Tulevai­suu­dessa työ ja työn tekeminen ovat koko ajan muutok­sessa. Tähän ovat vaikut­taneet tekno­logian voimakas kehit­ty­minen sekä globaalit ja paikal­liset muutokset elinym­pä­ris­töissä. Työtä tehdään entistä enemmän etätyönä hyödyntäen erilaisia tekno­lo­gisia ratkaisuja. Työn muuttuessa kovaa vahtia, muuttuvat myös työelä­mässä tarvit­tavat taidot, oppiminen ja osaamisen kehit­tä­minen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suu­dessa vastataan tulevai­suuden työn vaati­muksiin ja muutoksiin kiinteässä yhteis­työssä työelämän kanssa.  Tavoit­teena on kehittää opetusta, pedago­giikkaa ja jatkuvan oppimisen palveluja sekä Karelian fyysisiä ja virtu­aa­lisia oppimi­sym­pä­ristöjä. Opetuksen ja pedago­giikan kehit­tä­mi­sessä hyödyn­netään uusinta opetus­tek­no­logiaa sekä kehitet­täviä oppimi­sym­pä­ristöjä.  

Kehit­tä­mis­ko­ko­naisuus pitää sisällään niin fyysisten tilojen muutostyöt ja uuden opetus­tek­no­logian hankinnan kuin opetukseen liittyvän pedago­gisen osaamisen kehit­tä­misen. Kehit­tä­mis­ko­ko­naisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: Tulevai­suuden työ ‑inves­tointi (EAKR) ja Tulevai­suuden työ – pedago­giikan ja opettajien osaamisen kehit­tä­minen (ESR). Lisäksi kokonai­suuteen liittyy Karelian oma pedago­ginen inves­tointi. Hanketta rahoit­tavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/­Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Karelia. 

ESR-hankkeen pedago­gi­sessa kehit­tä­mis­työssä hyödyn­netään inves­toin­ti­hank­keissa hankittua uutta tekno­logiaa sekä uusia oppimi­sym­pä­ristöjä.

Hanke toimii 1.10.2020–31.8.2023.  

Tulevai­suuden työ — inves­tointi, EAKR-hanke

EAKR-hankkeen tavoit­teena on inves­toida työelämää palveleva digitaa­liseen jousta­vuuteen perustuva innovaatio- ja TKI-hybri­diym­pä­ristöön. Hankkeessa inves­toidaan yhteis­ke­hit­tä­misen mahdol­lis­tavaan virtu­aa­li­tek­no­lo­gioita hyödyn­tävään ympäristön. Sen avulla luodaan virtu­aa­listen innovaa­tio­pal­ve­luiden tuotta­misen yhteis­työ­ra­kenne julkisen, yksityisen ja Karelian opetus- ja TKI-toiminnan välille ‘Learning as Service’ ‑toimin­ta­mallina. Hankkeessa inves­toidaan yrityk­sille suunnat­tujen asiakas­pal­ve­lu­pro­sessien sujuvoit­ta­mista tukevaan VR/AR‑, ohjel­misto- ja simulaa­tio­ko­ko­nai­suuteen. Hanke­työssä inves­toidaan myös siihen, että Karelia toimii aktii­vi­sesti työelä­mä­vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa paran­ta­malla osaamisen saavu­tet­ta­vuutta, tekemällä palve­luita ja yhteis­toi­mintaa helposti lähes­tyt­tä­väksi. Tässä hyödyn­netään etätek­no­lo­giaym­pä­ristöjä ja ‑laitteistoja.

Hanketta rahoittaa Euroopan alueke­hi­tys­ra­hasto. Hanke toimii 1.10.2020–31.12.2023 välisenä aikana.

Tulevai­suuden työ, ESR-hanke

Tulevai­suuden työ ‑kehit­tä­mis­ko­ko­nai­suuden ESR-hankkeen tavoit­teena on kehittää ja pilotoida yhdessä työelämän kanssa digitaa­liseen jousta­vuuteen perustuva monia­lainen pedago­ginen yhteis­suun­nit­te­lu­malli. ESR-hankkeessa muotoillaan työelämän kanssa opetukseen integroi­tuvia kokeiluja, joilla luodaan jatkuvan oppimisen yhteis­työ­ra­kenne julkisen, yksityisen ja Karelian opetus- ja TKI-toiminnan välille. Hankkeessa vahvis­tetaan Karelian proak­tii­vista toimintaa vuoro­vai­ku­tuk­sessa työelämän kanssa erityi­sesti osaamisen saavu­tet­ta­vuuden, matalan kynnyksen palve­luiden sekä helposti lähes­tyt­tävän yhteis­toi­min­nal­li­suuden avulla. Hankkeen tavoit­teena on myös kehittää opettajien pedago­gista osaamista oppimisen ekosys­teemit ‑ajatteluun perustuen.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto. Hanke toimii 1.10.2020–31.8.2023 välisellä ajalla.  

Karelian inves­toin­ti­hanke

Karelian oman pedago­gisen inves­toinnin taustalla on digitaa­liseen jousta­vuuteen perus­tuvan TKI-ympäristön raken­ta­minen molem­mille kampuk­sille. Karelian inves­toin­ti­hank­keella toteu­tetaan näiden fyysisten ympäris­töjen muutostyöt sekä opetus­ti­lojen tekno­logian uudis­ta­mista.

Oppimi­sym­pä­ris­töissä huomioidaan sekä yleisiä pedago­gisia että alakoh­taisia vaati­muksia niin koulu­tuksen kuin työelämän näkökul­masta.

Molem­mille kampuk­sille raken­netaan opettajien yhteis­suun­nittelu- ja digitaa­liset tuotan­to­tilat (Teaching Lab). Opettajien pedago­gisia taitoja ja oppimi­sym­pä­ris­töjen käyttöön­ottoa opetuk­sessa tuetaan hankkeen aikana kehitet­tävien Kehit­tä­jä­opettaja ‑mallin ja opetta­ja­val­men­nuksen avulla. Työelämän kanssa toteu­tetaan koulu­tus­muo­toi­lu­ko­keiluja ja tuotetaan jatkuvan oppimisen palveluja. Lisäksi kehitetään harjoit­telun etäoh­jaus­käy­täntöjä sekä raken­netaan pitkä­kes­toisia opinto­jakso- ja harjoit­te­lu­kump­pa­nuuksia työelämän kanssa. Inves­toin­ti­hank­keessa ollaan vastattu oppimi­sym­pä­ris­töjen muutos­tar­peisiin, jotta halutut tilat ja tarpeet saadaan käyttöön osana hanke­ko­ko­nai­suutta.

KIINNOSTUITKO?

Blogi
Ota yhteyttä