Home » KUTSU: Tulevaisuuden työ -hankkeen webinaari 6.10. ja Karelian uusien oppimisympäristöjen kokeilut

KUTSU: Tulevai­suuden työ ‑hankkeen webinaari 6.10. ja Karelian uusien oppimi­sym­pä­ris­töjen kokeilut

Terve­tuloa Tulevai­suuden työ ‑hankkeen loppuwe­bi­naariin sekä tutus­tumaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin ja niiden monipuo­lisiin hyödyn­tä­mis­mah­dol­li­suuksiin oppimi­sessa, opetuk­sessa, kehit­tä­mis­työssä ja työelä­mäyh­teis­työssä Tikka­rinteen- ja Wärtsilän-kampuk­sille.

Tulevai­suuden työ ja oppiminen webinaari järjes­tetään 6.10.2023 klo 9.30–11.00.

» Linkki: Ilmoit­taudu webinaariin »

Tilai­suu­dessa tulevai­suuden työtä ja oppimista tarkas­tellaan uusien tekno­lo­gioiden ja pedago­giikan näkökul­masta. Esitte­lemme Tulevai­suuden työ hankkeen keskeisiä tuloksia ja inves­toin­ti­hank­keessa hankit­tujen opetus­tek­no­lo­gioiden pedago­gista hyödyn­tä­mistä. Miten uusia tekno­lo­gioita voidaan hyödyntää niin työelä­mässä kuin koulu­tuk­sessa oppimisen ja yritys­toi­minnan tukena?

Tule tutus­tumaan uusiin oppimi­sym­pä­ris­töihin.

» Linkki: ilmoit­taudu tutus­tu­misiin »

Iilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella on kerrottu tutus­tu­mis­kohteet tarkemmin.

Tutus­tu­mis­ti­lai­suudet järjes­tetään molem­milla Karelian kampuk­sille. Tilai­suuk­sissa pääset näkemään, millaisia uusia oppimi­sym­pä­ristöjä on raken­tunut ja miten niitä hyödyn­netään oppimi­sessa, opetuk­sessa, kehit­tä­mis­työssä ja työelä­mäyh­teis­työssä. Lisäksi pääset itse kokei­lemaan ja kokemaan uutta tekno­logiaa näissä ympäris­töissä.

Tutus­tu­mis­ti­lai­suudet:
6.10.2023 klo 12.30–14.30 Tikka­rinne-kampuk­sella, Tikka­rinne 9, Joensuu
23.11.2023 klo 14.00–16.00 Wärtsilä-kampuk­sella, Karja­lankatu 3, Joensuu (kumppa­nuus­foo­rumin yhtey­dessä)

Kutsua saa jakaa verkos­tois­sanne.

Terve­tuloa inspi­roi­tumaan!

Tilai­suudet järjestää Tulevai­suuden työ ‑hanke, jota rahoittaa ESR/Etelä-Savon Ely-keskus. Oppimi­sym­pä­ris­töjen tekno­logiat on inves­toitu Tulevai­suuden työ inves­tointi ‑hankkeessa, joka on EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton rahoittama hanke. https://tulevaisuudentyo.karelia.fi/ Ystäväl­lisin terveisin Tulevai­suuden työ hanke­hen­ki­löstö