Kuukausi: lokakuu 2022

 • Uusien tilojen 360-esittelyt julki

  Home » Archives for lokakuu 2022

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun media­no­mio­pis­ke­lijat loivat syksyllä 2022 esittelyn Tulevai­suuden työ ‑hankkeessa kehite­tyistä uusista tiloista. 360-kuvauksen avulla tiloja ja niiden käyttö­tar­koi­tuksia esitte­le­vässä toteu­tuk­sessa on mukana uusei tilojen lisäksi myös jo 2010-luvulla paljon käytetty Simula, jonka käyttö­mah­dol­li­suuksia on lisätty hankkeen aikana uuden­lai­silla tekno­lo­gi­silla ratkai­suilla.

  Voit tutustua toteu­tukseen täällä

 • Karelian uudet tilat esillä Viive-lehdessä

  Home » Archives for lokakuu 2022

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden Viive-lehti haastatteli kesällä Tulevai­suuden työ ‑hankkeen projek­ti­asian­tuntija Risto Salmista kysellen hankkeen avulla käyttöön saatuja uusia oppimi­sym­pä­ristöjä. Artikkeli on luetta­vissa Viive-lehden verkko­si­vuilla. Artik­keliin liittyy myös video, jossa Salminen kertoo myös tiloihin liitty­vistä tulevista suunni­tel­mista.

  Viive-lehti on verkko­lehti, jonka sisältö on Karelian opiske­li­joiden tuottamaa. Aiemmin Viive-lehden sisäl­löstä vasta­sivat media­no­mio­pis­ke­lijat, mutta nykyisin sisältöä voivat tehdä kaikki opiske­lijat koulu­tusa­lasta riippu­matta.


 • ITK2022: Kuinka kehit­tä­jä­opet­tajat toimivat Kareliassa?

  Home » Archives for lokakuu 2022

  Tulevai­suuden työ ‑hanke esitteli lokakuun alussa ITK-konfe­rens­sissa Hämeen­lin­nassa Karelian kehit­tä­jä­opet­ta­ja­mallia. Hankkeessa raken­ne­tussa ja jatku­vasti päivit­ty­vässä toimin­ta­mal­lissa yhdistyy pedago­ginen kehit­tä­minen, digipe­da­go­giset ja tekno­lo­giset kokeilut sekä opetta­ja­kol­le­goille entistä vahvemman digipe­da­go­gisen osaamisen jakaminen. Risto Salmisen esitystä täyden­sivät omisten kokemus­tensa kautta kehit­tä­jä­opet­tajat Hanna Vienonen sekä Aini Simola.

  Esitystä seurasi 80 kuulijaa, joita keskus­te­luiden perus­teella kiinnosti etenkin se, miten kolle­goille kerty­nyttä osaamista saadaan levitettyä organi­saa­tiossa laajemmin

  Torstaina 6.10. pidetyn esityksen sisältö on nähtä­vissä muiden ITK-konfe­renssin mielen­kiin­toisten esitysten joukossa tai suoraan alta.