Home » Ilmoittaudu: Tulevaisuuden työ ja oppiminen -webinaari 6.10.2023

Ilmoit­taudu: Tulevai­suuden työ ja oppiminen ‑webinaari 6.10.2023

Terve­tuloa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeen päätöswe­bi­naariin perjan­taina 6.10.2023 klo 8.30–11.00.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoit­taudu mukaan TÄSTÄ LINKISTÄ. Webinaari toteu­tetaan Zoom-ympäris­tössä ja osallis­tu­mis­linkki lähetetään ilmoit­tau­tu­neille.

Tilai­suu­dessa tulevai­suuden työtä ja oppimista tarkas­tellaan uusien tekno­lo­gioiden ja pedago­giikan näkökul­masta. Esitte­lemme Tulevai­suuden työ ‑hankkeen keskeisiä tuloksia ja inves­toin­ti­hank­keessa hankit­tujen opetus­tek­no­lo­gioiden pedago­gista hyödyn­tä­mistä.

  • Miten uusia tekno­lo­gioita voidaan hyödyntää niin työelä­mässä kuin koulu­tuk­sessa oppimisen ja yritys­toi­minnan tukena?
  • Millainen merkitys erilai­silla oppimi­sym­pä­ris­töillä on oppimi­selle?
  • Miten edistetään uusien tekno­lo­gioiden pedago­gista hyödyn­tä­mistä työelä­mäyh­teis­työssä?

Ohjelma:

8.30–8.40 Tilai­suuden avaus Pekka Auvinen, vararehtori, Karelia-amk

8.40–8.50 Tavoit­teena Tulevai­suuden työ, Päivi Sihvo, Karelia-amk

8.50–9.20 Tulevai­suuden pedago­giikka, Päivi Tynjälä, professori, Jyväs­kylän yliopisto

9.20–9.50 Tekoäly yritys­kasvun vauhdit­tajana, Teemu Purmonen, co-founder, halli­tuksen puheen­johtaja Youpret Oy

9.50–10.00 tauko

10.00–10.15 Uudet oppimi­sym­pä­ristöt oppimisen tukena

10.15–10.35 Kehit­tä­jä­opet­tajat koulu­tuksen, tekno­logian ja työelämän rajapin­nassa — Mikä on muuttunut?

10.35–10.50 Osaamisen kehit­tä­misen uudet muodot työelämän murrok­sessa

10.50–11.00 Päätös­sanat, Marjo Nenonen, koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö, Karelia-amk

Lataa webinaarin tiedot ja ohjelma tiedostona (pdf)

Tulevai­suuden työ ‑hanke on ESR/Etelä-Savon Ely-keskuksen ja Tulevai­suuden työ inves­tointi ‑hanke on EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton rahoit­tamia hankkeita.