Hankkeen esittely

Tulevaisuudessa työ ja työn tekeminen ovat koko ajan muutoksessa. Tähän ovat vaikuttaneet teknologian voimakas kehittyminen sekä globaalit ja paikalliset muutokset elinympäristöissä. Työtä tehdään entistä enemmän etätyönä hyödyntäen erilaisia teknologisia ratkaisuja. Työn muuttuessa kovaa vahtia, muuttuvat myös työelämässä tarvittavat taidot, oppiminen ja osaamisen kehittäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden työ -kehittämiskokonaisuudessa vastataan tulevaisuuden työn vaatimuksiin ja muutoksiin kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa.  Tavoitteena on kehittää opetusta, pedagogiikkaa ja jatkuvan oppimisen palveluja sekä Karelian fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Opetuksen ja pedagogiikan kehittämisessä hyödynnetään uusinta opetusteknologiaa sekä kehitettäviä oppimisympäristöjä.  

Kehittämiskokonaisuus pitää sisällään niin fyysisten tilojen muutostyöt ja uuden opetusteknologian hankinnan kuin opetukseen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämisen. Kehittämiskokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: Tulevaisuuden työ -investointi (EAKR) ja Tulevaisuuden työ – pedagogiikan ja opettajien osaamisen kehittäminen (ESR). Lisäksi kokonaisuuteen liittyy Karelian oma pedagoginen investointi. Hanketta rahoittavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Karelia. 

ESR-hankkeen pedagogisessa kehittämistyössä hyödynnetään investointihankkeissa hankittua uutta teknologiaa sekä uusia oppimisympäristöjä.

Hanke toimii 1.10.2020-31.8.2023.  

Tulevaisuuden työ – investointi, EAKR-hanke

EAKR-hankkeen tavoitteena on investoida työelämää palveleva digitaaliseen joustavuuteen perustuva innovaatio- ja TKI-hybridiympäristöön. Hankkeessa investoidaan yhteiskehittämisen mahdollistavaan virtuaaliteknologioita hyödyntävään ympäristön. Sen avulla luodaan virtuaalisten innovaatiopalveluiden tuottamisen yhteistyörakenne julkisen, yksityisen ja Karelian opetus- ja TKI-toiminnan välille ‘Learning as Service’ -toimintamallina. Hankkeessa investoidaan yrityksille suunnattujen asiakaspalveluprosessien sujuvoittamista tukevaan VR/AR-, ohjelmisto- ja simulaatiokokonaisuuteen. Hanketyössä investoidaan myös siihen, että Karelia toimii aktiivisesti työelämävuorovaikutuksessa parantamalla osaamisen saavutettavuutta, tekemällä palveluita ja yhteistoimintaa helposti lähestyttäväksi. Tässä hyödynnetään etäteknologiaympäristöjä ja -laitteistoja.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke toimii 1.10.2020–31.12.2023 välisenä aikana.

Tulevaisuuden työ, ESR-hanke

Tulevaisuuden työ -kehittämiskokonaisuuden ESR-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida yhdessä työelämän kanssa digitaaliseen joustavuuteen perustuva monialainen pedagoginen yhteissuunnittelumalli. ESR-hankkeessa muotoillaan työelämän kanssa opetukseen integroituvia kokeiluja, joilla luodaan jatkuvan oppimisen yhteistyörakenne julkisen, yksityisen ja Karelian opetus- ja TKI-toiminnan välille. Hankkeessa vahvistetaan Karelian proaktiivista toimintaa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa erityisesti osaamisen saavutettavuuden, matalan kynnyksen palveluiden sekä helposti lähestyttävän yhteistoiminnallisuuden avulla. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää opettajien pedagogista osaamista oppimisen ekosysteemit -ajatteluun perustuen.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toimii 1.10.2020–31.8.2023 välisellä ajalla.  

Karelian investointihanke

Karelian oman pedagogisen investoinnin taustalla on digitaaliseen joustavuuteen perustuvan TKI-ympäristön rakentaminen molemmille kampuksille. Karelian investointihankkeella toteutetaan näiden fyysisten ympäristöjen muutostyöt sekä opetustilojen teknologian uudistamista.

Oppimisympäristöissä huomioidaan sekä yleisiä pedagogisia että alakohtaisia vaatimuksia niin koulutuksen kuin työelämän näkökulmasta.

Molemmille kampuksille rakennetaan opettajien yhteissuunnittelu- ja digitaaliset tuotantotilat (Teaching Lab). Opettajien pedagogisia taitoja ja oppimisympäristöjen käyttöönottoa opetuksessa tuetaan hankkeen aikana kehitettävien Kehittäjäopettaja -mallin ja opettajavalmennuksen avulla. Työelämän kanssa toteutetaan koulutusmuotoilukokeiluja ja tuotetaan jatkuvan oppimisen palveluja. Lisäksi kehitetään harjoittelun etäohjauskäytäntöjä sekä rakennetaan pitkäkestoisia opintojakso- ja harjoittelukumppanuuksia työelämän kanssa. Investointihankkeessa ollaan vastattu oppimisympäristöjen muutostarpeisiin, jotta halutut tilat ja tarpeet saadaan käyttöön osana hankekokonaisuutta.

KIINNOSTUITKO?

Blogi
Ota yhteyttä