät älypu­he­limia opiske­lussa ja opetusta välitetään verkkoon luokista sekä erilai­sista etäope­tuksen tiloista. Yksi mahdol­lisuus etäope­tuksen ja oppimis­ko­ke­muksen laajen­ta­miseen on myös 360 video­kuvan hyödyn­tä­minen opetuk­sessa ja opetus­ma­te­ri­aa­leissa.

  Opetuk­sessa tekno­lo­gioiden helppo­käyt­töisyys on oleel­lista. Langat­tomat ja luokkaan integroi­tavat tekno­logiat helpot­tavat opettajan toimintaa. Esimer­kiksi opettajan oman kannet­tavan tieto­koneen yhdis­tä­minen luokan järjes­telmiin langat­to­masti helpottaa opettajan toimintaa. Tällöin aikaa ei mene luokan tieto­ko­neille kirjau­tu­miseen, päästään eroon ylimää­räi­sistä johdoista eikä erillisiä tieto­ko­neita välttä­mättä tarvita luokissa.

  XR tekno­logiat

  XR tekno­logiat, kuten virtu­aa­li­tek­no­logiat (VR) ja lisätyn todel­li­suuden tekno­logiat (AR) sekä näiden sovel­ta­minen opetus­käy­tössä on yleis­tynyt eri kouluas­teilla. VR ja AR tekno­lo­giaan liittyviä sisältöjä tulee saata­ville koko ajan enemmän. Näihin tekno­lo­gioihin liittyviä sisältöjä toteut­tavat koulut itsenäi­sesti opettajien ja opiske­li­joiden kanssa. Lisäksi sisältöjä toteut­tavat monet alalla toimivat yritykset ja organi­saatiot. Myös hankkeissa toteu­tetaan monesti opetukseen liittyvää virtu­aa­lista sisältöä opettajien ja opiske­li­joiden käyttöön.

  Virtu­aa­li­maa­ilmoja on hyödyn­netty opetuk­sessa jo pitkään ja esimer­kiksi Second life on ollut käytössä vuodesta 2003. Nykyään virtu­aa­li­maa­il­moissa, kuten AltSpacessa järjes­tet­tävään opetukseen päästään mukaan myös virtu­aa­li­la­seilla. Tällöin kokemus virtu­aa­li­maa­il­masta ja opetuk­sesta on entistä vaikut­ta­vampi ja toden­tun­tui­sempi. Virtu­aa­li­maa­ilmoja voidaan hyödyntää erityi­sesti etäope­tuk­sessa, seminaa­reissa, tilai­suuksien järjes­tä­mi­sessä tai etäko­kouk­sissa.

  Lisätyssä todel­li­suu­dessa (AR) oikeaan maailmaan lisätään tieto­ko­neella keino­te­koi­sesti tuotettuja elementtejä. AR tekno­lo­giaan on saata­villa eri valmis­tajien laseja, joilla lisätyn todel­li­suuden elementtejä voidaan tarkas­tella ja toimia niiden kanssa vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Lasit saattavat kuitenkin olla vielä varsin kalliit jokaisen opiske­lijan hankit­ta­vaksi. AR sovel­luksia voidaan tarkas­tella myös matka­pu­he­li­milla, jolloin puhutaan mobiiliAR tekno­lo­giasta. Kaikilla opiske­li­joilla on älypu­he­limet, jolloin AR tekno­logiaa on varsin helppo integroida opetukseen. WebAR tekno­logia helpottaa AR tekno­logian opetus­käyttöä entisestään, koska sitä käytet­täessä ei tarvitse puhelimeen ladata erillistä sovel­lusta AR sisällön tarkas­teluun. Lisättyä todel­li­suutta voidaan rakentaa myös hiekka­laa­tikkoon ja lisätä opetel­tavan asian käsit­telyyn myös pelil­li­syyttä.

  Oppimi­sa­na­ly­tiikka

  Oppimi­sa­na­ly­tiikka puhuttaa laajasti eri kouluas­teita. Oppia­mi­sa­na­ly­tii­kasta saattaa kaikilla olla erilaisia käsityksiä siitä, mitä se ylipäätään tarkoittaa. Oppimi­sa­na­ly­tii­kassa olennaista kuitenkin on oppimiseen liittyvän datan kerää­minen, sen visua­li­sointi ja tulkit­se­minen. Datan analy­soi­minen ja sen esittä­minen oppijalle auttaa oppijaa suunnit­te­lemaan omaa opiske­luaan eteenpäin. Oppija saa tietoa esimer­kiksi siitä missä on ollut vaikeuksia, mihin tehtävään on käytetty paljon aikaa tai mikä on ollut helppoa. Oppimi­sa­na­ly­tiikka auttaa myös opettajaa suuntaamaan opetustaan enemmän sinne missä on oppimisen kannalta haasteita. Tämä auttaa opettajaa myös oppimis­teh­tävien suunnit­te­lussa. Oppimi­sa­na­ly­tiikkaa on integroitu valmiiksi oppimi­sa­lus­toihin ja esimer­kiksi Teams­sissä on valmiina analy­tiik­ka­työ­kaluja ja sovel­luksia, joilla opiske­lijan toimintaa pääsee tarkas­te­lemaan.

  Oppima­te­ri­aalin tallen­nuss­tudiot

  COVID-19 pandemian aikana oppima­te­ri­aalien tärkeys on koros­tunut entisestään. Opiske­lijat suorit­tavat kursseja paljon itsenäi­sesti verkossa opiskellen ja opetta­jille on tullut tarve laatia laaduk­kaita oppima­te­ri­aalija verkko-opiskeluun. Luento­tal­len­teita saadaan nauhoi­tettua, editoitua ja jaettua opiske­li­joille erilaisten tekno­lo­gisten ratkai­sujen avulla. Nauhoi­tetut video­luennot ovat opiske­li­joiden katsot­ta­vissa ajasta ja paikasta riippu­matta. Parem­mista studioista löytyy esimer­kiksi useampia näyttöjä työsken­telyyn, laadukkaat mikro­fonit, piirtoa­lusta ja greenscreen virtu­aa­listen taustojen lisää­miseen nauhoit­teisiin. Myös studion äänie­ris­tyk­sellä on merki­tystä ja siihen voidaan vaikuttaa esimer­kiksi erilaisten verhojen avulla. Alla kuva Jyväs­kylän ammat­ti­kor­kea­koulun tallen­nuss­tu­diosta.

  Tulevai­suuden työ hankkeen kehit­tä­mis­työssä raken­netaan XRlab tiloja molem­mille kampuk­sille. Näissä tiloissa opettajat ja opiske­lijat pääsevät käyttämään ja hyödyn­tämään esimer­kiksi VR tekno­logiaa opetuk­sessa ja opiskeluun liitty­vissä projek­teissaan. Oppima­te­ri­aalin tallen­nuss­tu­dioita raken­netaan opetta­jille laaduk­kaiden opetus­vi­deoiden tuotta­miseen opinto­jak­soille. Etäope­tuksen tueksi hankkeessa valmistuu MLC (Multi­location classroom) tekno­lo­gialla varus­tetut luokka­huoneet molem­mille kampuk­sille.

  Mikko Hyttinen, lehtori
  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu